အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 7 December 2011

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ဥာဏ္ေတာ္မ်ား(ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး)ဝိဇၨာသုံးပါး--

၁။ ပုေဗၺနိဝါသာနဳႆတိဥာဏ္ေတာ္= ေရွးေရွးေသာဘဝမ်ားစြာတုိါ၌ ျဖစ္ခဲ့ေနခဲ့ဖူးသည္
တို့ကုိ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ သိျမင္နိဳင္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္။
၂။ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ေတာ္= နတ္တုိ့၏မ်က္စိကဲ့သုိ့ ေဝးေသာအရပ္၌တည္ရွိေသာ ၾကီးမား
ေသာ၊ေသးငယ္ေသာ အရာဝတၳဳအားလုံးကုိ သိျမင္နိဳင္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္။
၃။ အာသဝကၡယဥာဏ္ေတာ္= အာသေဝါတရားတုိ့ အၾကြင္းမဲ့ကုန္ခမ္းရာ ကုန္ခမ္း
ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ ဥာဏ္ေတာ္။


ဝိဇၨာရွစ္ပါး---

၁။ ပုေဗၺနိဝါသာနဳႆတိဥာဏ္ေတာ္=
၂။ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ေတာ္ =
၃။ အာသဝကၡယဥာဏ္ေတာ္=
၄။ ဝိပႆနာဥာဏ္ေတာ္=ရုပ္နာမ္သေဘာတရားတုိ့၏ မျမဲျခင္း ဆင္းရဲျခင္း၊
အစုိးမရျခင္းကုိကဲြျပားစြာ ရွဳ့ျမင္တတ္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္။
၅။ မေနာမယိဒၶိဥာဏ္ေတာ္= မိမိနွင့္ပုံစံတူ ကုိယ္ပြားတစ္ခုကို စိတ္ျဖင့္
ဖန္ဆင္းနိဳင္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္။
၆။ ဣဒၶိဝိဓဥာဏ္ေတာ္= ေျမ လွ်ဴိးမုိးပ်ံျခင္း ၊စေသာတန္ခုိးအမ်ိဴးမ်ိဴးကုိ
ဖန္ဆင္းနိဳင္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္။
၇။ဒိဗၺေသာတ ဥာဏ္ေတာ္= နတ္တုိ့၏နားကဲ့သုိ့ ေဝးေသာအရပ္၌ေျပာ
ဆုိသည့္တုိးတိုးက်ယ္က်ယ္ေျပာဆုိၾကသည့္ အသံမ်ားကုိ ၾကားနိဳင္ေသာ
ဥာဏ္ေတာ္။
၈။ ေစေတာပရိယဥာဏ္ေတာ္= သူတစ္ပါးတုိ့၏ စိတ္အၾကံကုိသိနိဳင္ေသာ
ဥာဏ္။ဥာဏ္ေတာ္ (၁၀)ပါး

၁။ ဌာနာဌာနေကာသလႅ ဥာဏ္= သတၱဝါတစ္ဦး ရဟႏၱာ ျဖစ္နိဳင္မျဖစ္နိဳင္ကုိ
သိေသာဥာဏ္။
၂။ ကမၼဝိပါကဥာဏ္= အဟိတ္-ဒြိဟိတ္ ပဋိသေႏၶတည္ခဲ့သူ ဟုတ္မဟုတ္
သိေသာဥာဏ္။
၃။ သဗၺတၳဂါမိနီပဋိပဒါဥာဏ္= ထုိထုိဘုံဘဝႏွင့္ နိဗၺာန္သုိ့ ေရာက္ေၾကာင္း
အက်င့္ ပဋိပဒါကုိသိေသာဥာဏ္။
၄။ အေနကဓာတုနာနာဓာတုဥာဏ္= သတၱဝါတုိ့၏ အက်င့္စရုိက္ ဓာတ္ခံအမ်ိဴးမ်ိဴး
ကုိသိေသာဥာဏ္။
၅။ နာနာဓိမုတၱိကတဥာဏ္= သတၱဝါတုိ့၏စိတ္ေနသေဘာထား အလုိဆႏၵအမ်ိဴးမ်ိဴး
ရွိေနမွု့ကုိ သိျမင္ေသာဥာဏ္။
၆။ ဣျႏၵိယပေရာပရိယတၱဥာဏ္= သတၱဝါတို့၏ ဣေျႏၵ အနဳအရင့္ကုိသိေသာဥာဏ္။
၇။စ်ာနဝိေမာကၡသမာဓိသမာပတၱိဥာဏ္= စ်ာန္တရား၊ဝိေမာကၡတရား၊သမာဓိတရား၊
သမာပတ္တရားတုိ့၏၊ ညစ္ညဴးမွဳ့ျဖဴစင္မွဳ့၊တုိးတက္မွဳ့ ဆုတ္ယုတ္မွဳ့ အေၾကာင္းမ်ား
ကုိသိေသာဥာဏ္။
၈။ ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဥာဏ္= ေရွးဘဝမ်ားစြာ၌ ျဖစ္ခဲ့ဲဲဲဲ့့့့့့ ေနခဲ့ထူးသည္ကုိ ေအာက္
ေမ့ဆင္ျခင္နိဳင္ေသာ ဥာဏ္။
၉။ စူတုပပါတဥာဏ္= ေသခါနီးသတၱဝါ၊ ပဋိသေႏၶ တည္ေနျပီးစ သတၱဝါတို့ကုိသိေသာ
ဥာဏ္။(ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္)။
၁၀။ အာသဝကၡယဥာဏ္= အာသေဝါတရားတုိ့၏ ကုန္ရာျဖစ္ေသာ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္။


