အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 20 February 2012

..............,ယခုဘဝ ေနာင္ဘဝ ခ်မ္းသာေရး............


၁။ မျဖစ္ေပၚလာေသးေသာ အကုသုိလ္တရားမ်ားကုိ မျဖစ္ပြားရေလေအာင္
ၾကိဳးစားအားထုတ္ျပဳလုပ္ျခင္း။
၂။ျဖစ္ေပၚလာျပီးေသာ၊ျပဳလုပ္မိျပီးေသာ၊ အကုသိုလ္တရားမ်ားကုိ ပယ္နိဳင္ ေအာင္
ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
၃။မျဖစ္ေပၚလာေသးေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ့တရားမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္
ၾကိဳးစားအားထုတ္ျပဳလုပ္ျခင္း။
၄။ျဖစ္ေပၚျပီးေသာ၊ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ့ တရားမ်ားကုိ ပုိမိုတိုးပြား
လာေအာင္ ၾကိဳးအားထုတ္ျပဳလုပ္ျခင္း

တို ့သည္ ယခုဘဝေနာင္ဘဝတုိ ့၌ခ်မ္းသာေရးအေၾကာင္းျဖစ္သည္။(ဘုရားေဟာ)

( သမၼပၸဓာန္ ပါဠိ)


ၾကိးစားအားထုတ္ပါ
----------------
*မျဖစ္ေသးျငား
အကုမ်ား
ၾကိဳးစာေရွာင္ပါေလ၊
*ျဖစ္ေပၚျပီးျငား
အကုမ်ား
ပယ္ရွားေရွာင္ပါေလ။
(အကု= အကုသုိလ္-မေကာင္းမွဳ ့)
*မျဖစ္ေသးျငား
ကုသုိလ္မ်ား
ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါ၊
* ျပဳလုပ္ျပီးျငား
ကုသုိလ္မ်ား
တိုးပြားအားထုတ္ပါ။
* ၾကိဳးစားလုံ့ ့လ
ျပဳလုပ္က
မုခ်ရနိဳင္တာ ။.vi99..

(ကုသုိလ္=ေကာင္းမွဳ့)

No comments:

Post a Comment