အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 29 October 2011

"ျဗဟၼစုိရ္ တရား လက္ကုိင္ထားနိဳင္လွ်င္"
ျဗဟၼစုိရ္တရားဟူသည္--
ေမတၱာ=ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာ၊သတၱဝါတုိ ့ကုိ ခ်စ္ျခင္းသေဘာျဖစ္၏။
ကရုဏာ=ဒုကၡ ဆင္းရဲေရာက္ေနေသာသတၱဝါကုိ သနားၾကင္နာတတ္ျခင္းသေဘာျဖစ္၏။
မုဒိတာ= ခ်မ္းသာေသာပုဂၢိဳလ္၊သတၱဝါကုိေတြ ့ျမင္ရလွ်င္ ဝမ္းသာၾကည္နဴးျခင္းသေဘာရွိ၏။
ဥေပကၡာ=ဆင္းရဲျခင္း၊ခ်မ္းသာျခင္း၊ဝမ္းနည္းျခင္း၊ဝမ္းသာျခင္း၊ခ်စ္ျခင္း၊မုန္းျခင္း၊တရားတို ့၌၊
မည္သည့္ဖက္မွမပါဘဲ၊အလယ္အလတ္သေဘာထားျခင္းရွိ၏။ဤတရားေလးပါးကုိျေဟၼစိုရ္တရား
ေလးပါးဟုေခၚသည္။
ဤျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးကုိ က်င့္သုံးနိဳင္ရန္ကား သာမန္လူမ်ားအဖုိ ့ခဲရင္းလွပါ၏၊ထုိသုိ ့
က်င့္သုံးရန္ခဲရင္းေသာတရားကုိ၊က်င့္သုံးနိဳင္ၾကလွ်င္၊မေကာင္းေသာအျပစ္မ်ားမျဖစ္လာနိဳင္၊
ေကာင္းက်ိဴးခ်မ္းသာမ်ားကုိသာရရွိလာနိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ထုိတရားမ်ားကုိက်င့္သုံးလွ်င္လည္း
အညီအမွ်ျဖစ္ေအာင္က်င့္သုံးနိဳင္ရမည္၊ျဗဟၼစုိးတရားေလးပါးတြင္ တစ္ပါးပါးကိုလြန္ကဲ၍ က်င့္
သုံးလွ်င္ အစြန္းမလြတ္ပဲျဖစ္တတ္သည္။မဇၥ်ိမပဋိပဒါ-အလယ္အလတ္သေဘာကုိေဆာင္တတ္
ဥေပကၡာတရားကုိက်င့္သုံးမွဳ့လြန္ကဲေနပါလွ်င္။မိမိ၏ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္အဆင္မေျပျဖစ္ေနတတ္
္ျပန္သည္။
ေမတၱာကုိ က်င့္သုံးသူသည္-ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာ၊အမွား၊အမွန္၊အေကာင္းအဆုိး၊စသည္ျဖင့္ခဲြျခားမွဳ့
မရွိပဲက်င့္သုံးေနတတ္၏ထုိသုိ ့က်င့္သုံးရာ ေအးျမေသာေမတၱာစစ္မွပူေလာင္ေသာတဏွာဘက္
သို ့ေျပာင္းသြားတတ္ျပီးလမ္းမွားက်င့္သုံးေနတတ္ေပသည္။ထုိ ့ေၾကာင့္ ေမတၱာကုိက်င့္သုံးသူသည္၊
ဆရာသမားႏွင့္တူေသာ၊အလယ္အလတ္ သေဘာရွိေသာဥေပကၡာကုိလက္ကုိင္ထားသင့္
ေပသည္။ဆရာသမားႏွင့္တူေသာ အလယ္အလတ္သေဘာရွိ ဥေပကၡာသည္၊ဆင္းရဲ၊
ခ်မ္းသာ၊ေကာင္းဆုိးမေရြးေမတၱာထားတတ္ေသာ၊ေမတၱာသမားကုိလမ္းမမွားေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားေပးပါလိမ့္မည္။ေမတၱာတရားကုိက်င့္သုံးေနသူအား၊မဇၥ်ိမပဋိပဒါ-အလယ္
္အလတ္ က်င့္သုံးတတ္ေအာင္၊အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းးသိမ္းေပးမည္ျဖစ္၏။

