အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 28 September 2011

သိမွတ္ဖြယ္ရာ..
"ဒုစရုိက္-၁၀.ပါး"
--------------
ကာယဒုစရိုက္(၃)ပါး။
၁။ပါဏာတိပါတ = သူ၏အသက္ကုိသတ္ျခင္း။
၂။အဒိႏၷဒါန =သူ၏ဥစၥာကုိခုိးယူျခင္း။
၃။ကာေမသုမိစၦာစာရ =သူတစ္ပါးသားမယား၊ေယာကၤ်ားကုိလြန္က်ဴးျခင္း။


" ဝစီဒုစရုိက္(၄)ပါး"
---------------

၁။မုသာဝါဒ =လိမ္ညာ၍ေျပာဆုိျခင္း။
၂။ပိသုဏဝါစာ =သူနစ္ဦးတုိ့၏ အခ်စ္ကုိပ်က္ေအာင္ေျပာဆုိျခင္း။
၃။ဖရုသဝါစာ =ၾကမ္းတမ္းစြာၾကိမ္းေမာင္း၍ ေျပာဆုိျခင္း။

၄။သမၹပၸလာပဝါစာ =အက်ိဴးမရွိသည့္ သိမ္ဖ်င္းေသာ စကားကုိေျပာဆုိျခင္း။


"မေနာဒုစရုိက္(၃)ပါး"
-----------------

၁။အဘိဇၥ်ာ =သူတစ္ပါး၏ဥစၥာကုိ မိမိ၏ ဥစၥာျဖစ္ေအာင္ မရားေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရယူရန္ၾကံစည္ျခင္။
၂။ဗ်ာပါဒ =သူတစ္ပါးတုိ့ကုိ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေအာင္ ေသေၾကပ်က္စီးေအာင္ၾကံစည္ျခင္း။
၃။မိစၦာဒိ႒ိ =ေကာင္းမွုူ ့၊မေကာင္းမွူ ့ကံတုိ့၏ ေကာင္းက်ိဴး၊ဆုိးက်ိဴးမရွိ၊ စသည္ျဖင့္ မွားမွားယြင္းယြင္း စြဲယူျခင္း။ ဟူ၍(၁၀)ပါးျဖစ္သည္။"သုစရိုက္(၁၀)ပါး"
--------------

ကာယသုစရိုက္(၃)ပါး..

၁။သူ ့တစ္ပါး၏အသက္ကုိသတ္ျဖတ္ျခင္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂။သူတစ္ပါး၏ဥစၥာကုိ ခုိးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၃။သူတစ္ပါး၏သားမယား၊ေယာကၤ်ား၊ကုိ လြန္က်ဴးျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။


"ဝစီသုစရိုက္(၄)ပါး"
----------------

၁။လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၂။သူနွစ္ဦးတုိ ့၏ အခ်စ္ကုိပ်က္စီး ေအာင္ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၃။ၾကမ္းတမ္းစြာ ၾကိမ္းေမာင္ဆဲေရး ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
၄။အက်ိဴးမရွိသည့္ သိမ္ဖ်င္းေသာစကားမ်ားကုိ ေျပာဆုိျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။

"မေနာသုစရိုက္(၃)ပါး"
--------------------

၁။သူတစ္ပါး၏ဥစၥာကုိ မိမိ၏ဥစၥာျဖစ္ေအာင္ မၾကံစည္ျခင္း။
၂။သူတစ္ပါးတုိ့အား နစ္နာ ပ်က္စီးေသေၾကေအာင္၊မၾကံစည္ျခင္း။
၃။ကုသိုလ္ အကုသုိလ္ကံတုိ့ ့၏ ေကာင္းက်ိဴး မေကာင္းက်ိဴး ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ေသာ အယူမွန္ရွိျခင္း။


"ဒုစရိုက္(၁၀)ပါး-မွ-(၄၀)အထိျဖစ္တတ္"

၁။သာဟတၳိက =မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္၍ လြန္က်ဴးျခင္း(၁၀)ပါး။
၂။အဏတၱိက =သူတစ္ပါးတုိ့အား ေစခုိင္း၍ လြန္က်ဴးေစျခင္း၊(၁၀)ပါး
၃။ဝဏၰဘဏန =ဒုစရိုက္ျပဳလုပ္ေနသူတုိ ့ကုိ ျပဳခ်င္စိတ္ပါေအာင္ ဂုဏ္တ့ို ့ကုိ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆုိျခင္း(၁၀)ပါး၊
၄။သမႏုညာ =သူတစ္ပါးတုိ့ ့ ဒုစရိုက္ျပဳလုပ္ေနသည္တုိ ့ကုိ နွစ္သက္ခြင့္ျပဳေနျခင္း(၁၀)ပါး။
အားျဖင့္(၄၀)အထိျဖစ္နိဳင္္သည္။


"သုစရိုက္(၁၀)ပါးမွ(၄၀)ျဖစ္ပုံကုိလည္းသိေလ".....

လကၤာ...
------

စရိုက္ဆယ္ပါး၊
အရင္းထား၍၊
ကုိယ္ကားျပဳျငား၊
သူတစ္ပါးျပဳေစ၊
ဂုဏ္တစ္ေထြေျပာ၊
နစ္သက္ေနာကာ၊
ျပဳလုုပ္ပါက၊
ျဖစ္လာရ-မွတ္ၾကေလးဆယ္တည္း။

No comments:

Post a Comment