အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 26 November 2011

ဒု.သ.န.ေသာ.ဟူသည္-


သာဝတၳိျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေသာ ေကာသလမင္းၾကီးသည္၊ပြဲလမ္းသဘင္က်င္းပရာတစ္ေန
့ေသာအခါ၌ပုဏၰရိကအမည္ရွိဆင္ကုိစီးျပီး ေနျပည္ေတာ္ကုိ လည့္လည္စဥ္ အိမ္တစ္အိမ္၏
ျပတင္းတခါးမွမိမိအားလွမ္း၍ၾကည္ရွဳ့့ေနေသာအမ်ိဴးသမီးတစ္ဦးအားေတြ့့ျမင္ေလလ်ွင္အလြန္နစ္သက္
တပ္မက္ေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ဆက္လက္ လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳ့လုိေသာ
စိတ္မရွိဘဲ မိမိနန္းေတာ္သုိ ့လွည့္ျပန္လာခဲ့ေလသည္။
မိမိ၏နန္းေတာ္သုိ ့ေရာက္ေသာအခါ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေလာက္ေသာ မင္းမွဳ့ထမ္းတစ္ေယာက္ကုိ
ေခၚျပီး "ထုိအမ်ိဴူသမီးသည္ "ကာမပုိင္ လင္ရွိမရွိ" စုံစမ္းရန္ေစလႊတ္ လုိက္ေလသည္။ထုိအမ်ိဴးသမီး၌ ကာမပုိင္လင္ရွိေၾကာင္းသိေလလွ်င္၊ အမ်ိူးသမီး၏လင္ေယာကၤ်ားကုိ မိမိအနီးသို့ေခၚျပီးမင္းမွဳ့ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ေပးေလသည္။
ထုိမင္းမွဳ့ထမ္းသည္ တာဝန္ကုိမထမ္းေဆာင္လုိေသာ္လည္း မင္းအမိန္ ့ကုိမလြန္ဆန္နိဳင္ေသာေၾကာင
့္တာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ေနရေလသည္။ေကာသလမင္းၾကီး၏ အၾကံအခ်ိဳ့ကုိလည္းသိရွိၾကားသိေနရ၍ တာဝန္ဝတၱရာမ်ားကုိလည္း မပ်က္မကြက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေလသည္။
ေကာသလမင္းၾကီးသည္ တစ္လ နွစ္လခန္ ့ၾကာေသာ္လည္း ထုိမင္းမွဳ့ထမ္းအေပၚ၌ တစ္စုံတစ္ခုေသာ
အျပစ္ကုိရွာ၍မေတြ ့ခဲ့ေပ။တစ္ေန ့ေသာအခါတြင္ ေကာသလင္းမင္းၾကီးသည္ ထုိမင္းမွဳ့ထမ္းအား
ေခၚေစျပီး နန္းေတာ္မွတစ္ ယူဇနာေဝးကြာေသာ ေရအိုင္သို ့သြား၍ အာရုဏဝတီမည္ေသာ ေျမနီမွဳန့္နွင့္ ကုမုျဒာၾကာပန္းတုိ့ကုိသြားေရာက္ယူေဆာင္ခဲ့ရန္ေစခုိင္းေလသည္။"ညေနခ်မ္းမိမိေရခ်ိဴးခ်ိန္အမွီျပန္္္္္္္
္လည္၍မေရာက္လာပါကအျပစ္ဒဏ္ေပးမည္"ဟု အမိန့္မွာၾကားလုိက္ေလသည္။
ထုိမင္းမွဳ့ထမ္းသည္ မင္းၾကီးအမိန့္ကုိၾကားသိရေသာအခါ အလြန္ေၾကာက္ရြံ့ထိတ္လန္လွ်က္အိမ္သုိ့
ျပန္သြားျပီး အစာရိကၡာကုိယူေဆာင္ျပီး အလွ်င္အျမန္ထြက္ခြာသြားေသည္။ေရအုိင္သုိ့ေရာက္ေသာ
အခါေခတၱအပန္းေျဖနားေနျပီး ထမင္းအာဟာရကုိေသာက္ျပီးေနာက္၊အရုဏဝတီေျမနီမွဳန့္ႏွင့္
ကုမုၾကာတုိ့ကုိယူေဆာင္ကာ ေနျပည္ေတာ္သို ့ အလွ်င္ျမန္ျပန္လာခဲ့ေလသည္။
ျမိဳ့ေတာ္၏တခါးသို့ေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေနမဝင္ေသးေသာ္လည္း တခါးပိတ္ထားျပီးျဖစ္ေနေလ
