အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 3 September 2013ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိအပ္ေသာအက်ိဳး (၁၁) ပါး
----------------------------------------------------

၁။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ေပ်ာ္ရျခင္း၊
၂။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရာမွ ႏုိးျခင္း၊
၃။ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္မ်ားကုိ မျမင္မက္ျခင္း၊
၄။ လူအမ်ားက ခ်စ္ခင္ျခင္း၊
၅။ နတ္တုိ႔ ခ်စ္ခင္ၾကျခင္း၊
၆။ နတ္တုိ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
၇။ အဆိပ္မသင့္ႏုိင္၊ လက္နက္မ်ား မထိႏုိင္၊ မီးမေလာင္ႏုိင္ျခင္း၊
၈။ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိျခင္း၊
၉။ မ်က္ႏွာအဆင္းၾကည္လင္ျခင္း၊
၁၀။ ေသေသာအခါ မေတြမေ၀ေသရျခင္း၊
၁၁။ ျဗဟၼာ့ျပည္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ျခင္း၊
       ------------------------


          ေမတၱာသုတ္ ပါဠိ

           ----------------

၁။ ယႆႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊

 ေန၀ ဒေႆႏၱိ ဘီသနံ။
ယမွိေစ၀ါႏုယုဥၹေႏၱာ၊

 ရတၱိ ံဒိ၀ မတႏၵိေတာ။

၂။ သုခံ သုပတိသုေတၱာစ၊

 ပါပံ ကိဥၥိ နပႆတိ။
ဧ၀မာဒိ ဂုဏုေပတံ၊

 ပရိတၱံ တံဘဏာမေဟ။

၃။ ကရဏီယမတၳ ကုသေလန၊ 

ယႏၱ သႏၱံပဒံ အဘိသေမေစၥ။
သေကၠာ ဥဇူစ သုဟုဇူစ၊

 သု၀ေစာ စႆ မုဒုအနတိမာနီ၊

၄။ သႏၱဳႆေကာစ သုဘေရာ စ၊
အပၸကိေစၥာ စ၊ သလႅဟုက၀ုတၱိ။
သႏၱိျႏိၵေယာ စ နိပေကာ စ၊
အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ နႏုဂိေဒၶါ။

၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥၥိ၊

 ေယန ၀ိညဳ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ံဳ။
သုခိေနာ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၱဳ၊

 သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၱဳ သုခိသတၱာ။

၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတၳိ၊

 တႆာ ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န၀ေသသာ။
ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ မဟႏၱာ၊ 

မဇၥိ်မာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

၇။ ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ၊

 ေယ၀ ဒူေရ ၀သႏၱိ အ၀ိဒူေရ၊
ဘူတာ ၀ သမၻေ၀သီ၀၊ 

သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၱဳ သုခိသတၱာ။

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ 

နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကိဥၥိ။
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊

 နာညမညႆဒုကၡ မိေစၧယ်။

၉။ မာတာ ယထာ နိယံ ပုတၱ၊ 

မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ၊
ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု 

မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ ံ၊

 မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိ မာဏံ။
ဥဒၶံ အေဓာစ တိရိယဥၥ၊ 

အသမၺာ ဓံ အေ၀ရ မသပတၱံ။

၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ၀၊ 

သယာေနာ ယာ၀တႆ ၀ိတမိေဒၶါ။
ဧတံ သတိ ံ အဓိေ႒ယ်၊

 ျဗဟၼ ေမတံ ၀ိဟာရ မိဓမာဟု။

၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊

 သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။
ကာေမသု ၀ိနယေဂဒံ၊

 နဟိ ဇာတုဂၢ မၻေသယ် ပုန ေရတိ။

                  ေမတၱာ သုတၱံနိဌိတံ
            -----------------------------------

No comments:

Post a Comment