အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 2 March 2012

...................စိတ္ကူးႏွင့္လက္ေတြ ့.....................မိမိေရာက္ခ်င္သည့္ေနရာ ဆုိက္ခ်င္သည့္ကမ္းျဖစ္ရန္ အဓိကက်သည့္ရည္မွန္းခ်က္ရွိရ
မည္။ ရည္မွန္းထားသည့္ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကုိ ျဖစ္လာေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရင္းက
စိတ္ကူးယဥ္ေနရမည္။ မိမိျဖစ္ခ်င္တာကုိေတြးျပီး စိတ္ကူးယဥ္ေနရုံမွ်ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ
အလုိလုိ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္။ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ရန္ မိမိကုိယ္တုိင္လုပ္ျပီးယူရမည္။ မိမိကုိယ္ကုိ
အားကုိးရမည္။ မိမိကုိယ္ကုိအားကုိးျပီး မိမိဘာသာလုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ စိတ္ဓာတ္ကေပ်ာ့ညံ့ေန
၍မျဖစ္။ ခုိင္မာျပတ္သားသည့္ စိတ္မ်ိဴးရွိေနရမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိမိျဖစ္ခ်င္သည္ကုိ
ျဖစ္လာရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ေမ်ွာ္လင့္မထားသည့္အဟန္ ့အတားမ်ား ေမႊေႏွာက္လာ
မည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားနိဳင္ရန္ ခုိင္မာျပတ္သားသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ိဴး ရွိေနမွျဖစ္
မည္။ စိတ္ဓာတ္ကေပ်ာ့ညံ့ေနလွ်င္ ၾကံဳရေတြ ့ရသည့္ အဟန္ ့အတားအခက္အခဲမ်ားေအာက္ျပား
ျပားေမွာက္သြားမည္။
ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ျဖစ္ရန္ အားထုတ္ၾကိဳးပန္းသည့္အခါ ခုိင္မာျပတ္သားသည့္ စိတ္ဓာတ္အျပင္ ဇြဲ
လည္းမရွိမျဖစ္လုိအပ္မည္။ ဇဲြသည္အားမေလွ်ာ့ဘဲ စြဲစြဲ ျမဲျမဲလုပ္ေဆာင္သည့္ သတၱိပင္။လမ္းစ
အေပ်ာက္မခံဘဲ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ မေရာက္မခ်င္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနရမည္။ ေလွ်ာက္ေတာ့
ေလွ်ာ္ပါ၏။ ပန္းတုိင္ဆီမေရာက္နိုင္ေသးဘဲ အေရာက္ေႏွးလြန္းလာ၍ ေတြေဝလာသည္။ ေတြမွဳ့
ေၾကာင့္ထုိင္းမွိဳင္းေလးကန္ေနျပီ။ ထုိအခါ ထုိအခါမွန္းခ်က္ကလမ္းတစ္ဝက္တြင္ေပ်ာက္သြားသည္။
ဇဲြမခုိင္ဘဲ အားေလွ်ာ့၍ျဖစ္သည္။ထုိ့ေၾကာင့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မေရာက္မခ်င္း ဇဲြကုိတင္းထားပါ။
အားမေလွ်ာ့လုိက္ပါႏွင့္ ။အားေလွ်ာ့၍ အားေပ်ာ့သြားသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ဦးတည္လာသည့္လမ္း
ေၾကာင္းက တိမ္းေစာင္းယိမ္းယိုင္သြားမည္။ တိမ္းေစာင္းယိမ္းယုိင္ေနျပီဆုိလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ပ်က္
ျပီ။ ရည္မွန္းခ်က္ပ်က္စီးသြားလွ်င္ အစားထုိး၍မရေတာ့သည့္ ဆုံးရွဳံးမွဳ့ၾကီးျဖစ္သည္။ အားမေလွ်ာ့
အားမေပ်ာ့ရန္အတြက္ သတၱိကုိေမြးပါ။ သတၱိသည္ စြမ္းရည္ဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေန
ပါသည္။ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္နိဳင္သည့္ အရည္အခ်င္းကုိ စြမ္းရည္ဟုေခၚသည္။ အရည္အခ်င္းရွိရန္
ဆုိသည့္ေနရာတြင္ က်ြမ္းမွဳ့လုိသည္။ က်ြမ္းက်င္မွဳ့သည္ တစ္ခုခုတစ္ေနရာရာတြင္ တတ္သိလိမၼာေန
ျခင္းျဖစ္သည္။ တတ္သိလိမၼာ က်ြမ္းက်င္မွဳ့သည္ မိမိစိတ္ကူယဥ္သည္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အတြက္ တတ္သိလိမၼာ က်ြမ္းက်င္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရဦးမည္။ ေလ့လာျခင္း ဆီးပူျခင္း ၊သင္ယူျခင္း၊
မွတ္သားျခင္း၊နည္းနာခံယူျခင္း၊ မာန္မာနကုိနွိမ္ခ်ျခင္းမ်ားက တတ္သိလိမၼာ က်ြမ္းက်င္မွဳ့အတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားကုိပုိင္ဆုိင္ရယူနိုင္လွ်င္ ထက္
ျမက္လာမည္။ ထက္ျမက္လာျခင္းသည္ ရဲရင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္း
စပ္ေဖာ္ေဆာင္လုိက္လွ်င္စိတ္ကူးယဥ္ထားသည့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆီ ေရာက္ရွိသြားျပီ။
ေအာင္ျမင္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
ယေန ့ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားေနသည့္သူမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မွဳ့ကုိ
လြယ္လင့္တကူႏွင့္ ရယူခဲ့သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ေအာင္
က်ားကုတ္က်ားခဲၾကိဳးစားခဲ့ၾကရသည္။စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းသေႏၶသားဘဝမွ ေမြးဖြားရွင္သန္လာသည့္
ေအာင္ျမင္မွဳ့မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းသည္ ေကာင္းပါသည္ဟု အားေပးရင္း စိတ္ကူးယဥ္သည့္အတိုင္းျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းၾကပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

(ေၾကးမုံ စာတည္းရွဳ့ေထာင့္)၂၉.၂.၂၀၁၂။ဗုဒၶဟူးေန ့.

No comments:

Post a Comment