အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 24 December 2011

အၾကားအျမင္မ်ားျခင္းႏွင့္ခ်မ္းသာျခင္းအေၾကာင္းတရား၊


ေလာက၌ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ မ်ားျခင္းသည္၊ ဘဝတုိးတက္ေရးအတြက္
ေအာင္ျမင္ျခင္း လမ္းစ ျဖစ္သည္။ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝ ျခင္းအေၾကာင္း
တရားသည္ ေလာကီ ႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ိဴးစီးပြားကုိ တုိးပြားေစနိဳင္၏။
စာေပဗဟုသုတအျဖာျဖာကုိ လုိလုိလားလား သင္ယူမွတ္သားျခင္းျဖင့္ အၾကားအျမင္ႏွင့္
ျပည့္စုံေစ၏။ အၾကားအျမင္ေၾကာင့္ ပညာတုိးပြား၏။ ပညာျဖင့္အနက္အဓိပၸါယ္ကုိသိနိဳင္၏။
အခက္အခဲမ်ားစြာကုိေျဖရွင္းနိဳင္သည္။ လူမွဳ့စီးပြားဘဝ တုိးတက္ထြန္းကားေအာင္၊ၾကံေဆာင္
နိဳင္ျခင္းျဖင့္၊ ခ်မ္းသာျခင္းကုိရ ရွိ၏။ ဤကား အၾကားအျမင္ဗဟုသုတမ်ားျခင္းေၾကာင့္၊ၾကီးပြား
ခ်မ္းသာျခင္း အေၾကာင္းကုိျဖစ္ေစနိဳင္သည့္ ေလာကနီတိေပတည္း။
​ ဤသုိ့ဆုိလွ်င္ ေလာကလူသားအေပါင္းတုိ့သည္ကား ပညာကုိလုိသည္ျဖစ္ေစ၊ဥစၥာကုိ
လုိသည္ျဖစ္ေစ၊ဦးစြာပထမ အၾကားအျမင္မ်ားေစရန္ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ရွာမွီးသင့္ေပသည္။
ူထုိဗဟုသုတမ်ားသည္ အေတြ့အၾကံဳ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆရာသမားတုိ့ထံမွ သင္ယူ
ူျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊စာအုပ္စာေပ၊ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ေရဒီယုိအစရွိသည္တုိ့၌ (ၾကည့္ရွဳ့)ဖတ္
ရွဳ့ေလ့လာ(နားေထာင္)ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ရရွိနိဳင္သည္။ ဤသုိ့ျဖင့္ မိမိသင္ယူသိလုိသည့္
အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိ ၊မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးအပ္သည္။
စာဆုိရွင္ကဝိသူမြန္ ရွင္မဟာရ႒သာရကလည္း ပညာရွာ ေလာကသားတုိ ့အား "မွတ္ဖြယ္
မွတ္ရာ၊ထုိထုိ စာကုိ ၊ရွာ၍မျပတ္ အိမ္တြင္ဖတ္၊ ဖတ္ဖန္ေသာ္ကား၊ ဖတ္ဖန္မ်ား၍၊အိမ္က
သား၊ မယားပင္၊ လိမၼာေရးျခား ရွိသည္သာတည့္" ဟုေရးသားတိုက္တြန္းထားသည္။
ယေန ့ေခတ္သည္ကား ပညာေခတ္ပင္ျဖစ္၏။ ေလ့လာစရာ သင္ယူစရာ အေၾကာင္းျခင္းရာ
တုိ ့သည္ကား မ်ားျပားလွေပစြ။ေခတ္လူငယ္ လူရြယ္တုိ့အေနျဖင့္၊မည္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာ
မ်ိဴးမဆုိ၊ ေလ့လာဆည္းပူးအပ္၏။ မ်ားမ်ားေလ့လာ မ်ားမ်ား သင္ယူျခင္းျဖင့္အၾကားအျမင္မ်ားစြာ
ရရွိနိဳင္ေပလိမ့္မည္။ ယခုအခါ အျမိဳ့ျမိဳ့အနယ္နယ္တုိင္း၌ ၊ေက်းလက္စာၾကည့္တုိက္မ်ား ေပၚထြန္း
ေနျပီျဖစ္သည္။ လူငယ္ လူရြယ္တုိ့အေနျဖင့္ စာဖတ္ျခင္းအေလ့အထကုိ၊ေမြးျမဴၾကရေပလိမ့္မည္။
စာဖတ္ျခင္းသည္အၾကားအျမင္ဗဟုသုတတိုးပြားျခင္း၏ တခါးေပါက္ျဖစ္သည္။
ေလ့လာသင္ယူလုိစိတ္ျပင္းျပျခင္း မရွိခဲ့ပါမူ အဘယ္မွာ အၾကားအျမင္ရွိနိဳင္ပါအံ့နည္း။ အၾကား
အျမင္မရွိခဲ့ပါမူ အဘယ္မွာပညာ တိုးပြားနိဳင္အံ့နည္း။ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္ရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္
တာ အရပ္ရပ္တုိ့ ့တြင္ ပညာျဖင့္ စဥ္းစား ေျမာ္ျမင္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါလွ်င္ အဘယ္မွာ
ေအာင္ျမင္ နိဳင္အံ့နည္း။ သုိ ့ဆုိလွ်င္ ၾကီးပြားတုိးတက္ျခင္းသုိ ့၊ေဆာင္ၾကဥ္း နိဳင္ပါမည္ေလာ။
ထုိ့ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္းအေၾကာင္းတရားကုိ လု္ိလားၾကသူတုိင္းသည္ အေျခခံ အေၾကာင္း
တရားျဖစ္သည့္ အၾကားအျမင္မ်ားေစရန္ ၾကံေဆာင္သင့္သည္။ ထုိသုိ ့ အၾကားအျမင္မ်ားရန္
စာေပဗဟုသုတအျဖာျဖာကုိ မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူအပ္ေပေၾကာင္း တုိက္တြန္းရေပသည္ ။ ။


ျမန္မာ့အလင္း-အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္(၂၀၁၁ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္-သတင္းစာမွ)

No comments:

Post a Comment