အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 6 October 2011

................ဗုဒၶေဟာအပ္-သက္သတ္လႊတ္.......................

၁။သမားေတာ္ဇီဝက၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္။ ။ရာဇျဂိဳဟ္ျမို ့၊ဇီဝက ေဆာက္လုပ္ လွူဒါန္းထားအပ္ေသာ၊
________________________-အမၺဝန္ေခၚ၊ေက်ာင္းေတာ္၌၊ဗုဒၵျမတ္စြာေနေတာ္မူခုိက္ ၊သမားေတာ္ဇီယကသည္၊ေအာက္ပါေမးခြန္းကုိ၊ဗုဒၶျမတ္စြား၊အားေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာ၊အေပၚ၌၊သံသယဝင္၍၊ေမးေလွ်ာက္အပ္ေသာ၊ေမးခြန္းမ်ိဴး၊မဟုတ္ေပ။သူမ်ားေျပာစကား
ကုိ၊ၾကားရ၍၊ေမးအပ္ေသာ၊ေမးခြန္းမ်ိဴးသာ၊ျဖစ္သည္။
ဆရာဇီဝက။ရဟန္းေဂါတမကုိရည္ရြယ္၍သူ့အသက္ကုိသတ္ၾကသည္၊ရဟန္းေဂါတမသည္သိပါ
လွ်က္မိမိကုိ၊ရည္ရြယ္သတ္အပ္ေသာအသားကုိ၊စားသည္ဟုေျပာဆုိသံကုိၾကားရပါသည္။သူတုိ
့ေျပာစကားသည္၊ဘုရားရွင္ေဟာအပ္ေသာ တရားေတာ္ႏွင့္၊ကုိက္ညီပါသလား။ တရားေတာ္အား
ေလွ်ာ္ေသာစကားကုိ၊ေျပာဆုိၾကပါသလား၊တရားသေဘာႏွင့္၊ကုိက္ညီသျဖင့္၊အမွန္တရားကုိ၊
ျမတ္နိဳးလက္ခံၾကေသာ၊သူေတာ္စင္ပညာရွင္တုိ့ကဲ့ရဲ့ရွဳပ္ခ်ခံရျခင္းသို့မေရာက္ပါသေလာ၊
အရွင္ဘုရားဟုေလွွ်ာက္ထားေမးျမန္းခဲ့ဘူးပါသည္။ဤေမးခြန္းသည္၊ဗုဒၵျမတ္စြာကုိယ္တုိင္
္ေျပာဆုိမည့္အေျဖကုိ၊နုာယူလုိ၍၊ေမးသင့္ေမးထုိက္ေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ျသက္သတ္လြတ္ႏွင့္္
့္ပတ္သက္၍အယူအဆမလဲြမွားေစလုိသျဖင့္ဗုဒၶျမတ္စြာထံမွန္ကန္ေသာအေျဖကုိ၊ေတာင္းခံသည့္
ေမးခြန္းမ်ိဴးသာျဖစ္သည္။


ဗုဒၶျမတ္စြာ ။ ။ဇီဝက ရဟန္းေဂါတမကုိ ရည္ညႊန္း၍သူ့အသက္ကုိသတ္ၾကသည္၊
________ရဟန္းေဂါတမသည္-
သိလွ်က္္သားနွင့္၊မိမိကုိ၊ရည္ရြယ္၍၊သတ္ယူခဲ့ေသာအသားကုိ၊သုံးေဆာင္သည္ဟု၊
ေျပာစကားသည္၊ငါဘုရားေဟာအပ္ေသာစကားအတုိင္း၊ေျပာအပ္ေသာစကားမဟုတ္၊
ငါဘုရားကုိမဟုတ္မမွန္ေျပာအပ္ေသာစကားမ်ိဴးသာျဖစ္သည္။ဤစကားကုိေျပာသူမ်ားသည္၊
'သတ္သူကဲ့သုိ့ပင္စားသူသည္လည္းပါဏာတိပါတ(သူ့အသက္သတ္ျခင္း)ကံထုိက္သည္'ဟု
အယူမွားကုိ ၊ယူၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဇီဝက ။ -၁။မိမိအတြက္ ရည္ရြယ္၍ သတ္ေနတာကုိ ျမင္ေတြ့ ့အပ္ေသာအသား။
၂။သတ္၍ ယူလာျပီဟု ၾကားအပ္ေသာအသား။
၃။ငါ့ကုိမ်ား၊ရည္ရြယ္၍၊သတ္ခဲ့ေသာ၊ အသားမ်ားျဖစ္ေနသလားဟု၊သံသယဝင္စရာျဖစ္ေနေသာအသား။
ဤအခ်က္သုံးခ်က္တြင္ တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ ၊ျငိစြန္းေနေသာအသားကုိ၊မသုံးေဆာင္ထုိက္ဟု၊
ငါဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ ဇီဝက ဤအခ်က္သုံးခ်က္မွလြတ္ကင္းေသာ၊အသားကုိ၊သုံးေဆာင္
ထုိက္၏ဟု၊ငါဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ၏ဟု၊ဗုဒၶျမတ္စြာ၊မိန့္ၾကားေျဖဆုိေတာ္မူခဲ့ေပသည္။

