အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 23 January 2012

..........................ဝိပလႅာသ(၁၂)ပါး..........................


ဝိပလႅာသ ဆုိသည္ကား-
မဟုတ္ မမွန္ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းျခင္းကုိဆုိသည္။
ေဖာက္ျပန္ျခင္း(၃)ပါးရွိ၏၊

၁။ သညာ ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း=အမွတ္မွားျခင္း၊
၂။ စိတ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း = အသိမွားျခင္း၊
၃။ ဒိ႒ိ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း= အျမင္မွားျခင္း၊

သညာ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း(၄)ပါးရွိ၏။
၁။ အနိစၥ ၌ နိစၥ ဟု ၍ အမွတ္မွားျခင္း၊
၂။ ဒုကၡ ၌ သုခ ဟု၍အမွတ္မွားျခင္း ၊
၃။ အနတၱ၌ အတၱဟူ၍ အမွတ္မွားျခင္း၊
၄။ အသုဘ၌ သုဘ ဟူ၍ အမွတ္မွားျခင္း၊

စိတ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္းလည္း (၄)ပါးရွိ၏။
၁။ အနိစၥ၌ နိစၥ ဟု အသိမွားျခင္း၊
၂။ ဒုကၡ၌ သုခ ဟု အသ္ိမွားျခင္း၊
၃။ အနတၱ၌ အတၱဟု အသိမွားျခင္း၊
၄။ အသုဘ၌ သုဘဟု အသိမွားျခင္း။


ဒိ႒ိ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း လည္း (၄)ပါး ရွိ၏။
၁။ အနိစၥ၌ နိစၥဟု အျမင္မွားျခင္း၊
၂။ ဒုကၡ၌ သုခဟု အျမင္မွားျခင္း၊
၃။ အနတၱ၌ အတၱဟု အျမင္မွားျခင္း၊
၄။ အသုဘ၌ သုဘဟု အျမင္မွားျခင္း၊
ဟူ၍ ဝိပလႅာသ (၁၂)ပါး ရွိ၏။

(လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး)

No comments:

Post a Comment