ကရုဏာကုိက်င့္သုံးသူသည္-ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ေနေသာသူကုိ သနားၾကင္္နာတတ္၏၊
ထုိသူကုိဒုကၡဆင္းရဲမွ လြတ္ကင္းေအာင္၊ခ်မ္းသာေအာင္ကူညီတတ္၏၊ထုိအခါခ်မ္းသာ
သူမ်ားအားစိတ္ထဲ၌အျမင္ေစာင္းေနသလုိျဖစ္တတ္၏၊ခ်မ္းသာသူမ်ားေၾကာင့္ပင္၊ဆင္းရဲ
ေနရ၏၊ဟုအထင္ေရာက္ကာ၊ခ်မ္းသာသူကုိ၊မလုိစိတ္ထားအမုန္းပြားေနတတတ္ျပီး၊ဒုကၡ
ဆင္းရဲေရာက္သူကုိ သနားပုိစိတ္ျဖစ္၍၊စုိးရိမ္ပူပန္ေသာကျဖစ္ကာအေတြးလမ္းေၾကာင္း
မွားေနတတ္၏၊ထုိ့ေၾကာင့္ဒုကၡဆင္းရဲသူကုိသနားၾကင္နာတတ္၍၊ကရုဏာကုိက်င့္သုံး
သူသည္၊ဆရာသမားႏွင့္တူေသာအလယ္အလတ္သေဘာရွိေသာ ဥေပကၡာကိုလက္ကုိင္
ထားသင့္ေပသည္။ဆရာသမားႏွင့္တူေသာ အလယ္အလတ္သေဘာရွိ ဥေပကၡာသည္၊
ဒုကၡဆင္းရဲသို ့ေရာက္သူကုိ သနားၾကင္နာတတ္ေသာကရုဏာသမားကုိလမ္းမမွားေအာင္
ထိမ္းသိမ္းထားေပးပါလိမ့္မည္။ကရုဏာတရားကုိက်င့္သုံးေနသူအား၊မဇၥ်ိမပဋိပဒါ-အလယ္၊
အလတ္၊က်င့္သုံးတတ္ေအာင္၊အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္၏။

မုဒိတာကုိက်င့္သုံးေသာသူသည္-ခ်မ္းသာေသာပုဂၢိဳ၊သတၱဝါကုိေတြ ့ျမင္ရလွ်င္၊ကုိယ့္ကိုယ္
ပထမဦးစြာဝမ္းသာၾကည္နဴးမွဳ့ျဖစ္ေအာင္နွလုံးသြင္းရ၏၊ထုိသို ့ႏွလုံးမသြင္းနိဳင္လွ်င္၊အျပိဳင္
အဆုိင္သေဘာမာနမ်ား၊အဘိဇၥ်ာသေဘာေလာဘ၊မနာလုိျခင္းမ်ားျဖင့္အမွားလမ္းေၾကာင္းသုိ ့
ေရာက္သြားတတ္ပါသည္၊ဝမ္းေျမာက္ေနရာမွ၊ဝမ္းနည္းမွဳ့၊ေက်နပ္ေနရာမွမေက်နပ္မွဳ့၊အမွား
ဘက္သို ့ေရာက္သြားတတ္၏၊ ထုိ ့ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေသာပုဂၢိဳလ္၊သတၱဝါကုိေတြ ့ျမင္ရ၊ဝမ္းသာ
ၾကည္နဴးျခင္းသေဘာ မုဒိတာကုိက်င့္သုံးေသာသူသည္.ဆရာသမားနွင့္တူေသာအလယ္
အလတ္သေဘာရွိေသာ၊ဥေပကၡာတရားကုိ၊လက္ကုိင္ထားသင့္ေပသည္။ဆရာသမားႏွင့္
တူေသာ၊ဥေပကၡာတရားသည္၊မုဒိတာတရားကုိက်င့္သုံးေသာသူကုိလမ္းမွားမေရာက္ေအာင္
ထိန္းသိမ္းထားေပးပါလိမ့္မည္၊မုဒိတာတရားကိုက်င့္သုံးေသာသူအား၊မဇၥ်ိမပဋိပဒါ-အလယ္္
္အလတ္က်င့္သုံးတတ္ေအာင္အုပ္ခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္၏။
မုဒိတာကုိက်င့္သုံးေသာသူသည္၊ ေမတၱာ၊ကရုဏာတရားတို ့ကုိ က်င့္သုံးေသာသူမ်ားေလာက္
သေဘာထားမလြယ္ကူတတ္ေပ၊ေတြ ့ျမင္တတ္ရာရာတုိင္းကုိလည္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္
ခဲတတ္၏၊ေမတၱာ၊ကရုဏာတရားတုိ ့ကုိက်င့္သုံးသူသည္ နဳနယ္ေသာသေဘာကုိေဆာင္၍၊
မုဒိတာတရားကုိက်င့္သုံးသူသည္ရင့္က်က္ေသာသေဘာကုိေဆာင္၏။

