အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 13 December 2011

သိမွတ္ဖြယ္ရာ-ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး.၁

မာနတ္သားကုိေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း၊


ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းေတာ္သာ္"ဘုရားမျဖစ္သမ်ွ ဤေနရာ ပလႅင္မွငါမထျပီ"ဟု အခုိင္အမာ
္္္္္္္ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူ၍အပရာဇိတပလႅင္ထက္၌ထုိေနေတာ္မူ၏၊ဝသဝတၱီနတ္ျပည္မွမာရ္နတ္သည္
စၾကၤာဝဠာတံတုိင္းထိ မ်ားျပားေသာ မာရ္စစ္သည္တုိ့ႏွင့္ တကြ ဂီရိေမခလာဆင္ကုိ စီးျပီး
လက္ရုံးတစ္ေထာင္မွ လက္နက္မ်ိဴးစုံ ကုိင္ေဆာင္ထားေလ၏။
မာရ္နတ္သည္ ဘုရားရွင္အား ေလၾကီးမုိးၾကီး တုိက္ခတ္ရာသြန္းေစျပီး၊ေက်ာက္တုံးမုိး၊
ဓားလက္နက္မုိး၊မီးက်ီးမုိး၊ျပာပူမုိး၊သဲမုိး၊ရႊံ့ညြန္မိုးၾကီးတုိ့ကုိတစ္ခုျပီးတစ္ခုဆက္တုိက္ရြာသြန္း
ေစ၏။ဘုရားေလာင္းအား အေမွာင္ထုၾကီးျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေစရန္ ဖန္ဆင္းေလသည္၊ဘုရားအေလာင္း
္္္ေတာ္ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပါရမီ ဆယ္ပါးတို့ကုိ ဆင္ျခင္ေတာ္
မူကာပါရမီဆယ္ပါးျဖင့္ ကာကြယ္ထားေသာေၾကာင့္ မာနတ္၏တိုက္ခုိက္ေသာလက္နက္တုိ့သည္
ဘုရားေလာင္းေတာ္ထံ မေရာက္လာနိဳင္ေခ်။
မာနတ္က ေဗာဓိပင္နွင့္ ေရႊပလႅင္သည္ သူ၏ပလႅင္သာျဖစ္ေလသည္ဟုေျပာဆုိျပီး ေနာက္လုိက္
စစ္သည္အမ်ားကုိသက္ေသထူေထသည္။ဘုရားေလာင္းေတာ္ကား.."ငါသည္ပါရမီ ဆယ္ပါးအျပား
သုံးဆယ္တို့ကုိ ျဖည့္က်င့္ခဲ့သည္၊စြန္ျခင္းၾကီးငါးပါး၊စရိယာသုံးပါး၊တို့ကုိ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ေလေသာေၾကာင့္
ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ၊ပလႅင္ျဖစ္၍ ဤပလႅင္ေတာ္ကုိငါသာပုိင္သည္ဟုဆုိေလေသာ္"
မာနတ္ႏွင့္စစ္သည္တုိ့သည္၊ ေဒါသထြက္လာျပီးဘုရားေလာင္းေတာ္အားလက္နက္အမ်ိဴမ်ိဴး
တုိ့ျဖင့္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္လာသည္ကုိ၊ ဘုရားေလာင္းေတာ္က ပါရမီေတာ္တုိ့ကုိဆင္ျခင္ေအာက္
ေမ့ေနေတာ္မူသျဖင့္၊ပါရမီေတာ္တို့၏ အစြမ္းတန္ခုိး ေတာ္ေၾကာင့္ မာရစစ္သည္တုိ့ပစ္ခတ္တုိက္
ခုိက္လာေသာ လက္နက္တုိ့သည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ၾကကုန္၏။မာရ္နတ္သည္ပလႅင္ေတာ္ကုိသူ
သာပုိင္ဆုိေၾကာင္း ေနာက္လုိက္စစ္သည္တုိ့အားသက္ေသထူေလ၏၊
ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ မဟာပထဝီေျမၾကီးကုိ လက္ယာလက္ေတာ္ျဖင့္ေထာက္၍ညႊန္းဆုိျပီး
္ပလႅင္ေတာ္ပုိင္ေၾကာင္းကုိသက္ေသထူညႊန္းဆုိေတာ္မူလွ်င္ ဘုရားေလာင္းေတာ္၏ ပါရမီေတာ္
အစြမ္းအားေၾကာင့္ မဟာပထဝီေျမၾကီးသည္ျပင္းထန္စြာတုန္လွဳပ္မည္ဟီးေလေသာ္၊မာရ္နတ္ႏွင့္
စစ္သည္တုိ့သည္ ေျဦးတည့္ရာေျပးၾကေလကုန္၏။နဂါး၊ဂဠဳန္၊နတ္၊ျဗဟၼာ ပရိသတ္မ်ားက မာရ္နတ္
စစ္ရွဳံးေလျပီ၊ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ ေအာင္ျခင္းၾကီးေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ေလျပီ ဟု-ေၾကြေၾကာ္
ၾကကားပူေဇာ္ၾကေလကုန္၏။


No comments:

Post a Comment