စတုေဝသာရဇၨဥာဏ္...

၁။ ငါသည္ တရားအားလုံးကုိသိသူျဖစ္သည္။
၂။ ငါအား အာသေဝါတရား (၄)ပါး ကုန္ခမ္းျပီ။
၃။ ဤတရားတို့သည္ စ်ာန္ မဂ္ ဖုိလ္ ၏ အႏၱရာယ္ကုိျပဳတတ္ေသာ
တရားတုိ့ျဖစ္သည္။
၄။ ဤတရားတုိ့သည္ သံသရာ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း
တရားတုိ့ျဖစ္သည္။


.....အသာဓာရဏ ဥာဏ္ေတာ္(၆)ပါး

ပေစၥကဗုဒၶါ အရိယာသာဝကတုိ့နွင့္ မဆုိင္၊သမၼာသမၺုဒၶ ဘုရားရွင္တုိ့နွင့္သာ၊
ဆုိင္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္ (၆)ပါး ကုိ အသာဓာရဏ ဥာဏၤေတာ္ဟု ေခၚသည္။
၁။ ဣျႏၵိယပေရာပရိယတၳဥာဏ္ = သတၱဝါတုိ့ ဣေျႏၵအနဳအရင့္၊ကုိသိေသာဥာဏ္။
၂။ အာသယာနဳသယဥာဏ္ = သတၱဝါတို့့၏ အျမင္ (သႆတဒိ႒ိႏွင့္ ဥေစၦဒ ဒိ႒ိ
အျမင္)အနဳသယကိေလသာ ဓာတ္ခံတို့ကုိ သိေသာဥာဏ္(နာနာဓိမုတၱိကဥာဏ္
ႏွင့္တူ၏)။
၃။ ယမကပါဋိဟာရိယဥာဏ္ = ေရမီးအစံုစုံ တန္ခုိးျပာဋိဟာရိဟာတို့ကုိ ျပနိဳင္ေသာဥာဏ္။
၄။ မဟာကရုဏာသမာပတၱိဥာဏ္ = ေန့စဥ္အၾကိမ္ေပါင္း ကုေဋနွစ္သန္း ေလးသိန္း၊
ဝင္စားေတာ္မူေသာအခါ၌ ျဖစ္ေပၚေတာ္မူေသာဥာဏ္။
၅။ သဗၺညဳတ ဥာဏ္ = (သိျပီး)
၆။ အနာဝရဏဥာဏ္ = သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကုိပင္ အပိတ္အပင္ အဆီးအတားမရွိ
သိျမင္နိဳင္ေသာေၾကာင့္ အနာဝရဏဥာဏ္ ဟုေခၚသည္။


ပဋိသမၻိဒါဥာဏ္(၄)ပါး

ပဋိသမၻိဒါဥာဏ္ဟူသည္- ပါဠိ၊အနက္၊ဘာသာစကားတုိ့၌ ခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာ၍ သိတတ္
ေသာ ဥာဏ္ေတာ္ျဖစ္သည္။
၁။ အတၳပဋိသမၻိဒါ ဥာဏ္= အနက္အဓိပၸါယ္ သုိ့မဟုတ္ အက်ိဴးတရားကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္
ျဖာ၍ သိေသာ ဥာဏ္။
၂။ ဓမၼပဋိသမၻိဒါဥာဏ္= ပါဠိ သုိ့မဟုတ္ အေၾကာင္းတရားကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ၍သိေသာဥာဏ္။
၃။ နိရုတၱိပဋိသမၻိဒါဥာဏ္= ေဝါဟာရဘာသာစကား သဒၵါနည္းမ်ားကုိ၊ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ သိ
ေသာဥာဏ္။
၄။ ပဋိဘာနပဋိသမၻိဒါဥာဏ္= ျပဆုိခဲ့ျပီးေသာ ပဋိသမၻိဒါသုံးမ်ိဴးကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ အက်ယ္
သိေသာဥာဏ္။


No comments:

Post a Comment