သည္။မင္းၾကီး၏အထူးမင္းမွဳ့ထမ္းျဖစ္၍ တခါးဖြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း မင္းၾကီးကမည္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အားမွ် တခါးဖြင့္မေပးရန္အမိန့္ထုတ္ထားေသာေၾကာင့္ဖြင့္မေပးနိဳင္ေၾကာင္းေျပာ
ေလေသာ္မင္းမွဳ့ထမ္းသည္မိမိအခ်ိန္မွိီျပန္လည္ေရာက္ရွိေၾကာင္းကုိ တခါးမွဴးအားသက္ေသတည
္၍ယူေဆာင္ခဲ့ေသာအရုဏဝတီေျမနီမွဳန့္ႏွင့္ကုမုျဒာၾကာပန္းတုိ့ကုိ အပ္နွံခဲ့ျပီးျမိဳ့ျပင္ရွိေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းသို့သြားေရာက္အိပ္ေလသည္။မင္းမွဳ့ထမ္းသည္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္၍ မိမိ၏ခ်စ္ဇနီးနွင့္
ေဝးကြာရမည့္အေရးေတြးေတာပူပန္လွ်က္ ေကာင္းစြာအိပ္မေပွ်ာ္နိဳင္ဘဲရွိေလသည္။
ေကာသလမင္းၾကီးသည္လည္း ေနာက္ေန ့နံနက္တြင္ "ထုိမင္းမွဳ့ထမ္းအား သတ္၍ ဇနီးမယားကုိ
သိမ္းပုိက္နိဳင္ေတာ့မည္ "ဟုေတြးရင္း အိပ္မေပ်ာ္နိဳင္ဘဲျဖစ္ေနစဥ္-ညသန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္
နန္းေတာ္၏အျပင္မွ "ဒု၊သ၊န၊ေသာ၊"ဟူေသာအသံၾကီးေလးခု ထူဆန္းစြာထြက္ေပၚလသည္ကုိ
ၾကားသိရေသာအခါ လြန္စြာ ထိေၾကာက္ရြံ့တုန္လွဳပ္ျပီး တစ္ညလုံးအိပ္မေပွ်ာ္ဘဲ နံနက္မုိးလင္း
ေရာက္ေသာအခါ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားတုိ့ကုိ ေခၚ၍အေၾကာင္းစုံကုိေမးျမန္းေလေသာ္-ပုေရာဟိတ္
ပုဏၰားသည္ မင္းၾကီးၾကားသိရသည့္ "ဒု၊သ၊န၊ေသာ၊"ဟူေသာ အသံၾကီးေလးခု၏အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ
ေဖာ္နိဳင္စြမ္းမရွိပါ၊သို့ေသာ္ မင္းၾကီး`၏အထင္ေသာမွဳ့ကုိ ခံရမည္စုိးေသာေၾကာင့္ -အရွင္မင္းၾကီး
"ဤအသံၾကီးေလးခုသည္ အလြန္ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းျပီး အသက္ကုိပင္အႏၱရာယ္က်
ေရာက္နိဳင္ေၾကာင္း"ေလွ်ာက္တင္ေလေသာအခါမင္းၾကီးသည္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ့ထိတ္လန့္
လ်ွက္-ပုဏၰားအား"အႏၱရာယ္မွကာကြယ္တားဆီးနိဳင္ေသာယၾတာအစီစဥ္ကုိအျမန္ျပဳလုပ္ပါ"ဟု မိန့္ၾကားေလသည္။
ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားသည္ မင္းၾကီး၏အမိန့္ျဖင့္ သတၱဝါတို့ကုိသတ္၍ 'သဗၺသတ'မည္ေသာ ယဇ္ပူ
ေဇာ္မွဳ့ုိျပဳလုပ္ရန္ ဆင္၊ျမင္း၊က်ြဲႏြားအစရွိေသာ၊တိရစၦာန္အမ်ိဴးမ်ိဴးႏွင့္ သတိုးသားသတိုးသမိးမ်ားကုိ
တစ္မ်ိဴးလွ်င္တစ္ရာစီရရွိေအာင္ ဖမ္းဆီးေစသည္။ မိမိတို့၏သားသမီးေဆြမ်ိဴးမ်ားဖမ္းဆီးခံရေသာ
ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ ျမိဳ.သူျမိဳ.သားတို့က ေအာ္ဟစ္ငုိေၾကြးၾကကုန္လွ်က္ အခ်ိဳ့သူမ်ားကလည္း
လႊတ္ရာသုိ့့ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကႏွင့္ သာဝတၳိျမိဳ့တြင္း၌ ကမၻာပ်က္သလုိ ပြက္ပြက္ဆူညံေနၾက
ေလသည္။
ထုိသုိျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည္ကုိ မလႅိကာမိဖုရားၾကီးၾကားသိေလလွ်င္ ေကာသလမင္းၾကီးထံသုိ့
အျမန္သြားေရာက္၍ ၊"အရွင္မင္းၾကီးသည္ ပုေရာဟိတ္ပုစၰား၏စကားကုိ မဆင္ခ်င္ မစဥ္းမစား
ယုံၾကည္၍၊ သတၱဝါအမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း ယစ္ပူေဇာ္ျခင္းမွာ ၊မသင့္ေလွ်ာ္လွပါ၊ေဇတဝန္
ေက်ာင္းေတာ္သုိ့သြား၍ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္အားေမးေလွ်ာက္သင္လွပါသည္" ဟူ၍ေျပာၾကား
ေလသည္။ထုိအခါေကာသလမင္းၾကီးသည္ မလႅိကာမိဖုရားၾကီးကုိ ေခၚ၍ ေဇတဝန္ေက်ာင္း
ေတာ္သုိ့့့ထြက္လာခဲ့ေလသည္။ေက်ာင္းေတာ္သုိ့ ေရာက္၍အေၾကာင္းစုံကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင
္အားေလွ်ာက္ထားေလေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က-
"ဒကာေတာ္မင္းၾကီး၊မေၾကာက္ေလလင့္၊ သင့္အားေဘးအႏၱရာယ္သည္မရွိ"ဟု မိန့္ၾကားေတာ္မူျပီး၊
ဒု၊သ၊န၊ေသာ၊ ဟူေသာ အသံၾကီးေလးခုတုိ့ ၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားေတာ
္မူေလသည္။ထုိ ဒု၊သ၊န၊ေသာ၊ဟူေသာ အသံၾကီးေလးခုတို့ကား -ေလာဟကုမၻီငရဲ၌ က်ခံေနၾကရ
သည့္ငရဲသား ေလးဦးတုိ့ေအာ္ဟစ္လုိက္ေသာ အသံမ်ားျဖစ္ေလသည္။
ထုိငရဲသားေလးဦးတုိ့သည္ ေရွးဘဝ၌ သူေဌးသားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး သူတစ္ပါး၏သားမယားတို့ကုိ
ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ျဖားေယာင္းဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကေလသည္။ထုိမေကာင္မွဳ့အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေလာဟကုမၻီ
ငရဲ၌ က်ေရာက္ရျပီး နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ ခံစားေနၾကရသည္။ငရဲ၌ အထက္ႏွင့္ေအာက္၊
လွည္ေျပာင္းခံစားေနၾကရာမွ၊အထက္သုိ့ေရာက္ရွိလာသည့္အခိုက္တြင္ ဆင္းရဲဒုကၡကုိခံစားေနၾကရ
ျပီး ေနာင္တတရားရရွိသည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္အားထုတ္သည့္အေနျဖင့္ေအာ္ဟစ္ၾကျခင္း
ျဖစ္ေလသည္။သို့ေသာ္လည္း သူတုိ့ေျပာၾကားလုိသည့္စကားမ်ားကုိ ျပည့္စုံစြာ ေျပာၾကားခြင့္မရၾက
ဘဲ ၊အစ စကားတစ္လုံးစီကုိသာ ေအာဟစ္ေျပာၾကားျပီး ငရဲ၏ေအာက္ဖက္သို့ နစ္ျမဳတ္လွ်က္
သြားၾကရေလသည္။