၂။အ႒ကထာ ဆရာ၏ ရွင္းလင္းခ်က္။ ။ျမင္ေတြ ့အပ္ေသာၾကားအပ္ေသာ အသားဟူသည္၊
__________________ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္၊သတ္မွတ္၍၊သတ္အပ္ေသာအသား၊
ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိရည္ရြယ္၍၊သတ္ယူခဲ့ေသာအသားဟု၊ၾကားသိအပ္ေသာအသား
၊ယုံမွားအသားဟူသည္--ရဟန္းတုိ့ကုိ ရည္ညြန္းျပီး သတ္အပ္ေသာအသားမ်ားလာဟု၊သံသယ
ျဖစ္စရာ၊အသားမ်ိူးဟု၊ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
သံသယျဖစ္၍၊ရဟန္းေတာ္မ်ားကအသားကုိ၊အလွဴမခံေနၾကေသာအခါ၊အလွဴရွင္မ်ားက၊
အရွင္ဘုရား၊ဤအသားကုိ၊ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ဟု၊မင္စုိးရာဇာ၊စသူတုိ ့အတြက္ဟုသာ၊ရည္ရြယ္
ခ်က္ထားပါသည္ဟု၊ေလွ်ာက္ထားေျပဆုိခဲ့လွ်င္၊ခံယူထုိက္၊သုံးေဆာင္ထုိက္သည္ဟု၊ဖြင့္
့္ဆုိထားေပသည္။ပါဠိပညာရွင္မ်ားအတြက္၊ေလ့လာနိဳင္ရန္၊မဇၥ်ိမပဏၰာသအ႒ကထာဇီဝက
သုတ္အဖြင့္၊အနည္းငယ္မွ်ေဖာ္္္ျပပါမည္။
ဒါ႒ံနာမ-ဘိကၡဴနံအတၳာယ၊ သုတံနာမ- ဘိကၡဴနံ အတၳာယ၊အေမွဟိ
အတၱေနာ အတၱာယဝါ ရာဇယုတၱာဒီနံ အတၳာယဝါ ကတႏၱိ ဝဒႏၱိ ကပၸတိ။

