အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 1 November 2011

..................ဗုဒၶုဂုဏ္ပြားအက်ိဴးမ်ား...................

ဗုဒၶဘာသာဝင္ပုဂၢိဳလ္တုိ့့သည္ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ဂုဏ္ေတာ္တုိ ့ကုိ ယုံၾကည္အားကုိးလွ်က္ ရွိၾကေပသည္။
ဗုဒၵဂုဏ္ေတာ္ကုိ ပြားမ်ားျခင္း၏ အက်ိဴးတရားတုိ ့ကုိ ထုိက္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ၾကားဖူးၾကေပသည္။
လက္ေတြ ့ကုိယ္တုိင္လည္း၊ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ ပြားမ်ားျခင္းေၾကာင့္၊အက်ိဴးတရားမ်ားရရွိသည္ကုိ
လည္း သိသင့္သေလာက္ သိထားၾကေပသည္။ က်မ္းဂန္မ်ား၌လည္း ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ပြားမ်ားျခင္၏၊
အက်ိဴးတရားတုိ ့ကုိ ၊ဖြင့္ျပထားလွ်က္ရွိၾကေပသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဂုဏ္ေတာ္တုိ ့ကုိ ပြားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ အက်ိူးတရားႏွစ္ပါး ကုိ ရရွိနိဳင္ၾကေပ
သည္ဟု အ႒ကထာမ်ား၌ ဖြင့္ျပထားပါသည္။
၁။ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းအက်ိူး၊
၂ ။ ခ်မ္းသာစြာ ဝိပႆနာရွုရျခင္းအက်ိဴး ဟူေသာ ဤ အက်ိဴး ႏွစ္ပါးကုိ ရ ရွိနိဳင္ၾကေပသည္
ဟု အဂၤုတၳိဳဳရ္ အ႒ကထာ၌ ဖြင့္ျပထားေပသည္။ (ႊအံ-႒-၁၊၃၆၆)

၁။စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းအက်ိဴးဟူသည္--အသုဘ စေသာ ကမၼ႒ာန္းတရား မ်ားကုိ အားထုတ္ၾကေသာ
ပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ တစ္ခါတစ္ရံ ပ်င္းရိျငီးေငြ့ျခင္း ျဖစ္လာတတ္ၾကေပသည္။ စိတ္သည္ကမၼ႒ာန္း
အာရုံမ်ားသို ့ မသြား တစ္ျခားအာရုံ အမ်ိဴးမ်ိဴးသို ့ ေျပးသြားေနတတ္ေပသည္၊ မၾကည္မလင္
ျဖစ္ေနတတ္ေပသသည္။ ထုိ အခါ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကုိ အဖန္ဖန္ ႏွလုံးသြင္းကာ
ပြားမ်ားေနရာ၏၊ ဤကဲ့သို ့ပြားမ်ားလုိက္ေသာအခါ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာတတ္ေပသည္။

၂။ ခ်မ္းသာစြာ ဝိပႆနာရွဳ့ရျခင္းအၾကိဳးဟူသည္ - ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဂုဏ္ေတာ္တုိ ့ကုိ နွလုံးသြင္းကာ
ပြားမ်ားၾကေသာပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ (စ်ာန္၏အနီး)ဥပစာရသမာဓိျဖစ္လာေသာအခါ ဝိပႆနာကုိ
ဆက္လက္၍ ရွဳ့မွတ္ၾကရေပသည္။(ဥပစာရ သမာဓိ)စိတ္တည္ျငိမ္မွဳ့ကုိ ရရွိထားေသာေၾကာင့္
ခ်မ္းသာ လြယ္ကူစြာ ဝိပႆနာရွဳ့ရျခင္းအၾကိဳးကုိ ရရွိနိဳင္ေပသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးတုိ ့ကုိ ပြားမ်ားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား၏
အနက္အားေလွ်ာ္စြာ အက်ိဴးတရားမ်ားကုိလည္း ရရွိနိဳင္ၾကေပသည္။

