အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 12 March 2012

............................မာရ္ငါးပါး.....................မာရ္=သတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲတတ္ေသာတရား၊
ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးေသာမာရ္ငါးပါးဆုိသည္မွာ-
၁။ ေဒဝပုတၱမာရ္= မာရ္နတ္သား၊
၂။ ကိေလသာမာရ္=တစ္ေထာင့္ငါးရာကိေလသာ အကုသုိလ္တရားမ်ား၊
၃။ အဘိသခၤါရမာရ္= ျပဳလုပ္စီရင္တတ္သည့္ ေလာကီကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံတရားမ်ား၊
၄။ ခႏၼာမာရ္= ေလာကီခႏၼာငါးပါး၊
၅။မစၥဳမာရ္ = ေသျခင္းတရား တို ့ျဖစ္သည္။


ဘုရားေလာင္းေတာ္တို ့ပါရမီျဖည့္က်င့္ခဲ့ျခင္း၊
________________________
၁။ ဝီရိယာဓိကဘုရား= ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို ့သည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘဝတြင္ တစ္ဆယ့္
ေျခာက္ အသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္က်င့္ရသည္၊ပညာႏွင့္သဒၼါကုိအဓိက မထာဘဲ
ၾကိဳးစားျဖည့္က်င့္လွ်င္ ဘုရားျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ဝီရိယျဖင့္သာ အားထုတ္ျဖည့္က်င့္ခဲ့သည္။
၂။ သဒၼါဓိကဘုရား= ပါရမီျဖည့္က်င့္လွ်င္ ဘုရားျဖစ္ရမည္ဟူေသာယုံၾကည္ခ်က္ သဒၼါတရား
အားၾကီးစြာ ျဖင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘဝတြင္ ရွစ္အသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းတုိင္ေအာင္
ပါရမီေတာ္မ်ားျဖည့္က်င့္ခဲ့သည္။
၃။ ပညာဓိကဘုရား = ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဘဝတြင္ ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း
ပါရမီမ်ားျဖည့္က်င့္ခဲ့ရသည္၊ ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းတုိ ့သည္ ပါရမီေတာ္ကုိျဖည့္က်င့္တိုင္း
ပညာဥာဏ္ပါရွိျပီးျဖစ္ေလသည္။


vi99...

No comments:

Post a Comment