ငရဲသားေလးဦးတြင္ ပထမဦးဆုံးငရဲသားသည္၊ဒု='ဒုဇၨီဝိတ မဇီဝိမွ' စသည္ျဖင့္ သူေဌးသားဘဝ၌
မေကာင္းေသာအသက္ေမြးမွဳ့ျပဳလုပ္ခဲ့၊မိျခင္းကုိျပန္လည္ေျပာျပလုိေသာ္လည္း'ဒု'ဟူေသာ အစ၊စကားတစ္လုံး၏အဆုံး၌ပင္ ေအာက္သို့နစ္ျမဳတ္သြားရေလသည္။
ဒုတိယငရဲသားသည္ သ='သ႒ိ ဝႆသဟႆနိ'စသည္ျဖင့္ နွစ္ေပါင္းေျခာက္ေသာင္းတိုင္တိုင္
ငရဲ၌ခံစားရပုံကုိ ညည္းညဴလုိက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
တတိယငရဲသားသည္၊န='နတၳိအေႏၱာ ကုေတာအေႏၱာ'စသည္ျဖင့္ ငရဲဒုကၡ၏အဆုံးအစမထင္ပ
ုံကုိသည္းညဴလုိျခင္းျဖစ္ေလသည္။ စတုတၳငရဲသားကား၊ေသာ=ေသာဟံႏူန ဣေတာဂႏၱြာ 'စေသာ
ဂါထာကုိ ရြတ္ဆုိလွ်က္ "အက်ြန္ဳပ္သည္ ေနာင္ဘဝတြင္ ေကာင္းေသာအလုပ္ ကုိသာ အားထုတ္
ပါေတာ့မည္"ဟူေသာစကားကုိေျပာဆုိလုိလွ်က္-'ေသာ'ဟူေသာ အစတစ္လုံးကုိသာ ေျပာဆုိနိဳင္
လွ်က္ေအာက္သုိ့ျပန္ေရာက္သြားရေလသည္။
ဤသို့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သူေဌးသားေလးဦးတို့၏ အျဖစ္ပ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားေတာ္
မူေသာအခါ၊ေကာသလမင္းၾကီးသည္မ်ားစြာထိတ္လန့္သြားေလေတာ့သည္။
"ေနာက္ေနာင္၌လည္းသူတစ္ပါး၏သားမယားကုိျပစ္မွားျခင္းမွလုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ပါေတာ့မည္"ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိခုိင္မာစြာခ်ခဲ့ေလသည္။ထိုအခါတြင္ အရုဏဝတီ ေျမနီမွဳန့္ၽႏွင့္
ၾကာပန္းကုိသြားေရာက္ယူခဲ့ေသာမင္းမွဳ့ထမ္းသည္၊ျမတ္စြာဘုရားရွင္အထံေတာ္သုိ့ေရာက္
လာခဲ့ေလသည္။ဤသို့ ကာယကံရွင္မ်ားစုံညီစြာေရာက္လာေသာ
အခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္-
"အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ နိဳးၾကားေနေသာသူအား ညတာသည္ရွည္လွ်ား၏။"
"ခရီးပန္းသူအား တစ္ယူဇနာခရီးသည္ ရွည္လွ်ား၏"။
"တရားေတာ္ကုိမသိေသာ လူမိုက္တို့အားလည္းသံသရာသည္ရွည္ၾကာလွေပ၏"။ဟူေသာတရား
ေဒသနာေတာ္ကုိ၊ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
တရားေဒသနာေတာ္၏အဆုံးတြင္ မင္းမွဳ့ထမ္းလုလင္ သည္ ေသာတာပန္အျဖစ္သို့ေရာက္
ရွိျပီး ရာဇဝတ္အျပစ္မွလည္းလႊတ္ကင္းသြားေလသည္။ေကာသလမင္းၾကီးသည္လည္း
ယစ္ပူေဇာ္ရန္ဖမ္းဆီးထားသည့္ သတၱဝါတိရစၦာန္တို့အား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေစရန္အမိန့္ခ်မွတ္
ခဲ့သည္။ဖမ္းဆီးခံရ၍လႊတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကလည္း ၊မလႅိကာမိဖုရားၾကီးအားေက်းဇူး
တင္ဝမ္းေျမာက္လွ်က္ရွိၾကေလသည္။

(ဓမၼပဒ။ဗာလဝဂ္။၁-အညတရပုရိသဝတၳဳ။)


No comments:

Post a Comment