အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 6 December 2011

ဘုရားေလာင္း သုံးမ်ိဴး


ဘုရားဆုကုိပန္ျပီးေနာက္တြင္ ပါရမီ ဆယ္ပါး၊အျပားသုံးဆယ္ တို့ကုိ ျဖည့္က်င့္ေနသူ
ကုိ ေဗာဓိသတၱ ဘုရားေလာင္းဟုေခၚသည္။ ဓာတ္ခံလြန္ကဲမွဳ့ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ပါရမီ
ျဖည့္က်င့္ရာကာလ ကဲြျပားမွဳ့ အရ ဘုရားေလာင္းမ်ားကုိ သုံးမ်ိဴးခဲြျခားနိဳင္သည္။
၁။ ပညာဓိက ဘုရားေလာင္း။
၂။သဒၶါဓိက ဘုရားေလာင္း။
၃။ဝီရိယာဓိက ဘုရားေလာင္း။ တုိ့ျဖစ္သည္။
ပညာဓိက ဘုရားေလာင္းမ်ားသည္- ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ျပီးမွ
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည္။
သဒၶါဓိက ဘုရားေလာင္းမ်ားသည္ -ရွစ္သေခ်ၤနွင့္ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ျပီးမွ
ဘုရားျဖစ္ၾကသည္။
ဝီရိယာဓိက ဘုရားေလာင္းမ်ားသည္- (၁၆)သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ျပီးမွ
ဘုရားျဖစ္ၾကသည္။
ဘုရားျဖစ္ျခင္းဟူသည္ -အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ၾကီးကုိ
ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေဂါတမ ဘုရားေလာင္းသုေမဓာ ရွင္ရေသ့သည္ ပညာဓိကဘုရားေလာင္းျဖစ္၍
ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ခဲ့ရသည္။

No comments:

Post a Comment