အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 27 September 2011

ဘုရားရွင္ဝါဆုိစဥ္-လကၤာ.


တက္ထြန္းက်က္သေရ။ ။သုံးလူေဆြကား၊ေအာင္ေျမသီရိ၊ေဗာဓိသမီပ၊ရပ္ဌာန၌၊နွစ္လမွန္ကယ္၊ရက္ေျခာက္ဆယ္ျဖင့္၊၊သပၸါယ္မွ်တ၊ ေနျပီးမွ်လွ်င္၊ပထမဝါ၊ဗာရာဏသီ၊ျမိဳင္ေတာမွီ၏၊။ေနာက္ခ်ီဒုတိယ၊တတိယနွင့္၊စတုတၳဝါ၊ျပည္ရာဇျဂိဳဟ္၊ ဝါးညိဳေက်ာင္းလွ၊ဝါကပ္မွ်၏။ပဥၥမဝါ၊ျပည္ေဝသာလီ၊လိစၦဝီမင္းေပါင္း၊ေဆာက္တုံေရွာင္းသည္ ့၊ ေက်ာင္းမဟာဝန္၊တစ္တန္ွဆ႒၊ဗကုလေတာင္မွာ၊ခုနွစ္ဝါေသာ္၊တာဝတိ့ေရာက္၊ေျမာက္တုံရွစ္ဝါ၊ဘဂၢါယန၊ ကုိးဝါက်ေသာ္၊ဌာနပူရီ၊ေကာသမၺီ၌၊ေဃာသိတာရုံ၊ေရွြဘုံမွီကပ္၊ဆယ္ဝါရပ္ကား၊မလွ်ပ္သိပ္သည္း၊ ပလလည္းသာေမာ၊ဆင္မင္းေတာဝယ္၊ရွင္ေစာမွီကာ၊ဆယ့္တစ္ဝါကား၊နာဠာထင္ရွား၊ပုဏၰားေနထ၊ ရပ္ဂါမတည့္။
ဒြါဒသယွဥ္၊ေဝရဥၨေခၚ၊ဆယ့္သုံးေသာ္ကား၊ေတာင္ေက်ာ္သာလွ၊စာလိယ၌၊ကပ္ထျပီးခါ၊ဆယ့္ေလးဝါတြင္၊
သာဝတၳိေတာင္စြန္၊ေဇတဝန္ထင္ရွား၊ရွြင္ေပ်ွာ္ပါး၏၊ဆယ္ငါးဝါမွ၊ကပိလတြင္၊စိမ္းျမရိပ္သာ၊နိေျဂာဓာဟု၊
ေက်ာင္းသာစံေျမာက္၊ဆယ့္ေျခာက္ဝါဆီ၊အာဠဝီဟု၊ပူရီဘက္မဲ့၊ေပ်ာ္စံခဲ့၍၊ဆယ့္ခုႏွစ္ဝါ။ထုိေသာခါလွ်င္၊
ရာဇျဂိဳဌာန၊သာလွဗိမာန၊္နတ္ထံတူေလာ၊ဝါးေတာညိုလဲ့၊ေအာင္ပဲြဖဲြ၏။တစ္ဆယ့္ရွစ္ဝါ၊ဆယ့္ကုိးဝါ၌၊ စာလိယေရာက္၊ဝါဆိုေျမာက္၏။ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ကြာ၊နွစ္ဆယ္ဝါကား၊ရာဇျဂိဳဟ္၄င္း၊ေရာက္ျပန္ေရွာင္း၏။
နွစ္ေပါင္းဝီသ၊ပထမေဗာဓိ၊မုနိျမတ္စြာ၊ဝါဆုိပါလည္း၊ျမဲစြာမရွိ၊ေနာက္ေဗာဓိကား၊သာဝတၭိမွာ၊ပုဗၺာရုံမြန္၊ ေဇတဝန္ဟု၊နွစ္တန္ေက်ာင္းမွာ၊လူးလာမေဝး၊နဗစ္ဆယ့္ေလးဝါ၊ေနျပီးခါမွ၊နိဗၺာနသုိ့၊ုၾကြအံ့လုလု၊ဝါတစ္ခုကား၊ ေဝဠဳဝရြာ၊ကပ္မွီလာ၏၊သခ်ၤာမွတ္သား၊ဆယ့္ငါးွဌာန၊ပဥၥစတၱာ၊ ဝါေလးဆယ့္ငါး၊သက္ကားရွစ္ဆယ္၊တုိင္ခါဝယ္၌၊ဘုန္းၾကြယ္ထြဋ္ေခါင္၊ေခမာေသာင္သို့၊ေရြွေဖာင္ေတာ္ယြန္း၊ စံသိမ္းျမန္းသည္၊သုံးခန္းလူတုိ့၊မွန္ကူတည္း။
(သမၼနၱစကၡုဒီပနီက်မ္း၊)


No comments:

Post a Comment