ဥေပကၡာကုိက်င့္သုံးေသာသူသည္၊ခ်စ္ျခင္း၊မုန္းျခင္း၊ခ်မ္းသာျခင္း၊ဆင္းရဲျခင္း၊ဝမ္းသာျခင္း၊
္္္ဝမ္းနည္းျခင္၊မ်ားႏွင့္ေတြလွ်င္မည့္သည့္ဘက္မွမလုိက္ဘဲမဇၥ်ိမပဋိပဒါအလယ္အလတ္္၌
သာရွိေနတတ္၏၊မ်ားေသာအားျဖင့္၊သတၱဝါ(လူ)တုိ ့၏သေဘာသည္ဥေကၡာတရားကုိက်င့္္္္
့္သုံးရန္၊သူတစ္ပါးတုိ ့အားလည္းမတုိက္တြန္းလုိၾက၊မိမိတုိ ့ကိုယ္တိုင္လည္းမက်င့္သုံးလုိၾကေပ၊
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊သူတစ္ပါးကုိလည္းခ်စ္လုိၾက၊ဝမ္းသာၾကည္နဴးလုိၾက၊
မိမိကုိလည္းခ်စ္ေစလုိၾက၊ဝမ္းသာၾကည္နဴးေစလုိၾကျျဖစ္တတ္၏။ထုိအခါဥေကၡာတရား
ကုိက်င့္သုံးသူကုိ၊သူတစ္ပါးတို ့နွင့္ လုိက္ေလွ်ာညီေထြမေနတတ္သူ၊ေလာကၾကီးႏွင့္
အံဝင္ခြင္ၾကမေနတတ္သူဟူ၍အထင္ေရာက္ကာအျဖစ္ဆုိတတ္ၾကေပသည္။
ဥေပကၡာတရားကာ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္ျငိမ္ျခင္း၊ေလးနက္
ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ဥေပကၡာတရားကုိက်င့္သုံးနိဳင္ရန္အလြန္ခဲယဥ္း၏၊ေျပာသင့္၊လုပ္သင့္
တာကုိ၊မေျပာမလုပ္ျခင္းသည္ ဥေပကၡာမဟုတ္ေပ၊
ထုိ ့ေၾကာင့္ ျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးကုိ က်င့္သုံးလုိသူသည္၊အညီအမွ်က်င့္သုံးတတ္ရန္
လုိအပ္ပါသည္၊ေမတၱာ၊ကရုဏာျဗဟၼစိုရ္တရားႏွစ္ပါးကုိ က်င့္သုံးနိဳင္ရန္လြယ္ကူေသာ္လည္း
မုဒိတာ ျဗဟၼစိုရ္တရားကုိက်င့္သုံးနိဳင္ရန္ကားခဲရင္လွ၏၊ ထုိ ့ထက္ ဥေပကၡာျဗဟၼစိုရ္တရားကုိ
က်င့္သုံးနိဳင္ဖုိ ့ရန္ကားပုိ၍.ပုိ၍ပင္ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။
ေမတၱာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာတည္းဟူေသာျဗဟၼစိုရ္တရားလက္ကုိင္ထားက်င့္သုံးနိဳင္
လွ်င္ကား၊ဆုိဖြယ္မရွိ၊ခ်မ္းသာျခင္းအတိျဖင့္ေအးျငိမ္းေနမည္ဟူ၍သာ-....-vi99..
No comments:

Post a Comment