အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 29 September 2011

ေကာင္းက်ိဴးရေစနိဳင္ေသာ-ပုညၾကိယဝတၳဳ(၁၀)ပါး-


၁။ဒါန =ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း။
၂။သီလ =ကုိယ္နွင့္ႏွဳတ္တုိ့ ့ကုိေစာင့္ထိမ္းျခင္း။
၃။ဘာဝနာ =ဝိပႆနာကမၼ႒ာန္းဘာဝနာ ပြားမ်ားအားထုတ္ျခင္း။
၄။အပစာယန =အသက္၊ဂုဏ္သိကၡာၾကီးသူတုိ့ကုိ၊ရုိေသေလးစားမွ့ူ ့ျပဳျခင္း။
၅။=ေဝယ်ာေဝစၥ =အသက္သိကၡာ၊ဂုဏ္ဝါၾကီးသူတုိ ့၏ အမွ ူ ့ကိစၥၾကီးငယ္တုိ့ကုိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
၆။ပတၱိဒါန =မိမိျပဳလုပ္ထားေသာကုသိုလ္ေကာင္းမွု ့တုိ့ကုိ အမွ်ေပးေဝျခင္း။
၇။ပတၱာနဳေမာဒနာ =သူတစ္ပါးတုိ့ ့ ကုသုိလ္ျပဳလုပ္၍ ေပးေဝေသာေကာင္းမွု ့ကုိ သာဓုေခၚျခင္း။
၈။ဓမၼသဝန =တရားနာယူျခင္း။
၉။ဓမၼေဒသနာ =တရားေဟာေျပာျခင္း။
၁၀။ဒိ႒ိဇုကမၼ =အယူကုိေျဖာင့္မွန္စြာယူျခင္း။ တုိ ့ျဖစ္သည္။

ပုညဝတၳဳၾကိယာ(၁၀)ပါးမွလည္း(၄၀)အထိျဖစ္နိဳင္သည္။
-------------------------------------------------

၁းမိမိကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ျခင္း(၁၀)ပါး။
၂။သူတစ္ပါးတုိ့ကုိျပဳလုပ္ေစျခင္း(၁၀)ပါး။
၃။ကုသိုလ္ေကာင္းမွု ့တုိ့ ့၏ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ဂုဏ္တုိ့ကုိေျပာဆုိျပဳလုပ္ျခင္း(၁၀)ပါး
၄။ကုသိုလ္ေကာင္မွု ့ျပဳသူတုိ ့ကုိျမင္ေတြ့ရလွ်င္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း(၁၀)ပါး
ဟူ၍(၄၀)အထိျဖစ္နိဳင္သည္။

No comments:

Post a Comment