အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 13 January 2012

တိပိဋကဓရ မင္းကြန္းဆရာေတာ္၏ ဓမၼလက္ေဆာင္

ပဋိသမ ၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္လာ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ ေမတၱာျဖန္ ့ေဝျခင္း=ဒိသာဖရဏ ေမတၱာဘာဝနာ ပြားနည္း။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁။ အေရွ့အရပ္၌ ရွိေသာ အနႏၱ စၾကၤာဝဠာ အနႏၱ သတၱဝါတုိ ့-
ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ ။

၂။ အေနာက္အရပ္၌ ရွိေသာ အနႏ ၱ စၾကၤာဝဠာ အနႏ ၱ သတၱဝါတုိ ့-

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ ။

၃။ ေျမာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏ ၱ စၾကၤာဝဠာ အနႏ ၱ သတၱဝါတုိ ့-

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ ။

၄။ ေတာင္အရပ္၌ ရွိေသာ အနႏ ၱ စၾကၤာဝဠာ အနႏ ၱ သတၱဝါတုိ ့-

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ ။

၅။ အေရွ့ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ ရွိေသာ အနႏ ၱ စၾကၤာဝဠာ အနႏ ၱ သတၱဝါတုိ ့-

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ ။

၆။ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ ရွိေသာ အနႏ ၱ စၾကၤာဝဠာ အနႏ ၱ သတၱဝါတုိ ့-

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ ။

၇။ အေရွ့ေျမာက္ေထာင့္ အရပ္၌ ရွိေသာ အနႏ ၱ စၾကၤာဝဠာ အနႏ ၱ သတၱဝါတုိ ့-

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ ။

၈။ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ အရပ္၌ ရွိေသာ အနႏ ၱ စၾကၤာဝဠာ အနႏ ၱ သတၱဝါတုိ ့-

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

၉။ ေအာက္အရပ္၌ ရွိေသာ ထက္ဝန္း က်င္ အနႏ ၱစၾကၤာဝဠာ အပါယ္ဘုံသား အနႏ ၱ သတၱဝါတုိ့ -

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

၁၀။ အထက္အရပ္၌ ရွိေသာ ထက္ဝန္းက်င္ အနႏ ၱ စၾကာဝဠာ အနႏ ၱ နတ္ျဗဟၼာတုိ ့ -

ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။
ေဒါသခပ္သိမ္းျငိမ္းာကပါေစ။
ဆင္းရဲခပ္သိမ္းျငိမ္း ၾကပါေစ။
ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

-----------------------------------------------ေမတၱာသုတ္လာ ေမတၱာ ဘာဝနာပြားနည္း (၁၁)နည္း။
------------------------------------------------------------------

၁။ လုံးစုံမ်ားစြာသတၱဝါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၂။ ေၾကာက္တတ္မေၾကာက္တတ္ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ -
ခ်မ္းသာ ကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၃။ ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱဝါ-
ခ်မ္းသာ ကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၄။ ေဝးေနနီးေန ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱဝါ-
ခ်မ္းသာ ကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၅။ ဘဝ ဇာတ္ဆုံး မဆုံးမ်ားစြာ သတၱဝါ-
ခ်မ္းသာ ကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၆။ ရွည္တုိအလတ္ သုံးရပ္ခႏၶာ သတၱဝါ-
ခ်မ္းသာ ကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၇။ ၾကီး ငယ္ အလတ္ သုံးရပ္ခႏၵာသတၱဝါ-
ခ်မ္းသာ ကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၈။ဆူ ၾကဳံ အလတ္ သုံးရပ္ ခႏၶာသတၱဝါ-
ခ်မ္းသာ ကုိယ္စိတ္ျမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။
၉။လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၁၀။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၁၁။ဆင္းရဲလုိျခင္းအခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

အမွာ။ ။ ေန့စဥ္ ဘုရားရွိခုိးျပီးတုိင္း ႏွင့္ သီလေဆာက္တည္ျပီးတုိင္း ေမတၱာဘာဝနာ ကုိ ပြားမ်ားနိဳင္ပါသည္။

အရပ္(၁၀)မ်က္ႏွာ -ေမတၱာပြားနည္း- ့ဓမၼသီခ်င္း။

No comments:

Post a Comment