အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 28 April 2011

@...ဝိသုဒၶါရုံ.တိပိဋက-ေယာဆရာေတာ္..@








၁။*မပုိင္စိတ္ထား၊အလကား၊ သူမ်ားအနိဳင္ရ။
*ကုိယ္ပုိင္စိတ္ထား၊ ကုိယ့္စြမ္းအား၊သူမ်ားယူမရ။
*နိဗၺာန္ရည္မွန္းဥာဏ္ျပဌာန္း၊ ရြွင္လန္းတက္ၾကြရ။
*သိကၡာသုံးျဖာ၊ၾကိဳးစားကာ၊ ေကာင္းစြာျဖည့္သြင္းရ။
*ေရွ့ေနာက္အတြင္း၊အပူကင္း၊ သန့္ရွင္း-ေအးခ်မ္းရ။


၂။သဒၶါ၊ တဏွာ၊ဤအႏွစ္ျဖာ၊လူ့ ့ရြာအေဖာ္ေတြ၊
သဒၶါအေဖာ္၊ရွိခဲ့ေသာ္၊ရႊင္ေပ်ာ္အားတက္ေပ၊
တဏွာခုိင္းသမွ်ျပဳလုပ္က၊ဒုကၡေရာက္နိဳင္ေခ်၊
ပစၥည္းခႏၶာ၊ရရုံသာ၊ေသရြာမဆုံးေခ်၊
တရားရွာမွ၊အႏွစ္ရ၊ မုခ်ခ်မ္းသာေပ။


၃။*သူ၏အသက္၊ရက္စက္မညွာ၊မသတ္ပါ၊
သတ္တာေရွာင္ပါမည္။
*သူ၏ဥစၥာမခုိးပါ၊ခုိးတာေရွာင္ပါမည္၊
*ကာမဂုဏ္မဲြ၊က်င့္ေမာက္လဲြ၊ရဲရဲေရွာင္ပါမည္။
မဟုတ္မွန္တာ၊မေျပာပါ၊လိမ္တာေရွာင္ပါမည္။
*အရက္ေသစာ၊မေသာက္ပါ၊မူးတာ၊ေရွာင္ပါမည္။
*က်င့္ဝတ္ငါးပါး၊ျမတ္တရား၊ေၾကာင့္၊အမ်ားလိမၼာ၊
ေဘးရန္ကြာ၊ခ်မ္းသာ၊ေအးျမသည္။


၄။သတိအစြမ္း စိတ္ေအးခ်မ္း--

*ကုိယ့္ဟာကုိယ္သာ၊ေပါင္းေသာခါ၊
သိကၡာျပည့္ေအာင္ သတိျပဳ။
* ပစၥည္းႏွင့္သာ၊ေပါင္းေသာခါ၊
ေကာင္းတာရေအာင္ သတိျပဳ။
* ေဆြမ်ိဴးနွင့္သာ ေပါင္းေသာခါ၊
ေမတၱာရေအာင္ သတိျပဳ။
* အလုပ္ႏွင့္သာ ေပါင္းေသာအခါ၊
သိကၡာရေအာင္ သတိျပဳ။
* ဒုကၡႏွင့္သာ ေပါင္းေသာခါ၊
ပညာရေအာင္သတိျပဳ။
* ကုိယ့္ကိေလသာ ေပါင္းေသာခါ၊
ပညာရေအာင္ သတိျပဳ။
* ဘာနွင့္ေပါင္းေပါင္း အကုန္ေကာင္း၊
(ကုသုိလ္)အေကာင္းရေအာင္ သတိျပဳ။


* လူ ့ဘဝမွာ ၊ကုသုိလ္သာ၊
မွန္စြာျမင့္ျမတ္သည္။
* ကုသုိလ္ရမွ လူ့ဘဝ၊
မုခ်ခ်မ္းသာမည္။
* ခုေရာေနာင္ပါ၊ ေအးျမကာ၊
ဝမ္းသာရေလသည္။

* လူ၏ခႏၶာ သတိသာ ၊
မွန္စြာပဓာန။
* သတိမပါ၊ ျပီးရုံသာ၊
ေကာင္းတာ မျပည့္ဝ။
* သတိတြဲကာ၊ ျပီးတုိင္းသာ၊
ေကာင္းတာ ျပည့္စုံရ။
* သတိတဲြကာ အသိပါေသာ္၊
ဘာနွင့္ေပါင္းေပါင္း၊ အကုန္ေကာင္း၊
အေကာင္း(ကုသိုလ္)ကုိယ္ပုိင္ရ။
*ဘာနွင့္ကဲြကဲြ၊ ဥာဏ္မကြဲ၊
အျမဲေအးခ်မ္းရ။
* သတိေပ်ာက္ဘိ၊ အသိေသကာ၊
ဆုံးရွုံးပါ ၊ ခႏၶာ သုံးမရ။
*သတိျမဲစြာ၊ က်န္ေသးပါလွ်င္၊
ခႏၶာ ဆုိးသြမ္း၊ က်ိဴးကန္းအုိနာ၊
ျဖစ္ေစကာမူ၊ စိတ္စင္ျဖဴ၊
ထုတ္ယူတရား-သုံး၍ရ။


*ပူေလာင္ညစ္နြမ္း၊
အျမင္ကန္း၊
ပင္းပန္းရတဲ့ ၊
ကိေလသာ။
*သံကုိ သံဖ်က္
သံေခ်းတက္သို ့၊
စိတ္ပ်က္သြားရန္
ဖ်က္ဆီျပန္၊
အလြန္ေၾကာက္စရာ။
*ၾကီးေလ ဆုိးေလ၊
အလြန္ေမႊ၊
အေသမေျဖာင့္ပါ။
*က်ိဴးလုိ သေယာင္၊
ဟန္ပန္ေဆာင္၊
လဲေအာင္တြန္းခ်တာ။
*သိကၡာ စုေဆာင္း၊
လက္နက္ေကာင္း၊
ေထာင္းေထာင္းေက်ေအာင္၊
တုိက္ဖ်က္ပါ။






No comments:

Post a Comment