အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 19 January 2012

..........ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရန္-ပ႒ာန္း ပါဠိေတာ္................ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္-ပစၥယုေဒၵသ၊

____________________

ေဟတုပစၥေယာ၊အာရမၼဏ ပစၥေယာ ၊ အဓိပတိ ပစၥေယာ၊

အနႏၱရပစၥေယာ၊ သမနႏၱရပစၥေယာ၊ သဟဇာတပစၥေယာ၊

အညမညပစၥေယာ၊ နိႆယပစၥေယာ၊ ဥပနိႆယပစၥေယာ၊

ပုေရဇာတပစၥေယာ၊ပစၦာဇာတပစၥေယာ၊ အာေသဝနပစၥေယာ၊

ကမၼပစၥေယာ၊ဝိပါကပစၥေယာ၊အာဟာရ ပစၥေယာ၊ကၠုျႏၵိယ ပစၥ

ေယာ၊စ်ာန ပစၥေယာ၊မဂၢပစၥေယာ၊သမၸယုတၱပစၥေယာ၊ဝိပၸယုတၱ

ပစၥေယာ၊အတၳိပစၥေယာ၊နတၳိပစၥေယာ၊ဝိဂတပစၥေယာ၊အဝိဂတ

ပစၥေယာတိ၊

ပစၥယနိေဒၵသ ပါဠိ

၁။ေဟတုပစၥေယာတိ-

ေဟတူ ေဟတု သမၸယုတၱကာနံ၊ ဓမၼာနံ၊တံ သမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ

ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ။

၂။ အာရမၼဏပစၥေယာတိ-

ရူပါယတနံ၊ စကၡဳဝိညာဏ ဓာတုယာ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံအာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဂႏၶာယတနံ၊ ဃာနဝိညာဏ ဓာတု ယာ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ရသာယတနံ၊ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏပစၥေယနပစၥေယာ။

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ၊ သဒၵါယတနံ၊ဂႏၶာယတနံ၊ ရသာယတနံ၊ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ

မေနာဓာတုယာ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

သေဗၺဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ၊ ဓမၼာနံ

အာရမၼဏ ပစၥေယန ပစၥေယာ၊။

ယံယံဓမၼံ အာရဗၻ ေယေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၺႏၱိ ၊ စိတၱ ေစတသိကာ၊

ဓမၼာ၊ ေတေတဓမၼာ ေတသံ ေတသ ံ ဓမၼာနံ အာရမၼဏ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

၃။အဓိပတိပစၥေယာတိ-

ဆႏၵာဓိပတိ ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဝီရီယာဓီပတိ ဝီရီယသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ အဓိပတိပစၥေယနပစၥေယာ။

စိတၱာဓိပတိ စိတၱသမၸယုတၱကာန့ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ

အဓိပတိပစၥေယနပစၥေယာ။

ဝီမံသာဓိပတိ ဝီမံသသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ

အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ယံ ယံ ဓမၼံ ဂရုကတြာ ေယေယဓမၼာဥပၸဇၨႏၱိ စိတၱ ေစတသိကာ ဓမၼာ

ေတေတဓမၼာ ေတသံေတသံ ဓမၼာနံ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။

၄။အနႏၱရ ပစၥေယာတိ-

စကၡဳဝိညာဏဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸ

ယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၱရပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာစဓမၼာ မေနာဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိဝွာဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸ

ယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေနာ ဓာတု တံသမၸယုတၱာကာစဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယဝိညာဏ ဓာတု တံသမၸယုတၱကာစဓမၼာ မေနာဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ ကုသလာနံ

ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ

ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ အကုသလာနံ

ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ

ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ

ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ ကုသလာနံ

ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ အကုသလာနံ

ဓမၼာနံ အနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနႏၱရာ ၊ေယေယဓဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၱိ စိတၱ

ေစတသိကာ ဓမၼာ ေတေတဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ အနႏၱ

ရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

၅။သမနႏၱရပစၥေယာတိ-

စကၡဳဝိညာဏဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸ

ယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၱရပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာစဓမၼာ မေနာဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိဝွာဝိညာဏဓာတု တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ မေနာဓာတုယာ တံသမၸ

ယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေနာ ဓာတု တံသမၸယုတၱာကာစဓမၼာ မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယဝိညာဏ ဓာတု တံသမၸယုတၱကာစဓမၼာ မေနာဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာန ံ သမနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

မေနာဓာတု တံသမၸယုတၱကာ ဓမၼာ မေနာဝိညာဏဓာတုယာ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ ကုသလာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ အကုသလာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာနံ ကုသလာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၦိမာနံပစၦိမာန ံ အကုသလာနံ

ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနႏၱရာ ေယေယဓဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၱိ စိတၱ

ေစတသိကာ ဓမၼာ ေတေတဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ သမနႏၱ

ရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

၆။သဟဇာ တပစၥေယာတိ-

စတၱာေရာ ခႏၶာ အရူပိေနာ၊အညမညံ သဟဇာတပစၥေယနပစၥေယာ။

စတၱာေရာမဟာဘူတာ ၊အညမညံ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ၾသကၠႏၱိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