(၁) အရဟံ= ကိေလသာ ရန္သူတုိ ့ကုိ ပယ္သတ္ေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားပါ
တကား ဟု ပြားမ်ားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ ေဘးရန္ အႏၱရာယ္ကင္းျခင္း အက်ိဴးကုိရရွိနိဳင္
ၾကေပသည္။
သုိ ့ျဖစ္၍ ေဘးရန္အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ မ်ားႏွင္ ့ေတြ့ၾကံဳ
ေနရသည့္အခါတို ့၌ ထုိေဘးရန္အႏၱရာယ္ မ်ား မျဖစ္ေပၚလာရေအာင္ ထုိေဘးရန္အႏၱရာယ္မ်ားမွ
လြတ္ေျမာက္သြားရေအာင္ ၊ကင္းေပ်ာက္သြားရေအာင္ အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ပြားမ်ားၾကရေပသည္။
ေဆာင္။ ။ ေဘးရန္ ကင္းလုိ၊အရဟံကုိ ၊ပြားကုိပြားရမည္။
(၂) သမၼာ သမၺဳေဒၶါ =အလုံးစုံေသာတရားတုိ ့ကုိ မေဖာက္မျပန္ ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သိေတာ္မူျပီးေသာ
ျမတ္စြာဘုရားပါတကားဟု ပြားမ်ားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ နက္နဲ ခက္ခဲ၍ သူတစ္ပါးတုိ ့သိနိဳင္ခဲ
ဲေသာအရာတုိ ့ကုိ သိနိဳင္ျခင္းအက်ိဴးကုိ ရရွိနိဳင္ၾကေပသည္။
သို ့ျဖစ္၍ နက္နဲ ခက္ခဲ၍ သိနိဳင္ခဲေသာ အရာတုိ ့ကုိ သိလုိၾကေသာအခါ နက္နဲခက္ခဲေသာ အရာ
တုိ ့့ကုိ သူတစ္ပါးတုိ ့က ေမးလာၾကေသာအခါ နက္နဲ ခက္ခဲ ေသာ စာေမးပဲြမ်ားကုိ ေျဖဆုိၾကရမည့္
အခါတုိ ့၌ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ပြားမ်ားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္။ ။ နက္နဲ သိလုိ၊ သမၺဳဒ္ကုိ၊ ပြားကုိပြားရမည္။

(၃)ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ = ဝိဇၨာသုံးပါး ဝိဇၨာ ရွစ္ပါး စရဏ တစ္ဆယ့္ငါးပါး တုိ ့နွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ
ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ပါတကား ဟု ပြားမ်ားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ သီလႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း ၊သမာဓိ
ႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း အက်ိဴးတုိ ့ကုိ ရရွိနိဳင္ၾကေပသည္။
သုိ ့ျဖစ္၍ ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ၾကမည့္ အခါ ၊သီလ၊သမာဓိ၊ ပညာ၊သိကၡာ သုံးပါးတုိ ့ႏွင့္
ျပည့္စုံလုိၾကသည့္ အခါတို ့၌ ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ပြားမ်ားၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္။ ။သိကၡာျပည့္လုိ ၊ဝိဇၨာကုိ၊ ပြားကုိပြားရမည္။

(၄) သုဂေတာ = ေကာင္းေသာစကားကုိ ဆုိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ပါတကား ၊
သုဂေတာ=ေကာင္းေသာနိဗၺာန္သုိ ့ ၾကြသြားေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားပါတကား ဟု ၊
ပြားမ်ားၾကေသာပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ စကားေျပာရာ၌ ၊ ေျပာသမွ်ေအာင္ျမင္ျခင္းအက်ိဴး ၊ခရီးသြားရာ
၌ ၊သြားလုိရာအရပ္သုိ ့ ၊အႏၱရာယ္မရွိပါဘဲ၊ ခ်မ္းသာစြာ ေရာက္ရွိသြားနိဳင္ျခင္း၊ အက်ိဴးတုိ ့ကုိ
ရရွိနိဳင္ၾက ေပသည္။
သုိ ့ျဖစ္၍ အေရးၾကီးေသာစကားတို ့ကုိ ေျပာဆုိရမည့္အခါ ခရီးသြာရမည့္အခါ၊ခရီးသြားေန
ၾကေသာအခါတုိ ့၌၊ သုဂေတာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ပြားမ်ားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္။ ။ စကားေျပာလုိ၊ သုဂေတာကုိ ၊ ပြားကုိပြားရမည္။
(၅) ေလာကဝိဒူ = ေလာကသုံးပါးကုိ သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ပါတကားဟု ၊
ပြားမ်ားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ ေလာကီေရးရာ သိဘြယ္ရာတုိ ့ကုိ ေလ့လာေသာအခါ
မွန္ကန္စြာ၊ အျမန္သိျခင္း အက်ိဴးကုိ ရရွိနိဳင္ၾကေပသည္။
သုိ ့ျဖစ္၍ အဘက္ဘက္က ။တုိးတက္လာေစရန္ ၊ေလာကီစီးပြားေရး၊ၾကီးပြားေရးလုပ္ငန္း
တုိ ့ကုိ ေလ့လာၾကေသာအခါ ၊သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကေသာအခါ တို ့၌ ၊ေလာကဝိဒူ
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ပြားမ်ားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္ိ။ ။ ေလာကီသိလုိ ၊ ဝိဒူကုိ ၊ပြားကုိပြားရမည္။

