အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 8 March 2012

.........................ဗီတာမင္ ေအ မွီဝဲျခင္း....................
ဗီတာမင္ျေည့္စြက္အစားအစာမ်ားသည္ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္ပြားမွဳ့ အႏ ၱရာယ္ကုိ
ေလ်ာ့နည္းေစနိဳင္သည္ဟု ေလ့လာခ်က္အသစ္တစ္ခုအရ သိရွိရသည္။


ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေလ့လာခ်က္တစ္ခုအရ ဗီတာမင္ေအမွီဝဲစားသုံးသူမ်ားတြင္
အေရျပားကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမွဳ့ အႏ ၱရာယ္ ၆၀ရာခုိင္နဳန္း ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း
ေတြ ့ရွိရသည္။သုိ ့ေသာ္ယခင္ကဗီတာမင္ေအ မွီဝဲစားသုံးေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္
ေသာက္သုံးျခင္းမျပဳေတာ့သည့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အကာအကြယ္တစ္ခု
မွ် မရရွိဟုဆိုသည္။
ဗီတာမင္ ေအ ကုိ ကန္စြန္းဥ၊မုန္လာဥဝါ နိဳ ့ၾကက္ဥဘဲဥ ႏွင့္အသည္းစေသာ
အစားအစာမ်ားတြင္ ေတြ ့ရွိရသည္။ ဗီတာမင္ေအသည္ မွတ္ဥာဏ္ထက္ျမက္မွဳ့
အရိုးသန္မာမွဳ့ ခုခံအားစနစ္ေကာင္းမြန္မွဳ့ႏွင့္ မ်ိဴးပြားမွဳ့ျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္မွဳ့စသည္
တို ့အတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ေသာ္လည္း အတိုင္းအဆမ်ားပါက အဆိပ္
သင့္နိဳင္သည္ဟုဆုိသည္။
သုေတသီမ်ားသည္ အမ်ိဴးသားအမ်ိူးသမီး ၆၉၀၀၀ အားေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ေလ့လာ
ရာတြင္ ၅၅၆ဦး ၌ အေရျပားကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ ေတြ ့ရွိသည္။ေလ့့
လာခ်က္တြင္ပါဝင္သည့္ လူ ၅၉၀၀၀ အနက္ ဗီတာမင္ေအျဖည့္စြက္အစားအစာ မမွီ
ဝဲဖူးသည့္လူမ်ားတြင္ အေရျပားကင္ဆာရရွိသူ ၅၀၆ဦးရွိျပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္
မွစ၍ ယခုအထိေန ့စဥ္ ဗီတာမင္ေအစားသုံးသူ တစ္ျခားလူ ၅၈၀၀မ်ားတြင္ အေရျပား
ေရာဂါျဖစ္ပြားမွဳ့အႏ ၱရာယ္ ခုခံစြမ္းရည္ ပုိမိုထက္ျမက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၊အေၾကာင္းမွာ
အမ်ိဴးသားမ်ားသည္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားထက္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပား
ထိခုိက္မွဳ့အား ခုခံနိဳင္စြမ္းေလွ်ာ့နည္းနိဳင္၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ့ကလန္ျမိဳ ့ kaiser
permanente ody`သိပြံသုေတသနဌာနမွ ေဒါက္တာ မာယမ္အစ္ ဂါရီကေျပာၾကား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သဘာဝအားျဖင့္ အမ မ်ားသည္ အဖုိမ်ားထက္ အေရျပားအဆတ္
သင့္ရင့္ေရာ္မွဳ့ ခုခြနိဳင္စြမ္းပုိမ်ားသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ယူဆထားသည့္ ယခင္
တိရစၦာန္တစ္မ်ိဴးအေပၚ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုကုိ ေထာက္ျပျပီး ေဒါက္တာအစ္ဂါရီ
က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေလ့လာခ်က္အစ္အရ ဗီတာမင္ေအ အခ်န္အဆ ခပ္မ်ားမ်ားေသာက္သုံးသူမ်ား
တြင္ အေရျပားကင္ဆစျဖစ္ပြားမွဳ့အႏ ၱရာယ္ အမ်ားဆုံးေလ်ာ့နည္းသည္ဟု သိရွိရ
သည္။ သုိ ့ေသာ္ဗီတာမင္ေအ အလြန္အက်ြံ စားသုံးပါက မီးဖြားမွဳ့အခက္အခဲမ်ား
အသည္းေရာဂါမ်ားႏွင့္ အရိုးေပ်ာ့ျဖစ္ျခင္း စသည့္အႏၱရာယ္မ်ား ေသာျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစနိဳင္သည္ဟု ေဒါက္တာအစ္ဂါရီက သတိေပးသည္။
လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေန ့စဥ္ ဗီတာမင္ေအ အတိုင္အဆ မည္မွ်ေသာက္သုံးနိုင္
သည္ဟူေသာ ကန္ ့သတ္မွဳ့မ်ားရွိသည္ဟု ေဒါက္တာအစ္၈ါရီက ေျပာၾကားသည္။
အရြယ္ေရာက္သူအမ်ိူးသမီးမ်ားသည္ ေန ့စဥ္ဗီတာမင္ေအ ၇၀၀ မိုက္ခရုိ ဂရမ္
ေသာက္သုံးသင့္ျပီး အရြယ္ေရာက္အမ်ိဴးသားမ်ားသည္ မုိက္ခရိုဂရမ္ ၉၀၀ ေသာက္
သု့းသင့္သည္ဟု အမ်ိဴးသားက်န္းမာေရး အင္စတီက်ဳ မ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္ အရသိရွိ
ရသည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားသည္ တစ္ေန ့လွ်င္ဗီတာမင္ေအ မုိက္ခရိုဂရမ္
၂၈၀၀ ေက်ာ္စားသုံးပါက အဆိပ္သင့္ေစနိဳင္သည္ဟု ဆိုသည္။
ဗီတာမင္ေအအခ်ိန္အဆမည္မွ်စားသုံးပါက အက်ိူးရွိမည္ကုိ ေရေရရာရာမသိ
ရွိေၾကာင္း မိမိတို ့အေနျဖင့္ စာဒသုံးသင့္သည့္အတိုင္းအဆကုိလည္း မသိရွိရေသး
ေၾကာင္း အေရျပားကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ဗီတာမင္ေအ အတိုင္း
အဆ မည္မွ်ေသာက္သု့းပါက အက်ိူးျဖစ္ထြန္းမည္ကုိ ဆက္လက္ေလ့လာရဦးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ အစ္ဂါရီက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဘာသာျပန္-ထန္ဆြင္း၊(ေၾကးမုံသတင္းစာမွ၊၅၊ ၃ ၊၂၀၁၂၊ တနလၤာေန ့)

No comments:

Post a Comment