စိတၱေစတသိကာဓမၼာ၊စိတၱသမု႒ာနံ၊ရူပါနံ၊သဟဇာတ၊ ပစၥေယနပစၥေယာ။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ သဟဇာတ ပစၥေယနပစၥေယာ။

ရူပိေနာဓမၼာ၊ အရူပိီနံ၊ဓမၼာနံ ၊ ကိဥၥိကာေလ သဟဇာတ ပစၥ

ေယန ပစၥေယာ၊

ကိဥၥိကာေလ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

၇။အညမညပစၥေယာတိ-

စတၱာေရာ ခႏၶာ၊ အရူပိေနာ အညမညပစၥေယန ပစၥေယာ။

စတၱာေရာမဟာ မဟာဘူတာ အညမညပစၥေယန ပစၥေယာ။

ၾသကၠႏၱိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညပစၥေယန ပစၥေယာ။

၈။ နိႆယပစၥေယာတိ-

စတၱာေရာ ခႏၶာ အရူပိေနာ အညမညံ နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

စတၱာေရာမဟာ မဟာဘူတာ အညမညံ နိႆဝပစၥေယန

ပစၥေယာ။

ၾသကၠႏၱိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ နိႆယ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနာယတနံ ဃနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိဝွာယတန ံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ယံရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတုစ မေနာဝိညာဏ ဓာတုစ ဝတၱႏၱိ ၊

တံရူပံ၊မေနာဓာတုယာစ၊မေနာဝိညာဏဓာတုယာစ၊တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

၉။ဥပနိႆယပစၥေယာတိ-

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာန ံပစၦိမာနံ ကုသလာနံဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာန ံပစၦိမာနံ အကုသလာနံဓမၼာနံ

ေကသဥၥိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာန ံပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာန ံပစၦိမာနံ အကုသလာနံဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာန ံပစၦိမာနံ ကုသလာနံဓမၼာနံ

ေကသဥၥိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ပစၦိမာန ံပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ၊အဗ်ာကတာံဓမၼာ၊ပစၦိမာန ံပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ၊ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ၊ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာ၊အဗ်ာကတာံဓမၼာ၊ပစၦိမာန ံပစၦိမာနံ အကုသလာနံဓမၼာနံ

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဥတုေဘာဇနမၸိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပုဂၢေလာပိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသနာသနမၸိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၀။ပုေရဇာတပစၥေယာတိ-

စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏ ဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ စကၡဳဝိညာဏ ဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဒၵါယတနံ ေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဂႏၶာယတနံ ဃာနဝိညာဏ ဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရသာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ၊သဒၵါယတနံ၊ဂႏၶာယတနံ၊ရသာယတနံ၊ေဖာ႒ဗၺာယတနံ၊

မေနာဓာတုယာ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥဓမၼာနံ၊ပုေရဇာတ၊ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ယံရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏ ဓာတုစဝတၱႏၱိ၊

တံရူပံမေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ပုေရဇာတ

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

မေနာဝိညာဏ ဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကိဥိၥကာေလ

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကိဥၥိကာေလ န ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၁။ပစၦာဇာတပစၥေယာတိ-

ပစၦာဇာတာ၊စိတၱေစတသိကာဓမၼာ၊ပုေရဇာတႆ ကၠုမႆ ကာယႆ ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ။

၁၂။အာေသဝနပစၥေယာတိ -

ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမၼာပစၦမာနံပစၦိမာနံကုသလာနံဓမၼာ အာေသဝနပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၦမာနံပစၦိမာနံ အကုသလာနံဓမၼာ အာေသဝနပစၥေယနပစၥေယာ။

ပုရိမာပုရိမာၾကိယာဗ်ာကတာဓမၼာပစၦမာနံပစၦိမာနံၾကိယာဗ်ာကတာနံဓမၼာ အာေသဝနပစၥေယနပစၥေယာ။

၁၃။ကမၼပစၥေယာတိ-

ကုသလာကုသလံကမၼံ၊ဝိပါကာနံခႏၶာနံ၊ကဋတၱာစရူပါနံ ကမၼစၥေယနပစၥော။

ေစတနာ သမၸတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ ကမၼ ပစၥေယန

ပစၥေယာ။

၁၄။ဝိပါကပစၥေယာတိ-

ဝိပါကာ စတၱေရာ ခႏၶာ၊အရူပိေနာ အညမညံ ဝိပါကပစၥေယနပစၥေယာ။

၁၅။အဟာရပစၥေယာတိ-

ကဗဠီကာေရာအဟာေရာ ကၠုမႆ ကာယႆ အဟာရပစၥေယန ပစၥ

ေယာ။

အရူပိေနာအဟာရာ သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ

အဟာရပစၥေယနပစၥေယာ။

၁၆။ ကၠုျႏၵိယပစၥေယာတိ-

စကၡဳျႏၵိယံ စကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကၠုျႏၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတိျႏၵိယံ ေသာတဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကၠုျႏၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနိျႏၵိယံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကၠုျႏၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိဝွိျႏၵိယံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကၠုျႏၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယိျႏၵိယံကာယဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ကၠုျႏၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရူပဇိီဝိတိျႏၵိယံ ကဋတၱာရူပါနံ ကၠုျႏၵိယပစၥေယနပစၥေယာ။