သဘာဝအမွန္ကုိတင္ျပခ်က္။ ။ဤပါဠိေတာ္ႏွင့္အ႒ကထာတုိ့ ့ကုိေထာက္၍၊ဗုဒၶႏွင့္၊ဗုဒၵသာဝက
သံဃာေတာ္မ်ားသည္၊အသားကုိပယ္ေတာ္မမူၾကေပ၊အလွဴခံၾက၊သုံးေဆာင္ေတာ္မူၾကေပသည္။
ျမင္+ၾကာ+ယုံမွားသံသယျဖစ္ေသာ၊အသားတုိ့ကုိသာ၊ပယ္ေတာ္မူၾကေပသည္။ကုိယ္စားဖုိ့အတြက္
စားသုံးလုိသူမ်ားအတြက္၊သတ္အပ္ေသာ အသားမ်ားပါဟု၊ေလွ်ာက္ထားၾကလွ်င္၊အပ္၏ဟု
ဖြင့္ဆုိထားသျဖင့္၊ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္၊သီးသန္ ့သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသာ၊အသားမွန္သမွ်။
စားသုံးေကာင္းသည္ဟု၊ယူဆရပါသည္။ရဟနးေတာ္မ်ားသည္၊အသားကုိ၊ဝယ္ယူခ်က္ျပဳတ္၊
စားသုံးသူမ်ားတြင္၊မပါဝင္သည္ကုိ၊သတိျပဳသင့္ပါသည္။သားငါးေရာင္းသူမ်ားသည္၊ဝယ္ယူ
စားသုံးသူတုိ့ကုိသာ၊ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၾကသည္။ဝယ္ယူစားသုံးသူမ်ားထဲတြင္၊ရဟန္းေတာ္
မ်ားကုိထည့္သြင္း၍၊အေတြးမေခ်ာ္သင့္ေပ။`ဤေဆာင္းပါး၌၊ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ၊ေမးသူဆရာ
ဇီဝက၏အေမးကုိလည္းေကာင္း၊ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ေျဖဆုိခ်က္ကုိလည္းေကာင္း၊အ႒ကထာ
ဆရာ၏ရွင္းျပခ်က္ကုိလည္းေကာင္း၊ေလ့လာၾကည့္ရွဳ့လွ်က္၊'ဗုဒၶျမတ္စြာေဟာၾကားအပ္ေသာ၊
သက္သတ္လြတ္ကုိ၊ဗုဒၶျမတ္စြာ၏အလုိေတာ္က်ေအာင္ ယူဆထုိက္ေပသည္။ဗုဒၶျမတ္စြာမေဟာ
တာကုိ ေဟာတာလုိလုပ္၍၊ က်င့္သုံးလွ်င္၊ေဟာေျပာျဖန္ ့ခ်ီလွ်င္၊ဗုဒၶတရားေတာ္အား၊ဆန ့က်င္
တုိက္ခုိက္ ရာေရာက္တတ္ပါသည္။တရားေတာ္ႏွင့္ဆန္ ့က်င္ေသာ၊ဝါဒမွန္သမွ်၊မဂ္၊ဖုိလ္နိဗၺာန္ႏွင့္၊
အေဝးၾကီး၊ေဝးတတ္ပါသည္။

သတ္သူမွာအေၾကာင္း(၅)မ်ဴးျဖင့္ အကုသုိလ္တုိးပြား။ ။၁။သတ္ရနေဆာင္ယူခုိက္မွာလည္း၊
__________________________အကုသုိလ္တုိးပြားရသည္။(၂)အသတ္ခံရမည့္သတၱဝါ
ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာလည္း၊ အကုသုိလ္တုိးပြားရသည္။(၃)သတ္ေနခုိက္မွာလည္း၊သတ္ခုိင္းရာ
မွာလည္း၊အကုသုိလ္တုိးပြားရသည္။(၄)သတ္ေနခ်ိန္မွာ အသတ္္ခံရသည့္၊ဒုကၡေရာက္သျဖင့္လည္း
အကုသုိလ္တုိးပြားရသည္။(၅)အလွဴဒါနျပဳလွ်င္လည္း၊သတ္မွဳ့ကုိ၊အာရုံျပဳမိသျဖင့္၊လည္း၊အကုသုိလ္
တုိးပြားရသည္။ဇီဝက--ဘုရားရွင္ကုိျဖစ္ေစ၊ဘုရားရွင္၏တပည့္သာဝကသံဃာေတာ္ကုိျဖစ္ေစ၊
ရည္ရြယ္၍၊သတ္သူမွာဤအေၾကာင္းငါးမ်ိူးတုိ့ျဖင့္၊အကုသုိလ္တရားမ်ား တုိးပြားေနသည
္သာျဖစ္၏ဟု၊ဗုဒၶျမတ္စြာသည္၊ဆရာဇီဝကအား၊ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။သတ္မွဳ့ကုိ
က်ဴးလြန္သူသည္ဘုရားကိစၥအတြက္ျဖစ္ေစ၊ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊
ေကာင္းမွဳ့ဳံကုသိုလ္တစ္ခုခုကုိျပဳလုပ္လုိ၍၊ျဖစ္ေစ၊သတ္ျဖတ္လွ်င္၊သတ္ခုိက္တြင္
သတ္မွဳ့ကုိ က်ဴးလြန္ေနခ်ိန္တြင္အကုသုိလ္တုိးပြားသည္္္သာျဖစ္ေပသည္။
သတ္မွဳ့-ပါဏာတိပါတသည္ ေကာင္းက်ိဴးေပးနီဳင္သည့္ ကုသုိလ္မဟုတ္ေပ။
မေကာင္းက်ိဴးကုိသာ ေပးေသာ အကုသိုလ္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္မည္မွ်ပင္ေကာင္းေကာင္း သတ္ျခင္းအမွဳ့သည္၊ အကုသုိလ္ဒုစရိုက္၊သာ
ျဖစ္သည္။ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့ျပဳဖုိ့၊ သတ္ျဖတ္လွ်င္ သတ္ခုိက္တြင္လည္းေကာင္း၊သတ္တာ
ကုိျပန္ေတြးမိလွ်င္လည္းေကာင္း၊အကုသိုလ္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့ျပဳခုိက္
တြင္လည္းေကာင္း၊ကုသုိလ္ျပဳမွဳ့၌စိတ္အာရုံက်ေနခုိက္တြင္လည္းေကာင္း၊ကုသုိလ္ခ်ည္း
သာျဖစ္ေနသည္။ကုသိုလ္ႏွင့္အကုသုိလ္တုိ့သည္အဘိဓမၼာသဘာဝအားျဖင့္၊ျပိဳင္တ
ူဆက္တုိက္ျဖစ္ေလ့မရွိၾကေပ။အက်ိဴးေပးခ်ိန္တြင္လည္း အက်ိဴးအားျဖင့္တျခားစီ
သာျဖစ္သည္။...

