အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 17 January 2012

..............အနတၱလကၡဏသုတ္.............အနတၱလကၡဏသုတ္

_____________

(က) ဓမၼစကၠံ ပဝေတၱတြာ၊

အာသဠွိယံ ဟိ ပုဏၰေမ။

နဂေရ ဗာရာဏသီယံ၊

ဣသိပတနဝွေယ ဝေန။

(ခ) ပါေပတြာဒိဖလံ ေနသံ၊

အႏုကၠေမန ေဒသယိ။

ယ ံတံ ပကၡႆ ပဥၥမ်ံ၊

ဝိမုတၱတၱံ ဘဏာမ ေဟ။

၁။ဧဝံံ ေမသုတံ --

ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ဗာရာဏသိယံ ဝိဟရတိ ကၠုုသိ ပတေန မိဂါေယ။

တၾတ ေခါ ဘဂဝါ ပဥၥဝဂၢေယ ဘကၡဴ အာမေႏၱသိ “ဘိကၡေဝါ”တိ။

“ဘဒေႏၱ”တိ ေတ ဘိကၡဴ ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသုံ။ ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ ---

၂။ ရူပံဘိကၡေဝ အနတၱာ ။

ရူပဥ ၥဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၱာ အဘဝိႆ ၊နယိဒံ ရူပံ အာဗာဓာယ သံဝေတၱယ်။

လေဗၻထ စ ရူေပ “ဧဝံ ေမ ရူပံ ေဟာတု ၊ဧဝံ ေမ ရူပံ မာ အေဟာသီ”တိ။

ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ ရူပံ အနတၱာ ၊ တသၼာ ရူပံ အာဗာဓာယ သံဝတၱတိ။

န စ လဗၻတိ ရူေပ “ဧဝံ ေမ ရူပံ ေဟာတု၊ ဧဝံ ေမ ရူပံ မာ

အေဟာသီ”တိ။

၃။ ေဝဒနာ အနတၱာ။

ေဝဒနာ စ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၱာ အဘဝိႆ၊ နယိဒံ ေဝဒနာ အာဗာဓာယ သံဝေတၱယ်။

လေဗၻထ စ ေဝဒနာယ “ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ ေေဟာတု ၊ဧဝံ ေမ ေဝဒနာံ မာ အေဟာသီ”တိ။

ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ ေဝဒနာံ အနတၱာ ၊ တသၼာ ေဝဒနာ အာဗာဓာယ သံဝတၱတိ။

န စ လဗၻတိ ေဝဒနာယ “ဧဝံ ေမ ေဝဒနာ ေဟာတု၊ ဧဝံ ေမ ေဝဒနာံ မာ အေဟာသီ”တိ။

၄။ သညာအနတၱာ။

သညာစ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၱာ အဘဝိႆ ၊နယိဒံ သညာံ အာဗာဓာယ သံဝေတၱယ်။

လေဗၻထ စ သညာယ “ဧဝံ ေမ သညာ ေဟာတု ၊ဧဝံ ေမ သညာ မာ အေဟာသီ”တိ။

ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ သညာံ အနတၱာ ၊ တသၼာ သညာ အာဗာဓာယ သံဝတၱတိ။

န စ လဗၻတိ သညာယ “ဧဝံ ေမ သညာ ေဟာတု၊ ဧဝံ ေမ သညာ မာ အေဟာသီ”တိ။

၅။ သခၤါရာ အနတၱာ။

သခၤါရာစ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၱာ အဘဝိႆံသု ၊နယိဒံ သခၤါရာ အာဗာဓာယ သံဝေတၱယ်ဳံ။

လေဗၻထ စ သခၤါေရသု “ဧဝံ ေမ သခၤါရာ ေဟာတု ၊ဧဝံ ေမ သခၤါရာ မာ အေဟသု”ႏၱိ။

ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ သသခၤါရာ အနတၱာ ၊ တသၼာ သခၤါရာ အာဗာဓာယ သံဝတၱႏၱိ။

