အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 5 October 2011

...............အရညဝါသီ-အရွင္တိႆမေထရ္.................


၁။ ဝိနေယ ဒုပၸဋိပၸေႏၷာ ၊ပေပၸါတိ သိီလနညသနံ။
သုတၱေႏၱ ဒိ႒ဝိပၸႏၷံ-ဘိဓေမၼ စိတၱခိတၱကံ။(ပထ်ာဝတၱ)
၂။ တသၼာ သိီလ သမၸႏၷတၳံ ၊ သမၸနတၳဥၥ ဒိ႒ိယာ။
စိတၱႆာပိ အခိတၱတၳံ၊ ဝိနယာဒီသု သိကၡေယ။(ဝိပုလ)


၁။ဝိနည္း သိကၡာပုဒ္၌ အက်င့္မေကာင္းသူသည္ သီလပ်က္စီးျခင္းသုိ့ ေရာက္တတ္၏။
သုတၱန္တရား၌ အက်င့္မေကာင္းသူသည္၊ မွန္ေသာအယူ ပ်က္စီးျခင္းသုိ့ ေရာက္တတ္၏။
အဘိဓမၼာသဘာဝတရား၌ အက်င့္မေကာင္းသူသည္ ၊စိတ္ပ်ံ့လြင့္ျခင္းသုိ့ ေရာက္တတ္၏။


၂။ ထုိ့ေၾကာင့္ အက်င့္သီလျပည့္ စုံရန္ ၊မွန္ေသာအယူ အသိ အေတြ့ ့အၾကံဳ ျပည့္စုံရန္
စိတ္မပ်ံ့လႊင့္ ရန္၊ ဝိနည္း၊သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာသေဘာတရား တုိ့့ု၌ ေကာင္းစြာက်င့္ရာ၏။

No comments:

Post a Comment