အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 28 June 2012

သင္ယူစရာ

လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္နိဳင္ဖုိ ့ သင္ယူစရာေလးမ်ိဴးရွိသည္-
သူ ့ဘဝမွတ္တမ္းကုိအမွန္အကန္ျဖစ္ေစလုိသည္ဆုိလ်ွင္ 
-ရွုဳပ္ေထြးမွဳ့မရွိဘဲ ရွင္းရွင္းလင္းစဥ္းစားေတြးေခၚဖုိ ့၊
-သူ ့လုပ္ေဖာ္ကုိ္င္ဘက္ေတြအေပၚ ရိုးသားစြာေမတၱာထားဖုိ ့ ၊
-ရိုးသားသန့္စင္စြာျပဳမူေဆာင္ရြက္ဖုိ ့၊
-ဘုရားရွင္ကုိစိတ္ခ်စြာယုံၾကည္ဖုိ ့ လုိအပ္ပါသည္။(Henry)

No comments:

Post a Comment