အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 25 December 2011

ဆႏၵ ဘဝ ႏွင့္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမွဳ့ ရေအာင္..
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မွဳ့ကုိ ရယူရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္မွာ မ်က္ေမွာက္ ကာလအခ်ိန္ပင္
ျဖစ္သည္။ လူ ့စိတ္ဟူသည္ အသိရခက္တတ္သည္။ ထုိစိတ္သည္ပင္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိဘဝကုိ
တကယ္ရွိေသာ အေျခအေနထက္ ပုိမုိဆုိးရြားလွသည္ ဟူေသာ အထင္အျမင္ကုိ ျဖစ္ေစတတ္
သည္။ စိတ္က ေကာင္းေနေသာအခါ အရာရာမွာ ခက္ခဲလြန္းသည္မရွိ ။ ျပႆနာဟူသေရြ့ ၾကီး
မားလွသည္မဟုတ္ဘဲ လြယ္ကူစြာရွင္းလင္း နိဳင္သည္ပင္ျဖစ္သည္။
လူ့အဖဲြ့ အစည္း၌ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနတတ္သည္။ စိတ္ေသာက
ဖိစီးမွဳ့ အမ်ာအျပားကုိ ေတာင့္ခံ ၍ ရုန္းကန္လွဳပ္ရွားေန ၾကရသည္။ လူတုိ့၏စိတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္
ကဲ့သုိ ့ပင္ အပူတျပင္း အလုပ္လုပ္ေနၾကရာ ရံဖန္ရံခါ နားေနခြင့္ရရွိရန္ လုိအပ္သည္။ စိတ္ကုိ
ေခတၱ ခဏ အနားေပးလုိက္ပါက နားျပီးေသာခဏ၌ပင္ စိတ္ျငိမ္သြားျပီး ဖိစီးအားလည္း ေလ်ွာ့၍
သြားသည္။ စိတ္ကူးဥာဏ္ ထက္သန္စြာဖန္တီးနိဳင္ေသာ အျဖစ္ကုိရရွိသည္။ ပုိ၍ထက္ျမက္
ျပတ္သားစြာ လုပ္ရ ကုိင္ရ ေကာင္းမြန္လာသည္။
ေလာကလူမွဳ့နယ္ပယ္တြင္ လူမ်ားရွိေနသမ် ဝိေရာဓိ မ်ား ပဋိေပကၡမ်ား မလဲြမေသြ ရွိေန
မည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစြာအဖုိ ့ ကသိကေအာက္အျဖစ္ရဆုံးမွာ တစ္ဦး၏အက်င့္စရိုက္ကုိ နားလည္
သေဘာမေပါက္နိဳင္ျခင္း နားလည္မွဳ့မရၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား နားလည္မွဳ့
မရၾက သည့္အခါ အထင္အျမင္ လြဲမွားတတ္ၾကသည္။ အျပစ္ကင္းစင္သည္ဟု ထင္ျမင္ရမည့္အ
စား အျပစ္ရွိသည္၊ မလုိတမာ ျပဳလုပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိယ္က်ိဴးၾကည့္သည္ဟူ၍ ယူဆဖြယ္ျဖစ္တတ္
သည္။
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယုံၾကည္ခ်က္ အယူအဆမတူညီၾကသည့္တုိင္ အတူေနအတူစား အတူ
လက္တဲြ လုပ္ကုိင္ ၾကေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ တစ္ဦး၏အျပစ္ကင္းစင္မွဳ့ကုိ ရွာေဖြၾကည့္ရွဳ့တတ္ရန္
လုိသည္။ မိမိမၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အလုပ္ကုိ အျခားသူတုိ ့ျပဳလုပ္ေနသည့္အတြက္ မိမိလည္း
အျခားသူတို့ ့ မၾကိဳက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား မျပဳလုပ္မိေစရန္ သင္ခန္းစာယူၾကရေပမည္။ မိမိတြင္
စာနာစိတ္ထားရွိလွ်င္ အျခားသူ၏ အျပစ္ကင္းစင္မွဳ့ကုိ ေတြ့ရွိရန္ ခဲယဥ္းဖြယ္မရွိနိဳင္။ အဆုိပါ
အျပစ္မဲ့မွဳ့ကုိ ေတြ ့သြားသျဖင့္ စိတ္အစဥ္တြင္ အေႏွာက္အယွက္မ်ား ကင္းစင္ကာ ဘဝ၏အလွ
အပတုိ့ကုိ ျမင္သာနိဳင္မည္သာ ။
လူ ့ဘဝတြင္ လူတုိင္းလူတုိင္း ဆႏၵ ကုိယ္စီရွိေနၾကသည္ ။ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ၊ထူး
ခ်ြန္ ထက္ျမက္ေစလုိျခင္မ်ား အမ်ားတကာထက္ သာလြန္ေစလုိျခင္းမ်ား ၊လူမ်ိဴးနွင့္ ခ်ီ၍ နိဳင္ငံ
ႏွင့္ခ်ီ၍ ဖြင့္ျဖိဳးတုိးတက္ေစလုိျခင္းမ်ား၊ စသည့္ ဆႏၵ အသီးသီး ရွိေနၾကျမဲျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္လူ
တိုင္းက လက္ရွိျဖစ္တည္ေနသည္ ဘဝကုိသာ အရွိအတုိင္း လက္ခံေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ လက္
ရွိ ဘဝအေျခ အေနကုိ အေျချပဳ လွ်က္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရန္ ပုိမုိ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကရန္
သာရွိသည္။
ဆႏၵ ႏွင့္ဘဝ သည္တစ္ထပ္တည္းမက် သည့္ အေျခအေနမ်ိဴးႏွင့္ ၾကံဳဆံုေနရသည့္ အခါ
လူမွဳဝန္းက်င္ ဆက္ဆံေရးတြင္ စိတ္ရွည္ ဇြဲသန္ သည္းခံမွဳ့ျဖင့္ အေလွ်ာ့အတင္းထားၾကရပါ
မည္။ အေပးအယူ မွ်တၾကရပါမည္။ သေဘာထား ၾကီးၾကရပါမည္။ အရာရာကုိျင္မ္းခ်မ္းသည့္
စိတ္ထား အေျမွာ္အျမင္ျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဴး ေမွ်ာ္ကုိးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘဝအသိ အျမင္
နိဳးၾကားေသာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းနိဳင္မည္ဟု ရွဳ့ျမင္ပါသည္။


ေၾကးမွဳံ စာတည္း ရွဳ့ေထာင့္ ( ၂၅.၁၂.၂၀၁၁. တနဂၤေႏြေန ့-ေၾကးမွဳံ သတင္းစာမွ)


No comments:

Post a Comment