အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 23 December 2011

အဘိဓမၼာက်မ္းအလုိအရ-ကိေလသာ(၁၀)ပါး

သတၱဝါတုိ့ကုိ ယုုတ္ညံ့ နိမ့္က်ေစတတ္၊ ပူေလာင္ညစ္နြမ္းေစတတ္ေသာ အဆုိးဓာတ္
သဘာဝတရားသည္၊ "ကိေလသာ"ျဖစ္သည္။ ယင္းကိေလသာ တရားသည္
အက်ိဴးမဲ့ ဒုကၡကုိျဖစ္ေစတတ္၊ ဖန္တီးတတ္၍၊ ဘဝ သံသရာ ခရီးလမ္းတြင္
အေႏွာက္အယွက္၊ အတားအဆီး ျဖစ္ေစတတ္ ေသာေၾကာင့္ ရန္သူမ်ား
သဖြယ္လည္းျဖစ္တတ္သည္။
ထုိအဆုိးဓာတ္ သဘာဝတရား ကိေလသာရန္သူ(၁၀)မ်ိဴးတြင္ "ေလာဘ၊ ေဒါသ၊
ေမာဟ"တရားသုံးပါးတုိ့သည္၊ ေရေသာက္ျမစ္ သဖြယ္ အဆုိးတရားမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္၊
(ထုိကိေလသာ(၁၀)မ်ိဴးကုိအက်ယ္ပြားလွ်င္ ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာျဖစ္သည္။ )
ထုိကိေလသာ တရားဆုိးတုိ့သည္ ဘုရား၊ရဟႏၱာ၊အျဖစ္သုိ့ ေရာက္မွသာလွ်င္
အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ပယ္သတ္ နိဳင္ၾကကုန္သည္။ ပုထုဇဥ္တုိ့၏ သႏၱာန္၌ကား ၊
အျမဲထာဝစဥ္ တည္ရွိေနၾကေပသည္။ ဤစိတ္ဆုိး ၊စိတ္ညစ္မ်ား ေၾကာင့္ သာ လူဆုိး၊
လူညစ္မ်ားျဖစ္လာတတ္ေပသည္။ ထုိ "ကိေလသာ " တရားမ်ားကား--၁။ ေလာဘ = အျမဲတမ္း တပ္မက္လုိခ်င္ ေနျခင္း။
၂။ ေဒါသ = စိတ္ဆုိးျခင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္း ၊စိတ္ညစ္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန့္ ့ပူပန္ျခင္း။
၃။ ေမာဟ = အမွန္ကုိအမွား၊ အမွားကုိ အမွန္ ထင္ေနျခင္း၊ အမွန္အတုိင္း မသိျမင္နိဳင္ျခင္း။
၄။ မာန = ေမာက္မာေထာင္လႊားျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိ အတုိင္းထက္အလြန္ အထင္ၾကီးျခင္း။
၅။ ဒိ႒ိ = အလႊဲ အမွား မ်ားကုိ ယုံၾကည္ယူဆျခင္း၊ အမွားကုိ အမွန္ဟု ယုံၾကည္စဲြယူထားျခင္း။
၆။ ဝိစိကိစၦာ = အာရုံကုိအမွန္အတုိင္းမသိဘဲ မဆုံးျဖတ္နိဳင္ဘဲ၊သုိ့ေလာသုိ့ေလာ
ျဖစ္ျခင္း၊ယုံမွားေနျခင္း။
၇။ ထိန = စိတ္တုိ ့၏ ထုံထုိင္း ေလးလံေနျခင္း၊ ေလးနက္ ထက္သန္မွဳ့ မရွိျခင္း။
၈။ ဥဒၶစၥ = ပ်ံ့လႊင့္ ေနျခင္း၊ စိတ္တည္ျငိမ္မွဳ့ မရွိ ျခင္း။
၉။ အဟိရိက = မေကာင္းမွဳ့ကုိ ျပဳလုပ္ ျခင္း၌ ၊အရွက္တရား မရွိျခင္း ။
၁၀။အေနာတၱပၸ= မေကာင္းမွဳ့ကုိ ျပဳလုပ္ ျခင္း၌ အေၾကာက္အလန့္ ့မရွိျခင္း။
တုိ ့ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment