အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 6 August 2011

တရားဂုဏ္ေတာ္(၆)ပါး..


၁။သြကၡာတဂုဏ္=ေကာင္းစြာေဟာေတာ္မူအပ္ေသာဂုဏ္၊
၂။သနၵိ႒ိကဂုဏ္=လက္ေတြ့မ်က္ျမင္ေတြ့ရွိအပ္ေသာဂုဏ္။
၃။အကာလိကဂုဏ္=လက္ငင္းအက်ိဴးေပးတတ္ေသာဂုဏ္။
၄။ဧဟိပႆိကဂုဏ္=ဖိတ္ေခၚတုိက္တြန္းေသာဂုဏ္။
၅။ျသပေနယ်ိကဂုဏ္=ကပ္၍ေဆာင္တတ္ေသာဂုဏ္။
၆။ပစၥတၱံေဝဒိတဗၺဝိညူဟိဂုဏ္=ပညာရွိတုိ့သိျမင္ခံစားအပ္ေသာဂုဏ္။

No comments:

Post a Comment