အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 31 October 2011

ဓမၼပဒ


အလုံးစုံေသာသတၱဝါတုိ ့သည္ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ခံရမည္ကုိ ထိတ္လန္ ့ကုန္၏။
အလုံးစုံေသာသတၱဝါတုိ ့သည္ ေသရမည္ကုိ ေၾကာက္ကုန္၏။
ကုိယ္ခ်င္းစာ တရားလက္ကုိင္ျပဳ၍ သတၱဝါတုိ ့ကုိ မညွဥ္းဆဲ မသတ္ျဖတ္ရာ၊
အလုံးစုံေသာသတၱဝါတို ့သည္ မိမိတုိ ့၏အသက္ကုိ ခ်စ္၏၊
ကုိယ္ခ်င္းစာတရားကုိလက္ကိုင္ျပဳ ၍ သတၱဝါတုိ ့ကုိ မညွဥ္းဆဲမသတ္ျဖတ္ရာ၊
အၾကင္သူသည္ မိမိခ်မ္းသာကုိ ရွာအံ့ဟု မိမိကဲ့သုိ ့ ခ်မ္းသာကုိအလုိ ရွိကုန္ေသာ
သတၱဝါတုိ ့ကုိ ညွဥ္းဆဲ၏၊ထုိညွဥ္းဆဲေသာသူသည္ တမလြန္ ဘဝ၌ ခ်မ္းသာကုိ မရနိဳင္၊
အၾကင္သူသည္ မိမိခ်မ္းသာကုိရွာအံ့ဟု မိမိကဲ့သုိ ့ခ်မ္းသာကုိ အလုိရွိကုန္ေသာ ၊
သတၱဝါတုိ ့ကုိ မညဥ္းဆဲ ထုိမညွဥ္းဆဲေသာသူသည္ တမလြန္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာကုိ ရနိဳင္၏။

No comments:

Post a Comment