အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 5 August 2011

သား-သမီး-က်င့္ဝတ္ငါးပါးေက်ြးေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထုိက္ေစ၊ လွဴမ်ွေဝ၍၊ ေစာင့္ေလမ်ိဴးနြယ္၊ ဝတ္ငါးသြယ္၊ က်င့္ဖြယ္သားတုိ့တာ။(သမီိးတို့တာ)တာ=တာဝန္ ၊ @..ဆရာဝတ္ငါးပါး.@ အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆုံးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ပုိ့၊ ဆရာတုိ့၊က်င့္ဖုိ့ဝတ္ငါးျဖာ၊၊ ..တပည့္ဝတ္ငါးပါး.... ညီညာထျကြ၊ ဆုံးမနာယူ၊ လာမူျကုိဆီး၊ ထံနီးလုပ္ေက်ြး၊ သင္ေတြးအံရြတ္၊ တပည့္ဝတ္မခ်ြတ္ငါးခုသာ။ . @..အျကီးအကဲဝတ္ေျခာက္ပါး..@ ထျကြနိဳးျကား၊ သနားသည္းခံ၊ ေဝဖန္ေထာက္ရွဳ့ ၊ ဤေျခာက္ခု၊ ျကီးသူက်င့္ဝတ္တာ။...

No comments:

Post a Comment