အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 28 September 2011

..........................တရားျမတ္-မဂၤလာ........................၁။အခါတစ္ပါး၊
ျမတ္ဘုရားသည္၊
ျပည္ကားတည္ရွိ၊
သာဝတၳၱိဟု၊
မည္ရွိအမြန္၊
ေဇတဝန္ေခၚ၊
အလြန္သာယာ၊
ေက်ာင္းဝိဟာတြင္၊
ညဥ့္ခါသန္းေခါင္၊
အဆင္းေရာင္ဝါ၊
လင္းေရာင္ျဖာလ်ွက္၊
ေရာက္လာနတ္သား၊
သူေလ်ွာက္ထား၍၊
တရားဓမၼာ၊
မဂၤလာကုိ၊
ေကာင္းစြာေဟာၾကားခဲ့ပါ၏။ ။

၂။လူမုိက္ကုိသာ၊
ေရွာင္ဖယ္ခြာ၍၊
မ်ားစြာတတ္သိ၊
ပညာရွိအား၊
ဆည္းကပ္ထားလွ်က္၊
သုံးပါးမြန္စြာ၊
ရတနာနွင့္၊
ဆရာမိဘ၊
ပူေဇာ္ၾကကာ၊
ေလာကအလုိက္၊
ပူေဇာ္ၤထုိက္သူ၊
ေကာင္းျမိဳက္ပူဇာ၊
ျပဳလုပ္ပါမွ၊
ဤေလာက-ျဖစ္ရမဂၤလာ။ ။

၃။သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္၊
ထုိအရပ္အား၊
ေနလတ္မွန္စြာ၊
ေရွးေရွးခါက၊
ဘဝါဘဝ၊
ကုသလကုိ၊
ျပဳၾကၾကိဳတင္၊
ေကာင္းစြာျပင္၍၊
ရွဳ ့ျမင္ထားအပ္၊
က်င့္စိတ္ဓာတ္-ျဖစ္လတ္မဂၤလာ။ ။

၄။ၾကားျမင္မ်ားကာ၊
ျပစ္မ်ားစြာကင္း၊
ပညာအတတ္၊
ရရွိလတ္၍၊
သိမွတ္စည္းကမ္း၊
ထုံးနည္းလမ္းကုိ၊
ေျဖာင့္တန္းမွန္စြာ။
က်င့္သုံးပါ၍၊
မွန္စြာစကား၊
ေျပာဆုိျငား၊
မွတ္သားမဂၤလာ။ ။

၅။မိဘနွစ္ပါး၊
လုပ္ေက်ြးထားလွ်က္၊
မယားဇနီး
သားသမီးမ်ား၊
ပြားစီးဥစၥာ၊
ေထာက္ပံ့ပါ၍၊
မွန္စြာပ်င္းရိ၊
လွ်င္းမရွိဘဲ၊
သတိထားကာ၊
လုပ္ကုိင္ပါမွ၊
ေကာင္းစြာျဖစ္ပြား၊
ထုိတရား-မွတ္သားမဂၤလာ။ ။

၆။အလွဴဒါန၊
ျပဳလုပ္ၾက၍၊
သုခတရား၊
ခ်မ္းသာပြားေၾကာင္း၊
က်င့္ျငားကုသုိလ္၊
ထုိထုိေဆြမ်ိူး၊
ေကာင္းမွူ ့တုိးပြား၊
ေထာက္ပံ့ထား၍၊
ျပစ္မ်ားကင္းစြာ၊
ေကာင္းနိဳးရာ-ျပဳတာမဂၤလာ။ ။

၇။မေကာင္းမွ့မ်ား၊
မျဖစ္ပြားေအာင္၊
နွစ္ပါးစိတ္ကုိယ္၊
ေရွာင္ၾကင္လုိလွ၊
ေျပာဆုိၾကလွ်က္၊
ပါပယစ္မူး၊
ေသေသာက္က်ဴးမွူ ့၊
အထူးေရွာင္ရွား၊
ခ်မ္းသာပြားေၾကာင္း၊
တရားကုသုိလ္၊
ျပဳၾကလုိ၍၊
ထုိထုိေန ့ည၊
မေမ့ၾက-သုခမဂၤလာ။ ။

၈။ရုိေသထုိက္သူ၊
ေတြ့ၾကံဳမူကား၊
တုံု ့ယူရုိေသ၊
ျပဳၾကေလ၍၊
တစ္ေထြနွိမ္ခ်၊
ေနထုိင္ၾကလွ်က္၊
ေကာင္းစြာေရာင့္ရဲ၊
ေနထုိင္ျမဲစြာ၊
စိတ္စြဲျပဳဘူး၊
သူ ့ေက်းဇူးသိ၊
အထူးသင့္ခါ၊
တရားနာ-မွန္စြာမဂၤလာ။ ။

၉။သည္းခံတရား၊
က်င့္သုံးပြားလွ်က္၊
တရားစကား၊
ေဟာမိန္ ့ၾကားေသာ္၊
နာၾကားလြယ္ကူ၊
အသြင္မူဆန္း၊
ျမတ္ရဟန္းအား၊
ရြွင္လန္းတက္ၾကြ၊
ဖူးျမင္ရ၍၊
သင့္စြအခါ၊
ျမတ္ဓမၼာကုိ၊
ေကာင္းစြာေဆြးေနြး၊
ၾကံစည္ေမး-ျဖစ္ေရးမဂၤလာ။ ။

၁၀။ျခိဳးျခံစြာသာ၊
က်င့္သုံးပါ၍၊
ျဗဟၼာစရိယ၊
က်င့္သးုံၾကလွ်က္၊
မွန္စြသစၥာ၊
အရိယာကုိ၊
ပညာမဂ္ျဖင့္၊
က်င့္သိဆင့္ျမင္၊
နိဗၺာန္ခြင္သ့ို့ ့၊
အလွ်င္မ်က္ေမွာက္၊
ျပဳကာေရာက္ရ၊
ခုုဘဝ-သုခမဂၤလာ။ ။

၁၁။ေလာကဓံမ်ား၊
ေတြ့ၾကံဳျငားေသာ္၊
စိတ္မ်ားမတုန္၊
မလွဳပ္ခုန္ပဲ၊
တစ္ဖုံပူပန္။
စိုးရိမ္ဟန္ကင္း၊
ကိေလရွင္းလွ်က္၊
တစ္သင္းေဘးရန္၊
မရွိျပန္-မွတ္ရန္မဂၤလာ။ ။

၁၂။သုံးဆယ့္ရွစ္ျဖာ၊
မဂၤလာကုိ၊
လုိက္နာလူနတ္၊
က်င့္သုံးအပ္ေသာ္၊
မျပတ္ေကာင္းက်ိဴး၊
ေန့စဥ္တုိးကာ၊
ေကာင္းက်ိဴးခ်မ္းသာ၊
ျပည့္စုံလာသည္၊
ျမတ္စြာဗုဒၵတရားတည္း။ ။


အရွင္ဝိစိတၱသာရ(ေပ်ာ္ဘြယ္)
No comments:

Post a Comment