(၆) အနဳတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ = အတုမရွိျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ မယဥ္ေက်းေသးေသာ
လူေယာက်ၤား၊ နတ္ေယာက်ၤား တိရစၦာန္ေယာက်ၤားတို ့ကုိ(သူတို ့ကုိ) ယဥ္ေက်းေအာင္ဆုံးမ
ေတာ္မူတတ္ေသာ၊ျမတ္စြာဘုရားပါတကားဟု၊ ပြားမ်ားၾကေသာ ၊ပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ ဆုံးမစကား
ေျပာၾကားရာ၌ ၊သူတစ္ပါးတုိ ့၊ေကာင္းစြာ၊နားေထာင္ျခင္း၊လုိက္နာၾကျခင္း အက်ိဴးတို ့ကုိ ၊ရရွိ
နိဳင္ၾကေပသည္။
သုိ ့ျဖစ္၍ မယဥ္ေက်း၊မလိမၼာၾကေသးေသာ တပည့္မ်ား သားငယ္သမီးငယ္မ်ား ၊ငယ္ရြယ္သူ
ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ၊ ဆုံးမစကားေျပာၾကားရေသာအခါ၊ အနဳတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ၊ပြားမ်ားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္ ။ ။ ဆုံးမေပးလုိ၊ အနဳတၱေရာကုိ၊ ပြားကုိပြားရမည္။

(၇) သတၳာေဒဝမနဳႆာနံ = နတ္လူတုိ ့၏ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားပါတကားဟု -
ပြားမ်ားၾကေသာပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ ဆရာ၊ဆရာမအျဖစ္ျဖင့္ သူတစ္ပါးတုိ ့အား အတတ္ပညာကုိ
သင္ၾကားေပးၾကရာ၌ ၊လွ်င္ျမန္စြာတတ္ေျမက္္ေစျခင္း ၊အက်ိဴးကုိ ရရွိနိဳင္ၾကေပသည္။
သုိ ့ျဖစ္၍ ဆရာ၊ဆရာမအျဖစ္ျဖင့္ တပည့္ ျဖစ္သူတုိ ့အား သင္တန္းပုိ ့ခ်ေသာအခါ စာေပ
သင္ၾကားေပးေသာအခါတုိ ့၌ သတၳာေဒဝမနဳႆာနံ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ပြားမ်ားၾကရမည္ ျဖစ္ေပ
သည္။
ေဆာင္ ။ ။သင္ၾကားေပးလုိ ၊သတၳာကုိ ၊ပြားကုိပြားရမည္။

(၈) ဗုေဒၶါ = သစၥာေလးပါးကုိ ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သိေတာ္မူ`၍ သူတစ္ပါးတုိ ့ကုိလည္း သိေစေတာ္မူ
တတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားပါတကား ဟု ပြားမ်ား ေသာပုဂၢိဳလ္တို ့သည္ စာေပက်မ္းဂန္မ်ား ကုိ
သင္အံက်က္မွတ္ေသာအခါ လွ်င္ျမန္စြာ တတ္ေျမာက္ျခင္းအက်ိဴးကုိ ရရွိနိဳင္ၾကေပသည္။
သုိ ့ျဖစ္၍ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကုိ သင္အံေသာအခါ သင္ယူေသာအခါတို ့၌ ဗုေဒၶါဂုဏ္ေတာ္
ပြားမ်ားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္။ ။ အတတ္သင္လုိ ၊ဗုေဒၶါကုိ ၊ပြားကုိပြားရမည္။

(၉) ဘဂဝါ =ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားပါတကားဟု -ပြားမ်ား
ၾကေသာပုဂၢိဳလ္တုိ ့သည္ ၊မိမိ၏အက်ိဴးႏွင့္ သူတစ္ပါးတုိ ့၏အက်ိဴးတို ့ကုိ ေတာင့္တသည့္ အတိုင္း
ျပည့္စုံေစျခင္း စေသာ အက်ိဴးမ်ားကုိ ရရွိနိဳင္ၾကေပသည္။
သုိ ့ျဖစ္၍ မိမိအက်ိဴးစီးပြား သူတစ္ပါးတို ့၏ အက်ိဴးစီးပြားတုိ ့ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကေသာအခါ
ဘဂဝါဂုဏ္ေတာ္ကုိ ပြားမ်ားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ေဆာင္ ။ ။အက်ိဴးျပီးလုိ ဘဂဝါကုိ ၊ပြားကုိပြားရမည္။
ဤကဲ့သို ့ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးကုိ ပြားမ်ားၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တို ့သည္
ဂုဏ္ေတာ္၏အနက္ အဓိပၸါယ္အားေလ််ာ္စြာ အက်ိဴးတရားတုိ ့ကုိ ရရွီနိဳင္ၾကမည္
ျဖစ္ေပသည္။
(saddhammaransi sayadaw}


No comments:

Post a Comment