အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 6 August 2011

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး။


၁။အရဟံ=ကိေလသာရန္သူတုိ့ကုိပယ္သတ္ေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား။
၂။သမၼာသမၺဳေဒၶါ=အလုံးစုံေသာတရားတုိ့ကုိ၊မေဖာက္မျပန္၊ကုိယ္ေတာ္တုိင္သိေတာ္မူျပီးေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား။
၃။ဝိဇၨာစရဏသမၸေနၷာ=ဝိဇၨာသုံးပါး၊ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊စရဏတစ္ဆယ့္ငါးပါးတုိ့နွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား။
၄။သုဂေတာ=ေကာင္းေသာစကားကုိ၊ဆုိေတာ္မူတတ္ေသာ၊ျမတ္စြာဘုရား။
၅။ေလာကဝိဒူ=ေလာကသုံးပါးကုိသိေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား။
၆။အနဳတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ=အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊မယဥ္ေက်းေသာသူတုိ့ကုိ၊ယဥ္ေက်းေအာင္ဆုံးမေတာ္မူ
တတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား။
၇။သတၳာေဒဝမနဳႆာနံ=နတ္လူတုိ့၏၊ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ျမတ္စြာဘုရား။
၈။ဗုေဒၶါ=သစၥာေလးပါးကုိ၊ကုိယ္ေတာ္တုိင္၊သိေတာ္မူ၍၊သူတစ္ပါးတုိ့ကုိလည္း၊သိေစေတာ္မူတတ္ေသာ၊ျမတ္စြာဘုရား။
၉။ဘဂဝါ=ဘုန္းေတာ္(၆)ပါးနွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။


No comments:

Post a Comment