အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 5 August 2011

အတတ္ပညာ-သင္ယူပါ၊ဤေလာက၌၊..... * အတတ္ပညာနွင့္၊တူေသာဥစၥာသည္၊မရွိပါ ၊ *အတတ္ပညာကုိ၊သူခုိးတုိ့မခုိးယူနိဳင္ပါ၊ *အတတ္ပညာသည္၊မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္၍၊ ခ်မ္းသာကုိလည္းေပးေဆာင္နိဳင္၏၊ *အျကားအျမင္ပညာကုိနည္းသည္ဟူႈ၍၊ဘယ္ေသာအခါမ်ွ၊မေအာက္ေမ့ရာပါ။ *ေလ့လာဆည္းပူး၍၊စိတ္၌၊သုိမွီးသိမ္းဆည္းထားရာ၏။ *ျခ၊ပုရြက္ဆိတ္တုိ့၏၊စုဖုိ့၍၊ေျမေတာင္ပုိ့ကုိ၊ရသကဲ့သုိ့လည္းေကာင္း၊ က်ဖန္မ်ားေသာ၊မုိးေရမုိးေပါက္မ်ားသည္၊ျကီးမားေသာ၊ အုိးစရည္းကုိ၊ျပည့္ေစနိဳင္သကဲ့သုိ့လည္းေကာင္း၊မွတ္ယူအပ္၏၊။ *နဳတ္မွဳ့၊လက္မွဳ့၊ အတတ္ပညာမ်ားကုိ၊ေသးငယ္သည္၊နည္းသည္၊ဟူ၍၊မထင္မွတ္ရပါ၊ *ျပည့္စုံကုန္စင္ေအာင္၊တတ္ေျမာက္ထားပါမူကား၊တစ္ခုေသာ၊အတတ္ပညာသည္ပင္ ၊အသက္ေမြွးဝမ္းေက်ာင္း၊အလုပ္ကုိ၊ျပဳနိဳင္ေပ၏။ *ပညာလုိလားေသာပုဂၢိဳလ္သည္၊ပညာတတ္၊ပညာရွိရာပုဂၢိဳလ္ထံ၊ယွဥ္းကပ္၊နည္းယူ၍၊ ပညာကုိျကိဳးစားျပီးသင္ယူရာ၏။

No comments:

Post a Comment