အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 16 December 2011

နေႏၵာပနႏၵ နဂါးမင္းကုိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း-၇။

နေႏၵာပနႏၵ နဂါးမင္းသည္ နတ္နဂါးၾကီးျဖစ္ေလသည္။အလြန္ၾကီးမားေသာ ကုိယ္ခႏၶာၾကီးကုိ
ဖန္ဆင္းနိဳင္ေလသည္။နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းသည္ နတ္နဂါးမတုိ့ႏွင့္ ေပ်ာ္ပဲြစားေနစဥ္ ျမတ္စြာဘုရား
ရွင္သည္ ကယ္ခြ်တ္ရန္ ရဟန္းငါးရာႏွင့္တစ္ကြ နဂါးတုိ့၏ေပ်ာ္ပဲြစားေနရာအထက္မွ ျဖတ္ေက်ာ္၍
တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္သုိ့ ၾကြေလ၏။နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းကစိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ျပီး ျမင္းမုိရ္ေတာင္ရင္း
သုိ့သြားကာ ၾကီးမားေသာ ခႏၵာကုိယ္ကုိဖန္ဆင္းလွ်က္ ျမင္းမုိရ္ေတာင္ကုိ ခုႏွစ္ပတ္ရစ္ပတ္ျပီး တာဝတိ ံ
သာနတ္ျပည္ကုိ ပါးပ်ဥ္းျဖင့္ အုပ္ထားျပီး အေမွာင္ထုျဖစ္ေအာင္ဖန္ဆင္းထား၏။
ရွင္ရ႒ပါလ၊ ရွင္ဘဒၵိယ၊ရွင္ရာဟုလာတုိ့က နဂါးမင္းအားဆုံးမလုိၾကေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္
ခြင့္မျပဳ-အရွင္ေမာဂၢလာန္ကုိသာ ဆုံးမေစ၏။အရွင္ေမာဂၢလာန္သည္ နဂါးမင္းထက္ႏွစ္ဆၾကိီးေသာ
နဂါးၾကီးကုိဖန္ဆင္းျပီး နေႏၵာပႏၵနဂါးအေပၚမွတစ္ဆယ့္ေလး ပတ္ရစ္ထား၍ ပါးပ်ဥ္းျဖင့္ထပ္၍ အုပ
္ထားေလသည္။နဂါးမင္း နွင့္ အရွင္မဟာ ေမာဂၢလာန္တုိ့ အျပန္အလွန္ အခုိးအေငြ့ မီးလွ်ံမ်ားလႊတ္
ၾကေလ၏။ထုိအခါ နဂါမင္းက သင္ဘယ္သူနည္းဟုေမေလရာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကုိသိျပီး ပကတိရဟန္းအသြင္ကုိ ျပခုိင္း၍ ျပေလျပီး နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္း၏ လက္ဝဲ၊လက္ယာ၊နား၊
ႏွာေခါင္းတုိ့မွ ဝင္ထြက္ျပ၏၊ခံတြင္းမွ ဝင္၍ ဝမ္းတြင္း၌ စၾကၤ ံေလွ်ာက္ျပေလ၏၊ အရွင္မဟာ
ေမာဂၢလာန္က ဂဠဳန္မင္းအသြင္ဖန္ဆငး္၍ ေလအဟုန္တုိက္ခတ္ေစေလ၏။ နဂါးမင္ေၾကာက္
လန့္၍ေျပးေလလွ်င္ေနာက္မွလုိက္ေလ၏၊နဂါးမင္းသည္လႊတ္ေအာင္မေျပးနိဳင္၍ လုလင္အသြင္
ဖန္ဆင္ျပီး အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္အားရွိခုိးေလသည္။ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံသုိ့ေခၚေဆာင္သြား
ရာ နဂါးမင္းသည္ သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျပီး ဥပသကာအျဖစ္ ခံယူေလသည္။

No comments:

Post a Comment