အရူပိေနာ ကၠုျႏၵိယာ သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာာနာနဥၥ ရူပါနံ

ကၠုျႏၵိယပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၇။စ်ာနပစၥေယာတိ-

စ်ာနဂၤါနိ စ်ာနသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ စ်ာန

ပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၈။မဂၢ ပစၥေယာတိ-

မဂၢဂၤါနိ မဂၢသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာနဥၥ ရူပါနံ မဂၢပစၥေယန

ပစၥေယာ။

၁၉။သမၸယုတၱပစၥေယာတိ -

စတၱာေရာခႏၶာ အရူပိေနာ အညမညံ သမၸယုတၱပစၥေယန ပစၥေယာ။

၂၀။ဝိပၸယုတၱပစၥေယာတိ -

ရူပိေနာဓမၼာ အရူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၱပစၥေယနပစၥေယာ။

အရူပိေနာဓမၼာ ရူပီနံ ဓမၼာနံ ဝိပၸယုတၱပစၥေယနပစၥေယာ။

၂၁။အတၳိပစၥေယာတိ-

စတၱာေရာခႏၵာ အရူပိေနာ၊အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

စတၱေရာမဟာဘူတာ ၊အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ၾသကၠႏၱိကၡေဏ နာမရူပံ အညမညံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

စိတၱေစတသိကာဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ အတၳိပစၥေယနပစၥေယာ။

စကၡာယတနံ စကၡဳဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေသာတာယတနံ ေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဇိဝွာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကာယာယတနံကာယဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ စကၡုဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

သဒၵါယတနံေသာတဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ဂႏၶာယတနံဃာနဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရသာယတနံ ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ၊သဒၵါယတနံ။ဂႏၶာယတနံ၊ရသာယတနံ၊ေဖာ႒ဗၺာယတနံ၊

မေနာ ဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

ယံယံရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ မေနာဝိညာဏ ဓာတုစ ဝတၱႏၱိ၊

တံရူပံမေနာဓာတုယာစ၊မေနာဝိညာဏဓာတုယာစ၊၊တံသမၸယုတၱကာ

နဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

၂၂။နတၳိပစၥေယာတိ-

သမနႏၱရနိရုဒၵါ စိတၱေစတသိကာဓမၼာ ပဋဳပၸနၷာနံ စိတၱေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ နတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ။

၂၃။ ဝိဂတပစၥေယာတိ-

သမနႏၱရဝိဂတာ စိတၱေစတသိကာဓမၼာ ပဋဳပၸနၷာနံ စိတၱေစတသိကာနံ

ဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

၂၄။ အဝိဂတပစၥေယာတိ-

စတၱာေရာခႏၶာ အရူပိေနာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

စတၱာေရာမဟာဘူတာ အညမညံ အဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ၾသကၠႏၱိကၡေဏ နာမရူပံအညမညံ အဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

စိတၱေစတသိကာဓမၼာစိတၱသမု႒ာနာန ံရူပါန ံအဝိဂတပစၥေယန

ပစၥေယာ။

မဟာဘူတာ ဥပါဒါရူပါနံ အဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

စကၡာယတနံစကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ေသာတာယတနံေသာတဝိညာဏဓာတုယာ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံအဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ဃာနာယတနံ၊ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံအဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ဇိဝွာယတနံဇိဝွါဝိညာဏဓာတုယာ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥဓမၼာနံ၊အဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ကာယာယတနံကာယဝိညာဏဓာတုယာ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံအဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ရူပ့ယတနံစကၡဳဝိညာဏဓာတုယာ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥဓမၼာနံ၊အဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

သဒၵါယတနံေသာတဝိညာဏဓာတုယာတံသမၸယုတၱကာနဥၥဓမၼာန၊ံအဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ဂႏၶာယတနံ၊ဃာနဝိညာဏဓာတုယာ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥဓမၼာနံ၊အဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ရသာယတနံ၊ဇိဝွာဝိညာဏဓာတုယာ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥဓမၼာနံ၊အဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ေဖာ႒ဗၺာယတနံ၊ကာယဝိညာဏဓာတုယာ၊၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥဓမၼာန၊ံအဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

ရူပါယတနံ၊သဒၵါယတနံ၊ဂႏၶာယတနံ၊ရသာယတနံ၊ေဖာ႒ဗၺယတနံ၊ မေနာဓာတုယာ၊၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥဓမၼာနံ၊အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ။

တံရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတုစ၊မေနာဝိညာဏဓာတုစ၊ဝတၱႏၱိ၊တံရူပံ

မေနာဓာတုယာစ၊မေနာဝိညာဏဓာတုယာစ၊တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံအဝိဂတပစၥေယနပစၥေယာ။

________________

No comments:

Post a Comment