အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 29 September 2011

......................သိမွတ္ဖြယ္ရာ-သစၥာ(၄)ျဖာ.................


ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ပိဋကတ္သုံးသြယ္၊နိကာယ္ငါးရပ္၊ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တုိသည္၊သစၥာေလးပါးမွလြတ္ေသာတရားဟူ၍မရွိ၊ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကား ထားေသာတရားေတာ္တို့သည္၊သစၥာေလးပါး၌ပါဝင္ေနၾကသည္။ျမတ္စြာဘုရားရွင္သက္ေတာ္(၈၀)ဝါေတာ္ (၄၅)တုိင္ေအာင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာတရားေတာ္မ်ားတြင္၊သစၥာေလးပါးသည္အေျခခံအက်ဆုံး တရားမ်ားျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားထားေသာတရားေတာ္ကုိေလ့လာသူတိုင္း၊သစၥာ(၄)ပါးတရားကုိသိထားသင့္ေပသည္။

သစၥာ(၄)ပါး-
-----------

၁။ဒုကၡသစၥာ =ဆင္းရဲျခင္းအမွန္ျဖစ္သည့္တရား။
၂။သမုဒယသစၥာ =ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းအမွန္ျဖစ္ေသာတရား။
၃။နိေရာဓသစၥာ =ဆင္းရဲျခင္း၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ ခ်မ္းသာအစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာတရား။
၄။မဂၢသစၥာ =ဆင္းရဲျခင္း၏ ခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ ခ်မ္းသာအစစ္သို့ ့ ေရာက္ေၾကာင္းအမွန္ျဖစ္သည့္တရား။

No comments:

Post a Comment