အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 16 December 2011

ဗကျဗဟၼာကုိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း-၈။ဗကျဗဟၼာၾကီးသည္ ပထမစ်ာန္ဘုံသားျဖစ္၏။ ျဗဟၼာဘုံ၌အေနၾကာေသာအခါ အတိတ္ကုိ
ေမ့ကာ ျဗဟၼာေလာကသည္ မျပိဳမကဲြ ျမဲ၏၊ထာဝရ တည္တံ့၏၊ဟု သႆတဒိ႒ိအယူျဖစ္ေန
ေလသည္။ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဗကျဗဟၼာၾကီး၏ အၾကံကုိသိေန၍ ဆုံးမျပီးကယ္ခ်ြတ္ေတာ္
မူရန္၊ ျဗဟၼျပည္သုိ့ ၾကြေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ျဗဟၼဘုံသည္ ထာဝရတည္ျမဲေနေသာဘုံ
မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ဒုတိယစ်ာန္၊တတိယစ်ာန္၊စတုတၳစ်ာန္၊ ျဗဟၼာဘုံေလာကမ်ား နွင့္ မဂ္၊ဖုိလ္၊နိဗၺာန္
ဟူေသာ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ထြက္ေျမာက္ရာမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ဗကျဗဟၼာၾကိး၏ မိစၦာအယူမွား
ကုိလည္းသုံးသပ္ျပေတာ္မူ၏။ ဗကျဗဟၼာၾကီး၏ ေရွးေရွးေသာ ဘဝမ်ားမွ ဘုံအမ်ိဴးမ်ိဴး၌ ျဖစ္ခဲ့ရပုံမ်ား
ေရွးလူ့ဘဝတြင္ ဗကျဗဟၼာေလာင္း ရေသ့ၾကီးဘဝ၌ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့ျပဳလုပ္ခဲ့ပုံမ်ားကုိ ေဟာျပ
ေတာ္မူရာ ဗကျဗဟၼာသည္ သူ၏အတိတ္ဘဝ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္၍ သတိရလာခဲ့ေလသည္။
ထုိအခါ ဗကျဗဟၼာၾကီးသည္ မိမိ၏အမွားကုိ ဖုံးကြယ္လုိ၍ တန္ခုိးျပိဳင္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ
ေျပာေလ၏။ ဗကျဗဟၼာၾကီးက-သင္၏ေရွ့ေမွာက္၌ အက်ြန္ဳပ္ ပုံးကြယ္မည္ ေတြ့ေအာင္ရွာေလာ့
ဟု ဆုိေလေသာ္ - ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဗကျဗဟၼာၾကိးပုန္းကြယ္၍ မရေအာင္ တန္ခုိးျဖင့္တား
ေတာ္မူထားေလသည္။တစ္ဖန္- အေမွာင္ထုၾကီးကုိဖန္ဆင္းျပန္သည္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က
တန္ခုိးျဖင့္ တားျပန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က -ဗကျဗဟၼာ သင္မပုန္းနိဳင္ လွ်င္ ငါပုန္ျပေလမည္ဟု
ဆုိ၍ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ ပုန္းကြယ္လွ်က္ကပင္ ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ့အား တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကား
ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ရုပ္ေတာ္ကုိမျမင္ရဘဲလွ်က္ အသံေတာ္ျဖင့္တရားေဟာေတာ္မူ
သည္ကုိ သာ ၾကားသိရသျဖင့္ ျဗဟၼာမ်ား တရားသိျမင္ၾကျပီး က်ြတ္တမ္းဝင္ၾကကုန္ေလ၏။


No comments:

Post a Comment