န စ လဗၻတိ သခၤါေရသု “ဧဝံ ေမ သခၤါရာ ေဟာႏၱဳ၊ ဧဝံ ေမ သခၤါရာ မာ အေဟသု”ႏၱ

၆။ ဝိညာဏံ အနတၱာ။

ဝိညာဏဥၥ ဟိဒံ ဘိကၡေဝ အတၱာ အဘဝိႆ ၊နယိဒံ ဝိညာဏံ အာဗာဓာယ သံဝေတၱယ်။

လေဗၻထ စ ဝိညာေဏ “ဧဝံ ေမ ဝိညာဏံ ေဟာတု ၊ဧဝံ ေမ ဝိညာဏံ မာ အေဟာသီ”တိ။

ယသၼာ စ ေခါ ဘိကၡေဝ ဝိညာဏံံ အနတၱာ ၊ တသၼာ ဝိညာဏံ အာဗာဓာယ သံဝတၱတိ။

န စ လဗၻတိ ဝိညာေဏ “ဧဝံ ေမ ဝိညာဏံ ေဟာတု၊ ဧဝံ ေမ ဝိညာဏံ မာ အေဟာသီ”တိ

၇။ တံ ကိ ံမညထ ဘိကၡေဝ---

ရူပံ နိစၥြဝါ အနိစၥံ ဝါတိ။

အနိစၥံ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ၊ဒုကၡံဝါ တံသုခံ ဝါတိ။

ဒုကၡံ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမ ဓမၼံ၊ကလႅံ ႏု တံ သမႏု ပႆိတုံ “ဧတံ

မမ၊ဧေသာဟမသၼိ၊ ဧေသာ ေမ အတၱာ”တိ။ ။ေနာ ေဟတံ ဘေႏၱ။

၈။ ေဝဒနာ နိစၥြာဝါ အနိစၥာဝါတိ။

အနိစၥာ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ၊ဒုကၡံဝါ တံသုခံ ဝါတိ။

ဒုကၡံ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမ ဓမၼံ၊ကလႅံ ႏု တံ သမႏု ပႆိတုံ “ဧတံ

မမ၊ဧေသာဟမသၼိ၊ ဧေသာ ေမ အတၱာ”တိ။ ။ေနာ ေဟတံ ဘေႏၱ။

သညာ နိစၥြာဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။

အနိစၥာ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ၊ဒုကၡံဝါ တံသုခံ ဝါတိ။

ဒုကၡံ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမ ဓမၼံ၊ကလႅံ ႏု တံ သမႏု ပႆိတုံ “ဧတံ

မမ၊ဧေသာဟမသၼိ၊ ဧေသာ ေမ အတၱာ”တိ။ ။ေနာ ေဟတံ ဘေႏၱ။

သခၤါရာ နိစၥြာဝါ အနိစၥာ ဝါတိ။

အနိစၥာ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ၊ဒုကၡံဝါ တံသုခံ ဝါတိ။

ဒုကၡံ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမ ဓမၼံ၊ကလႅံ ႏု တံ သမႏု ပႆိတုံ “ဧတံ

မမ၊ဧေသာဟမသၼိ၊ ဧေသာ ေမ အတၱာ”တိ။ ။ေနာ ေဟတံ ဘေႏၱ။

ဝိညာဏံ နိစံၥြဝါ အနိစၥံ ဝါတိ။

အနိစၥံ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ၊ဒုကၡံဝါ တံသုခံ ဝါတိ။

ဒုကၡံ ဘေႏၱ။

ယံ ပနာနိစၥံ ဒုကၡံ ဝိပရိဏာမ ဓမၼံ၊ကလႅံ ႏု တံ သမႏု ပႆိတုံ “ဧတံ

မမ၊ဧေသာဟမသၼိ၊ ဧေသာ ေမ အတၱာ”တိ။ ။ေနာ ေဟတံ ဘေႏၱ။

၉။ တသၼာ တိဟ ဘိကၡေဝ ယံ ကိဥၥိ ရူပံ အတီတာ နာဂတ ပစၥဳပၸႏၷံ အဇၨတၱံဝါ ၊ ဗဟိဒၵါ ဝါ ၾသဠာရိကံဝါ ၊ သုခုမံဝါ ၊ဟီနံဝါ ၊ပဏီတံ ဝါ ၊ယံ ဒူေရ သႏၱိေက ဝါ သဗၺံ ရူပံ “ေနတံ မမ ေနေသာဟ မသၼိ၊ နေမေသာ

အတၱာ “တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယ ဒ႒ဗၺံ။

၁၀။ ယာ ကာစိ ေဝဒနာ အတီတာနာဂတ ပစၥဳပၸႏၷာ အဇၨတၱံဝါ ၊ ဗဟိဒၵါ ဝါ ၾသဠာရိကာ ဝါ ၊ သုခုမာဝါ ၊ဟီနာ ဝါ ၊ပဏီတာ ဝါ ၊ယာံ ဒူေရ သႏၱိေက ဝါ သဗၺာ ေဝဒနာ “ေနတံ မမ ေနေသာဟ မသၼိ၊ နေမေသာ

အတၱာ “တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယ ဒ႒ဗၺံ။

၁၁။ ယာ ကာစိ သညာ အတီတာနာဂတ ပစၥဳပၸႏၷာ အဇၨတၱံဝါ ၊ ဗဟိဒၵါ ဝါ ၾသဠာရိကာ ဝါ ၊ သုခုမာဝါ ၊ဟီနာ ဝါ ၊ပဏီတာ ဝါ ၊ယာံ ဒူေရ သႏၱိေက ဝါ သဗၺာ သညာ “ေနတံ မမ ေနေသာဟ မသၼိ၊ နေမေသာ

အတၱာ “တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယ ဒ႒ဗၺံ။

၁၂။ ေယ ေကစိ သခၤါရာ အတီတာနာဂတ ပစၥဳပၸႏၷာ အဇၨတၱံဝါ ၊ ဗဟိဒၵါ ဝါ ၾသဠာရိကာ ဝါ ၊ သုခုမာဝါ ၊ဟီနာ ဝါ ၊ပဏီတာ ဝါ ၊ယာံ ဒူေရ သႏၱိေက ဝါ သေဗၺ သခၤါရာ “ေနတံ မမ ေနေသာဟ မသၼိ၊ နေမေသာ

အတၱာ “တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယ ဒ႒ဗၺံ။

၁၃။ ယံ ကိဥၥိိ ဝိညာဏံ အတီတာနာဂတ ပစၥဳပၸႏၷံ အဇၨတၱံဝါ ၊ ဗဟိဒၵါ ဝါ ၾသဠာရိကံ ဝါ ၊ သုခုမံ ဝါ ၊ဟီနံ ဝါ ၊ပဏီတံ ဝါ ၊ယံ ဒူေရ သႏၱိေက ဝါ သဗံၺ ဝိညာဏံ “ေနတံ မမ ေနေသာဟမသၼိ၊ နေမေသာ

အတၱာ “တိ ဧဝေမတံ ယထာဘူတံ သမၼပၸညာယ ဒ႒ဗၺံ။

၁၄။ ဧဝံ ပႆံ ဘိကၡေဝ သုတဝါ အရိယသာဝေကာ ရူပသၼိမၸိ နိဗၺိႏၵတိ၊ ေဝဒနာယပိ နိဗၺိႏၵတိ၊ သညာယပိ နိဗၺႏၵတိ၊ သခၤါေရသုပိ

နိဗၺိႏၵတိ ၊ဝိညာဏသၼိိမၸိ နိဗၺႏၵတိ။

နိဗၺိႏၵံ ဝိရဇၨတိ။

ဝိရာဂါ ဝိမုစၥတိ။

ဝိမုတၱသၼိ ံ ဝိမုတၱမီတိ ဥာဏံ ေဟာတိ။

ခီဏာ ဇာတိ။

ဝုသိတံ ျဗဟၼစရိယံ။

ကတံ ကရဏီယံ။

နာပရံ ဣတၳတၱာယာတိ ပဇာနာတိ။

၁၅။ ဣဓ မေဝါစ ဘဂဝါ အတၱမနာ ပဥၥဝဂၢီယာ ဘိကၡဴ ဘဂဝေတာ

ဘာသိတံ အဘိနႏၵဳံ ။

ဣမသၼိ ံ စ ပန ေဝယ်ာကရဏသၼိ ံ ဘညမာေန ပဥၥဝဂၢိယာနံ ဘိကၡဴနံ

အနဳပါဒါယ အာသေဝဟိ စိတၱာနိ ဝိမုစၥိ ံသူတိ။

အနတၱလကၡဏ သုတၱံ နိ႒ိတံ။

_____________

အနတၱလကၡဏသုတ္ကုိလည္း ရြတ္ဖတ္ကုသုိလ္ပြားနိဳင္ပါသည္။ ( vi-99.)No comments:

Post a Comment