အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 23 September 2011

"ပညာေရး"ပညာေရးဆုိသည္မွာ-
အမိဝမ္းတြင္မွသည္၊သခ်ိဳင္းအထိ၊တစ္သက္တာသင္ယူေလ့လာမွူ ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ေလ့လာသင္ယူမွူ့ကုိျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ရည္မွန္း၍္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားေသာ၊ ျကံ့ခုိင္ရည္ရေအာင္၊အားထုတ္ေသာ
ဆက္သြယ္မွူ ့တုိ့ ပါဝင္ဖဲြ ့စည္းထားျခင္းကုိဆုိလုိသည္။
ေလ့လာသင္ယူမူ့့့ဆုိသည္မွာ-အျပဳအမူအေျကာင္းအခ်က္အလက္၊ အသိပညာနားလည္မွု့၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊
က်ြမ္းက်င္မွု ့၊ သုိ့မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္နိဳင္ရည္တုိ့တြင္၊ ေျပာင္းလဲမွုူ ့ တစ္ခုခုရရွိလာျခင္းကုိ၊ဆုိလုိသည္။
ေလ့က်င့္ပ်ိဴးေထာင္မွူ ့ ဆုိသည္မွာ_
တစ္စုံတစ္ဦးေသာ သူအား တစ္စုံတစ္ခုေသာလုပ္ငန္းကုိ၊ ေကာင္းမြန္စြာ၊ လုပ္ကုိင္နိဳင္ေရးကုိ၊ ေရွ့ရွဳ ့၍၊ ထုိသူ၏
စိတ္ေနသေဘာထား၊ သိမွူ ့နွင့္၊ က်ြမ္းက်င္မွူ ့တုိကုိ စနစ္တက် ဖြင့္ျဖိဳး တုိးတက္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဴးေထာင္ေပးျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။
........................................................ယူနက္စကုိ ၊ကမၻာ့ပညာေရး အစီရင္ခံစာ-၁၉၉၁။

No comments:

Post a Comment