အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 29 February 2012

..........................သုံးနားညီ ၾတိဂံ..................ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနလင့္ကစား အက်ိဴးသက္ေရာက္မွဳ့မရွိပါက ေရြ ့လွ်ားမွဳ့ မရွိဘဲ
ရပ္တန္ ့ေနမည္။ မေရြ ့လ်ားဘဲရပ္တန္ ့ေနျခင္းသည္ အလုပ္မလုပ္၊ အလုပ္မလုပ္ အလုပ္
မျဖစ္ဟု ညႊန္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္မလုပ္အလုပ္မျဖစ္ဟုညႊန္ျပေနသမ်ွ စုိက္ထုတ္
ေနရေသာအားသည္ တန္ဘုိးမရွိေတာ့ေပ။ အခ်ည္းနွီးျဖစ္သြား၏။ အလုပ္မလုပ္ အလုပ္
မျဖစ္သမွ် ေရွ့သုိ ့ေရြ ့မည္မဟုတ္။ ေရွ့သုိ ့မေရြ ့လ်ားနိဳင္ေသာေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္း
တုိင္သုိ ့ေရာက္ရွိနိဳင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
အားစုိက္မွဳ ့ေၾကာင့္ အက်ိဴးသက္ေရာက္မွဳ့ရွိေနပါက ေရြ ့လ်ားမွဳ ့ျဖစ္ေပၚလာမည္။
ေရြ ့လ်ားမွဳ့သည္ ရပ္တန္ ့ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရွ့သို ့ေရွ့သုိ ့ တိုး၍ တိုး၍ ေရာက္ရွိေနျခင္း
ျဖစ္သည္။ ေရြ ့လ်ားေနျခင္း အက်ိဴးသက္ေရာက္မွဳ့ ရွိလ်ွင္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။အလုပ္
ျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိရသည္။ အလုပ္လုပ္ေနျခင္း အလုပ္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ေရွ့သုိ ့တိုး၍
ေရြ ့လ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဴးသက္ေရာက္မွဳ့ရွိေအာင္ အားစုိက္ေနျခင္းေၾကာင့္
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို ့ေရာက္ရွိရမည္မွာ ေသခ်ာသည္။
ရည္မွန္မွန္ခ်က္ေရာက္ ခရီးေပါက္ၾကသူမ်ားသည္ ေရြ ့လွ်ားျခင္းအက်ိဴးသက္ေရာက္မွဳ့
ရွိေအာင္ အားစုိက္နိဳင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ အလုပ္လုပ္နိဳင္ၾကသူမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ေပ်ာက္ ခရီးမေရာက္ၾကသူမ်ားသည္ ေရြ ့လ်ားျခင္အက်ိဴး
သက္ေရာက္မွဳ့ ရွိေအာင္ အားမစုိက္နိဳင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္အလုပ္
မလုပ္နိဳင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္အလုပ္မလုပ္နိဳင္ေသာေၾကာင့္
ေရြ ့လ်ားျခင္းအက်ိဴး သက္ေရာက္မွဳ ့မရွိဘဲ ျဖစ္ေနရသည္။
အလုပ္ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ေဆာင္နိဳင္ျခင္းသည္ အားစုိက္မွဳ ့ေလ်ာ့ရဲေနေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ေပသည္။ အားစုိက္မွဳ့သည္ ေလ်ာ့ရဲမေနဘဲ အျမဲတေစရင့္သန္ေနရန္ လုိအပ္
သည္။ ရင့္သန္ေသာစုိက္ထုတ္နိဳင္မွဳ့အားတြင္ တင္းမာေသာလုံ့ ့လ၊ တက္ၾကြေသာဇြဲ
ရဲရင့္ေသာသတၱိတုိ ့ ပါဝင္စုစည္းထားသည္။ လုံ့လ၊ ဇဲြ၊သတၱိတို ့မွ တစ္ခုခုက အားေလ်ာ့
သြားသည္ႏွင့္ စုိက္ထုတ္မွဳ့အား ေလွ်ာ့ရဲသြားသည္။ စုိက္ထုတ္မွဳ့အား ေလ်ာ့ရဲသြားသည္
ႏွင့္ ေရြ ့လ်ားျခင္း အက်ိဴးသက္ေရာက္မွဳ့ မျဖစ္ေပၚနိဳင္ေတာ့ေပ။
ထုိ ့ေၾကာင့္ လုံလ ဇြဲ သတၱိတည္းဟူေသာ အားသုံးအားပါဝင္သည့္ သုံးနားညီၾတိဂံ တစ္ခု
ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္။ သုံးနားညီၾတိဂံတြင္ပါဝင္ေသာ အနားသုံးနားသည္
အတိုအရွည္ အညီအမွ်ျဖစ္သည္။ အနားသုံးနားညီေနျခင္းသည္ သုံးနားညီၾတိဂံ၏ ဝိေသသ
ျဖစ္သည္။ သုံးနားညီၾတိဂံ၏ ဝိေသသႏွင့္အညီ လုံ့လ ဇြဲ သတၱိတည္းဟူေသာ အားသုံးအား
ျဖစ္သည္ အနားသုံးနားမွာ အညီအမွ်ျဖစ္ေနရမည္။ အနားသုံးနားျဖစ္ေသာ အားသုံးအားကုိ
အညီအမ််ျဖစ္ေနေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိဳင္သည္မွာ ဥာဏ္ျဖစ္သည္။
ဥာဏ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ လုံ့လ ဇြဲ သတၱိတည္းဟူေသာ အားသုံးအားကုိ သုံးနားညီၾတိဂံ
တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားနိဳင္ျခင္းသည္ စုိက္ထုတ္မွဳ့အား ေလ်ာ့ရဲျခင္းျဖစ္မလာနိဳင္
ဘဲ စုိက္ထုတ္မွဳ့အားရင့္သန္ေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။ စုိက္ထုတ္မွဳ့အားရင္သန္ေနျခင္းသည္
ေရြ့လ်ားျခင္းအက်ိဴးသက္ေရာက္မွဳ့ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္
သည္။ေရြ့လ်ားျခင္းအက်ိဴးသက္ေရာက္မွဳ့ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ အလုပ္ျဖစ္
ေနျခင္း အလုပ္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္အလုပ္လုပ္ေနသည္ဟုဆုိပါလွ်င္
ရည္မွန္းခ်က္ေျမာက္ ပန္းတုိင္သုိ ့ေရာက္ရမည္သာတည္း။


(ေၾကးမုံ စာတည္းရွဳ့ေထာင့္)(၂၈.၀၂.၂၀၁၂)အဂၤါေန ့သတင္းစာမွ--
No comments:

Post a Comment