အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 9 March 2012

.........................အဖုိးတန္လူသား.............က်ြန္ဳပ္တို ့ေန ့စဥ္ သြားလာ၊ေနထုိင္၊စားေသာက္၊ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။မည္သုိ ့
သြားလာရမည္၊ေနထုိင္ရမည္၊စားေသာက္ရမည္၊လုပ္ကုိင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ အသိတရားျဖင့္
ဆင္ျခင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္စည္းၾကရသည္။ယင္းကဲ့သုိ ့ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ အထိန္း
အကြပ္ျဖင့္၊သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိၾကသည္။ ဤအရာကုိ စည္းကမ္းဟုေခၚသည္။
ေက်ာင္းတြင္ေက်ာင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာစည္းကမ္း၊အိမ္တြင္အိမ္ႏွင့္ဆုိင္ရာစည္းကမ္း၊အလုပ္
ခြင္တြင္ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ဆုိင္ရာစည္းကမ္းစသည့္ လူ ့ေလာကတစ္ခုလုံး သူ ့ေနရာႏွင့္သူ၊စည္း
ကမ္းေတြႏွင့္သာ ရွိေနေပသည္။ လူ ့ေလာကတစ္ခုလုံး စည္းကမ္းေတြ ရွိေနျခင္း သည္ လူ ့
ေလာကႏွင့္ တိရစ ၦာန္ေလာကတို ့၏ ျခားနားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ လူသားတုိင္း လူ ့စည္းကမ္း
လုိက္နာရမည္။ လူ ့စည္းကမ္းကုိ မလုိက္နာေသာသူသည္ လူသားမမည္ေခ်။ လူ ့စည္းကမ္း
သည္ မ်ားျပားက်ယ္ဝန္းလွေပသည္။သုိ ့ေသာ္လည္း မလုိက္နာဘဲ ေနလုိ ့မရေပ။
မည္သည့္ အရာအား လုိခ်င္၍ မည္သည့္အရာအား မလုိခ်င္သည္ကုိ လည္းေကာင္း ၊
မည္သည္ ့အရာအား ခ်စ္၍ မည္သည့္အရာအားမုန္းသည္ကုိ လည္းေကာင္း ၊မည္သည့္အရာ
အားရုိေသသည္ကုိလည္းေကာင္း ၊ မည္သည့္အရာအား ေၾကာက္သည္ကုိ လည္းေကာင္း
စသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ စဥ္းစား သုံးသပ္ၾကရေပမည္။
မသိေသာအခါ ေျပာျပေပးမည့္သူလုိသည္။ ထုိနည္းတူ မသိသည့္အတြက္ သိေအာင္ေျပာျပ
ေပးမည့္သူကုိ အလုိရွိလိမ့္မည္။ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္မသိသူအားေျပာျပေပးျခင္းသည္ အသိတရားျဖင့္
လမ္းညြန္ေပးေသာ လူ ့စည္းကမ္းပင္ျဖစ္သည္။
မတတ္ေသာအခါသင္ၾကားေပးမည့္သူကုိလုိသည္။ ထုိနည္းတူ မတတ္သည့္အတြက္ တတ္
ေအာင္သင္ၾကားေပးမည့္သူကို အလုိရွိလိမ့္မည္။ သုိ ့ျဖစ္လွ်င္မတတ္ေသာသူအား သင္ၾကား
ေပးျခင္းသည္လည္း လူ ့စည္းကမ္းပင္ျဖစ္သည္။
လူတိုင္းသည္မိမိဆႏၵႏွင့္ဆန္ ့က်င္ဘက္ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ အလု္ိမရွိၾကေခ်။ ထုိနည္း
တူ လူတုိင္းကလည္း မိမိႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ဘက္ ေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ အလု္ရွိၾကမည္မဟုတ္။
သုိ ့ျဖစ္လွ်င္တစ္ဖက္သားမလုိလားေသာ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္မွဳ့မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္လည္း
လူ ့စည္းကမ္းပင္ျဖစ္သည္။
မိမိနွင့္အလုိတူသူကုိခ်စ္၍ အလုိမတူသူကုိမုန္းသည္။ထုိနည္းတူ လူတုိင္းကလည္း အလုိတူ
သူကုိ ခ်စ္၍ အလုိမတူသူကုိမုန္းၾကေပလိမ့္မည္။သုိ ့ျဖစ္လွ်င္တစ္ဖက္သားအား လိုတူသူကုိ
မုန္းရန္ အလုိမတူသူကုိခ်စ္ရန္ မၾကိဳးစားျခင္းသည္လည္း လူ ့စည္းကမ္းပင္ျဖစ္သည္။
မိမိအားသူတစ္ပါးတို ့က ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိေသာအရာတိုင္း သူတစ္ပါးတုိ ့ကလည္း မိမိ
အား အလုိရွိၾကေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းရွိမွ တန္ဘုိးရွိမည္။စည္းကမ္းၾကီးေလတန္ဘုိး
ၾကီးေလ။စည္းကမ္းမရွိတန္ဘုိးမရွိဆုိသည့္အတိုင္း အစစအရာရာစည္းကမ္းရွိၾကရမည္သာျဖစ္
သည္။က်ြႏု္ပ္တို ့ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အရာအားလုံးကုိ က်င့္ဝတ္၊စည္းကမ္း၊ အသိတရား
ျဖင့္ မည္သူမျပဳမိမိမွဳ့ဆုိစကားအတိုင္း သူတစ္ပါးလုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ၊မလုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္
ေစ မိမိကုိယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။
ဤသုိ ့ ကုိယ္၊ႏုတ္၊ႏွလု့းံသုံးပါးစလုံးျဖင့္ စည္းစနစ္က်နစြာ ဆင္ျခင္ျပဳမူေနထုိင္မွသာလွ်င္ အဖုိး
တန္ေသာသူ သုိ ့မဟုတ္မဂၤလာရွိေသာလူသား ျဖစ္ေပမည္။ ဝိနယ သုသိကၡိတ မဂၤလာ ေကာင္းစြာ
ေလ့က်င့္အပ္ျပီးေသာ စည္းကမ္းရွိျခင္းသည္ မဂၤလာမည္၏ဟု မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္အညီ ျပဳမူ
ေဆာင္ရြက္ က်င့္ၾကံ ေနထုိင္မွသာလ်ွင္ မဂၤလာလူသားမ်ား ျဖစ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။


(ေၾကမုံစာတည္း ရွဳေထာင့္၊ ၅၊၃၊၂၀၁၂၊ တနလၤာေန ့)

No comments:

Post a Comment