အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 5 August 2011

ဒိ႒ဓမၼအက်ိဴးတရားကုိရေစနိဳင္ေသာ အလွဴအဂီါ(၄)မ်ိဴး၁။ဝတၳဳသမၸဒါ=အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တုိ့သည္၊ပေစၥကဗုဒၶါ၊ရဟနၱာ၊သုိ့မဟုတ္၊အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္၊စသည္ျဖင့္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ျခင္း။
၂။ပစၥယသမၸဒါ=ေပးလွဴမည့္ အလွဴ ဝတၳဳ၏ စင္ျကယ္ျခင္း ၊ တရားသျဖင့္ရရွိသည့္ ပစၥည္း ျဖစ္ျခင္း။ ၃။ေစတနာသမၸဒါ=ေသာမနႆသဟဂတ၊ဥာဏသမၸယုတ္ႏွင့္ယွဥ္လ်ွက္၊ဝမ္းေျမာက္ရြွင္လန္းေနျပီး ၊ေစတနာသုံးတန္ျပဌာန္းေနေသာ စိတ္ရွိေနျခင္း။ ၄။ဂုဏတိေရကသမၸဒါ=အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တုိ့ နိေရာဓသမာပတ္မွ ထေတာ္မူေသာအခါျဖစ္ျခင္း။ဟူေသာဂုဏ္တုိ့နွင့္ျပည့္စုံျခင္းတုိ့တည္း။

No comments:

Post a Comment