၅။ ဗုဒၶသက္သတ္လြတ္ႏွင့္ ယခုသက္သတ္လြတ္။ ။ဗုဒၶသကသတ္လြတ္၌ ျမင္၊ၾကား၊ယံုမွာ၊
_________________________အစါန္းသုံးမ်ိဴးမွ လြတ္ေသာအသားကုိ၊သုံးေဆာင္
ထုိက္သည္၊အျပစ္မရွိဟု၊ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။အစြန္းသုံးမ်ိဴးႏွင့္ျငိစြန္းေသာအသားကုိ၊မသုံးေဆာင္
ထုိက္၊အျပစ္ရွိ၏ဟု၊တားျမစ္ေတာ္မူသည္၊အသားစားျခင္းကုိ ပယ္ေတာ္မမူေပ။စားဖုိ့ပဲသတ္သတ္
ေဆးဝါးအတြက္ပဲသတ္သတ္၊ရည္ရြယ္ခ်က္မည္မွ်ပင္ေကင္းေကာင္း၊သူ့အသက္သတ္ျခင္းကုိ
ကား၊အျပစ္မကင္းေသာလြန္က်ူးမွဳ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊အကုသိုလ္တုိးပြားေစေသာအလုပ္ဟု ၊ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေပသည္။
ယခုသက္သတ္လြတ္ကား၊အသားမပါေသာ၊အသားမစားေသာ အသားစားျခင္းကုိေရွာင္ၾကဥ္
ေသာသက္သတ္လြတ္ျဖစ္သည္၊ဗုဒၶေဟာေသာသက္သတ္လီတ္ထက္ပင္၊ပုိကဲေနေပသည္။
ဗုဒၶတရားေတာ္အတုိင္းလုိက္နာေနထုိင္သူကုိဗုဒၶဘာသာဟုဆုိၾကသည္၊ထုိ့ ့ထက္ပုိကဲ၍က်င့္
သုံးေနထုိင္သူကုိ မည္သုိ့ဆုိၾကမည္နည္း၊ဤေမးခြနးကုိမိမိတုိ့ကုိယ္တုိင္သာ၊အေျဖရွာသင့္ေပသည္၊
ဗုဒၶမေဟာတာကုိ၊ဗုဒၶေဟာတရားကဲ့သုိ ့ ျဖန့္ ့ေဝေနပါလွ်င္၊ဗုဒၶတရားေတာ္ေတြကြယ္ျပီး၊ဗုဒၶမေဟာ
ေသာတရားေတြသာ၊ျပန့္ပြားလာနိဳင္ပါသည္။ဗုဒၶမေဟာအပ္ေသာတရားကုိ ျဖန့္ေဝေနသူကုိ၊
ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္ဟု ၊ဆုိမည္ေလာ။


( ပါဠိဂုဏ္ထူး-ဆရာဦးေအာင္ခုိင္)No comments:

Post a Comment