အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 25 September 2011

"တတိယ-သဂၤါယနာ"ျမတ္ဗုဒၵသာသနာေတာ္-(၂၃၅)ခုႏွစ္တြင္ပါဋလိပုတ္ျပည္၌သီရိဓမၼာေသာကမင္းစုိးစံခဲ့သည္။ အယူဝါဒမွားေသာတိတၳိရဟန္းတု၊ရဟန္းေယာင္မ်ားေၾကာင့္ဘုရင္မင္းျမတ၊္အမိန့္ျဖင့္သာသနာေတာ္ သန့္ရွင္းေရးကုိေဆာင္ရြက္သည့္အရွင္ေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္သည္၊ကထာဝတၳဳအဘိဓမၼာက်မ္းကုိျပဳစု၍ ရဟႏၱာတစ္ေထာင္တုိ့ကပါဋလိပုတ္ျပည္၊အေသာကာရုံေက်ာင္းေတာ္၌တတိယသဂၤါယနာတင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံသေရေခတၱရာျပည္၌ရန္ေပါင္မင္းအုပ္စုိးေနစဥ္ကာလျဖစ္သည္။ တတိယသဂၤါယနာ၊တင္ပြဲၾကီးျပီးေသာအခါ၊ကုိးတုိင္းကုိးဌာနသုိ့သာသနာျပဳေစလွြတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ့လည္းဗုဒၶသာသနာေတာ္ျပန့္ပြားလာခဲ့သည္။

၁။မဇၥ်ႏၱိကမေထရ္-အမွုးရွိေသာ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသသည္ ၊ ကသၼီရဂႏၶာရ အရပ္သုိ့ ့ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
၂။မဟာေရဝတအမွဴးရွိေသာ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္တုိ့သည္ မဟိံသက မဏၬလအရပ္သုိ-
၃။ရကၡိတမေထရ္...........ဒကၡိဏာပထ-ဝနဝါသီအရပ္သုိ့-
၄။အရွင္ေယာနက ၊ဓမၼရကၡိတမေထရၤအမွူးရွိေသာ.................အပရႏၱတုိင္းသုိ့-
၅။အရွင္မဟာဓမၼရကၡိတ အမွူးရွိေသာ ...................မဟာရ႒တိုင္းသို ့..
၆။အရွင္မဟာရကၡိတ...................ေယာနကတုိင္း၊ေခါမတုိင္းသုိ့-
၇။အရွင္မဇၥ်ိမအမွူးရွိေသာ .................ဟိမဝႏၱာအရပ္သုိ့-
၈။ အရွင္မဟိ္ႏၵမေထရ္အမွူးရွိေသာ..............လကၤာဒီပ-သီဟုိဠ္က်ြန္းသုိ့-
၉။အရွင္ေသာဏႏွင္ဥတၱရမေထရ္အမွဴးရွိေသာ...............သုဝဏၰဘူမိ၊ရာမညတုိင္း သုိ့-ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။သာသနာႏွစ္ (၁၃၅)ခုနွစ္ တြင္ ရဟႏၱာသံဃာငါးပါးစီဖြဲ့ ့ထားေသာ၊သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္အသီးသီးသည္ ၊ကုိးတုိင္းကုိးဌာနသုိ့-သာသနာျပဳ ျပန္ ့နွံ ့ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာနိဳင္ငံသို့ သာသနာေရာက္ရွိျခင္း။ ။ျမန္မာနိဳင္ငံ သုိ ့ ေထရဝါဒ သာသနာသည္၊ သာသနာနွစ္-၂၃၅-ခုနွစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာသည္။ သာသနာျပဳ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ၊ အရွင္ေသာဏ၊အရွင္ဥတၱရ၊ အရွင္ႏုရုဒၶ၊အရွင္တိႆဂုတၱနွင့္အရွင္ေသာဏတုိ့ျဖစ္ၾကသည္။သုဓမၼပူရ အမည္ရွိေသာ သထုံျပည္တြင္၊သီရိဓမၼာေသာကမင္း၊အုပ္စိုးေသာအခါျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment