အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 13 December 2011

အာဠဝကဘီလူးကုိေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း-၄၊


အာဠဝကဘီလူးၾကီးသည္၊အာဠဝီျပည္အနီး ေညာင္ပင္ၾကီးရွိ ဗိမာန္တြင္ ေနေလသည္။ေဒါသ
မာန္အလြန္ၾကီးျပီး ၾကမ္းတမ္းရက္စက္၏။ဝႆဝဏ္နတ္မင္းအထံမွ ေညာင္ပင္ေအာက္ ဝင္ေရာက္
လာသူကုိ စားခြင့္ရထား၏၊အာဠဝီမင္းၾကီးသည္သမင္လုိက္ရာမွအျပန္ ထုိေညာင္ပင္ရိပ္တြင္၊
ဝင္ေရာက္နားခုိမိသျဖင့္ အာဠဝကဘီလူးၾကီးကစားမည္ျပဳေလရာ၊မင္းၾကီးက သူကုိလႊတ္ေပးပါက
ေန့စဥ္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ထမင္းတစ္အိုး ေန့စဥ္ပုိ့ေပးပါမည္ဟုေျပာရာမင္းၾကီးအသက္ခ်မ္းသာရာ
ရရွိျပီးေန့စဥ္ အက်ဥ္းသား ရာဇဝတ္သားတုိ့ကုိပုိ့ေပး၏။ပုိ့ေပးရန္အက်ဥ္းသားရာဇဝတ္သားတုိ့မရွိ
ေသာအခါကေလးငယ္မ်ားကုိ ပုိ့ေပးေလ၏။ေနာက္ဆုံးတြင္မင္းၾကီးသည္ ၊အာဠဝကမင္းသားကုိ
ပုိ့ေပး၏။
ထုိေန့ညေနခ်မ္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အာဠဝကဘီလူးၾကီးကုိကယ္ခ်ြတ္ရန္ ဘီလူၾကီး
ဗိမာန္၌ ေန၏။ထုိအခ်ိန္တြင္ အာဠာဝကဘီလူၾကီးသည္ ဟိမဝႏၱာနတ္ဘီလူးမ်ား၏ အစည္း
အေဝးသုိ့ သြားေနစဥ္ျဖစ္၏။ တံခါးေစာင့္ ဂျဒဘနတ္ဘီလူး၊သတင္းပုိ့ခ်က္အရ ျမတ္စြာဘုရားရွင္
သူ၏ဗိမာန္၌ေရာက္ေနေၾကာင္း အာဠဝကဘီလူးၾကီးသိေလ၏။ ေဟမဝတ ႏွင့္ သာတာဂီရိတို့
ကလည္း ဗိမာန္၌ အေျခြအရံ ဘီလူမမ်ား ျမတ္စြာဘုရားရွင္အထံတြင္ တရားနာယူေနၾကသည္
ကုိေတြ့ခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းေပးေျပာၾကားၾက၏။
ထုိအခါ အာဠဝကဘီလူးၾကီးသည္ အလြန္ေဒါသအမ်က္ထြက္လွ်က္ သူ၏ ဗိမာန္သုိ့ ျပန္လာျပီး
ျမတ္စြာဘုရားရင္အား ေသေစလုိ၍ ေလမုန္တုိင္းၾကီးမ်ားတုိက္ခတ္ေစ၏၊မုိးၾကီးရြာေစ၏၊ဓား၊လွံ၊
လက္နက္မုိး၊မီးက်ီးမုိး၊ျပာပူမုိး၊သဲမိုး၊ရႊံ့ညႊန္မုိး၊တုိ့ကုိရြာခ်ေစ၏၊အေမွာင္ထုၾကီးကုိဖန္ဆင္းေစ၏၊
ေနာက္ဆုံးတြင္ဘဲြျဖဴလက္နက္ျဖင့္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ေလ၏။ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ပါရမီေတာ္တုိ့
ေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ခုမွ် ထိမွန္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။အာဠာဝကဘီလူၾကီးကသူ၏ဗိမာန္မွ ထြက္ရန္ေျပာ
ေလေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ထြက္၏၊ျပနဝင္ရန္ေျပာေလေသာ္ ျပန္၍ ဝင္ေလ၏၊ဤသုိ့
ထြက္ခ်ီ ဝင္ခ်ီ ခုိင္း၍ ေမာမွ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကုိဆဲြကုိ၍ ဂဂၤါျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းသုိ့ စိတ္ကူးျပီး
"ရဟန္းၾကီးေဂါတမ ထြက္ခဲ့ဦးေလာ့"ဟုဆုိေလေသာ္၊ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မထြက္လာေတာ့
ေခ်။ထုိအခါ အာဠဝကဘီလူၾကီးက ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား အေမးပုစၦာကုိ ေမးခြင့္ေတာင္းေလ
၏။ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ခြင့္ျပဳသျဖင့္ေမးေလ၏။"ေလာက၌ ျမတ္ေသာဥစၥာကား-အဘယ္ပါနည္း၊
ခ်မ္းသာကုိေဆာင္ေသာ အက်င့္ကား -အဘယ္ပါနည္း။ အေကာင္းဆုံးေသာ အရသာကား-
အဘယ္ပါနည္း။ မည္သည့္အသက္ေမြးမွဳ့သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သနည္း။"ဟု ေမးေလွ်ာက္
ေလသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေျဖေတာ္မူေလ၏၊ - ေလာက၌"ရတနာသုံးပါး၊ကုသိုလ္၊အကုသုိလ္ ကံ၊ကံ၏
အက်ိဴးတုိ့၌ ယုံၾကည္မွဳ့သဒၶါတရားသည္ ၊ျမတ္ေသာဥစၥာျဖစ္၏။ကုသုိလ္ကမၼပထတရားဆယ္ပါး
သည္ ခ်မ္းသာကုိေဆာင္ေသာ အက်င့္ျဖစ္၏။မွန္ေသာ သစၥာ စကားကုိေျပာဆုိျခင္းသည္
အေကာင္းဆုံး အရသာျဖစ္၏၊ ပညာျဖင့္အသက္ေမြးျခင္းသည္ ျမတ္၏ အေကာင္းဆုံးျဖစ္၏"
ဟုေျဖၾကားေပးျပီးတရားေဟာေလရာ၊အာဠဝကဘီလူးၾကီးသည္တရားနာၾကားျပိးေနာက္
တရားရကာ၊ေသာတာပန္တည္သြားေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အာဠဝီမင္းၾကီးက သားကုိ
ဘီလူးစာေက်ြးရန္ ပုိ့့လာေလသည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား လွဴလုိက္ေလေတာ့သည္။
ထုိမင္းသားငယ္သည္ ေနာင္အခါတြင္ ဟတၳာဠဝက သူၾကြယ္ျဖစ္လာ၏။ အာဠဝက
ဘီလူးနွင့္တကြ၊အာဠဝီျပည္သား ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တုိ့လည္း အက်ြတ္တရားရသြား
ၾကေလကုန္သည္။


No comments:

Post a Comment