အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 17 January 2012

...........ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရန္-ဓမၼစၾကာသုတ္။............
ဓမၼစကၠပဝတၱန သုတ္ ပါဠိေတာ္

___________________

ဘိကၡဴနံ ပဥၥဝဂၢီနံ၊

ဣသိ ပတန နာမေက၊

မိဂဒါေယ ဓမၼဝရံ၊

ယံ တံ နိဗၺာနပါပကံ။

သဟမၸတိနာမေကန၊

မဟာျဗေဟၼန ယာစိေတာ၊

စတုသစၥံ ပကာေသေႏၱာ၊

ေလာကနာေထာ အေဒသယိ။

နႏၵိတံ သဗၺေဒေဝဟိ၊

သဗၺသမၸတၱိ သာဓကံ၊

သဗၺေလာက ဟိတၱတၳာယ၊

ဓမၼစက၁ကံ ဘဏာမ ေဟ။

၁။ ဧဝံ ေမသုတံ -

ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ ဗာရာဏသိယံ ဝိဟာရတိ ဣသိ ပတေန

မိဂဒါေယ။

တၾတ ေခါ ဘဂဝါ ပဥၥဝဂၢီေယ ဘိကၡဴ အာမ ေႏၱသိ -

၂။ ေဒြေမ ဘိကၡေဝ အႏၱာ ပဗၺဇိၨေတန န ေသဝိတဗၺာ။

ကတေမ ေဒြ -

ေယာ စာယ ကာေမသု ကာေမသုခလႅိကာ ႏုေယာေဂါ ဟီေနာ

ဂေမၼာ ေပါထုဇၨနိေကာ အနရိေယာ အနတၳသံဟိေတာ။

ေယာ စာယံံ အတၱ ကိလမထာႏုေယာေဂါ ဒုေကၡာ အနရိေယာ

အနတၳ သံဟိေတာ။

၃။ ဧေတ ေခါ ဘိကၡေဝ ဥေဘာ အေႏၱ အႏုပဂမၼ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ ဥာဏကရဏီ ဥပသမာယ

အဘိညာယ သေမၺာဓာယ နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

ကတမာ စ သာဘိကၡေဝ မဇၵ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ စကၡဳကရဏီ၊ ဥာဏကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

အယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂၤ ိေကာ မေဂၢါ။

ေသယ်ထိဒံ -

သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပၸါ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼေႏၱာ သမၼာအာဇီေဝါ

သမၼာဝါယေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။

အယံ ေခါ သာ ဘိကၡေဝ မဇၥ်ိမာ ပဋိပဒါ တထာဂေတန အဘိသမၺဳဒၶါ

စကၡဳ ကရဏီ ဥာဏ ကရဏီ ဥပသမာယ အဘိညာယ သေမၺာာဓာယ

နိဗၺာနာယ သံဝတၱတိ။

၄။ ဣဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ။

ဇာတိပိ ဒုကၡာ ဇရာပိ ဒုကၡာ ဗ်ာဓိပိ ဒုေကၡာ မရဏံပိ ဒုကၡံ၊

အပၸိေယဟိ သမၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ ၊ပိေယဟိ ဝိပၸေယာေဂါ ဒုေကၡာ

၊ယံပိစၦံ န လဘတိ တံပိ ဒုကၡံ ၊သံခိေတၱန ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ ဒုကၡာ။

၅။ ကၠုုုဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယသစၥံ။

ယာယံ တဏွာ ေပါေနာဗၻဝိကာ နႏၵီရာဂသဟဂတာ တၾတ တၾတာဘိနႏၵိနီ။

ေသယ်ထိဒံ -

ကာမတဏွာ ဘဝတဏွာ၊ ဝိဘဝတဏွာ။

၆။ ကၠုုဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥံ။

ေယာ တႆာ ေယဝ တဏွာယ အေသသဝိရာဂ နိေရာေဓာ

စာေဂါ ပဋိနိႆေဂၢါ မုတၱိ အနာလေယာ။

၇။ ကၠုုဒံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ။

အယေမဝ အရိေယာ အ႒ဂၤ ိေကာ မေဂၢါ။

ေသယ်ထိဒံ-

သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤေပၸါ သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼေႏၱာ သမၼာအာဇီေဝါ သမၼာဝါယေမာ သမၼာသတိ သမၼာသမာဓိ။

၈။ “ကၠုဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥံ”ႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺအနႏုႆုေတသု

ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊

အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၉။ “တ ံေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယ သစၥံ ပရိေညယ်”ႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ

ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု ု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၀။ “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡံ အရိယသစၥြံ ပရိညာတ”ႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ

ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသုု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၁။ “ ကၠုုဒံ ဒုကၡ သမုဒယံ အရိယသစၥ” ႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ

ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၂။ “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယ သစၥံ ပဟာတဗၺ”ႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၃။ “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡသမုဒယံ အရိယ သစၥံ ပဟီနႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ

ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၄။ “ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥ”ႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၅။ “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡ နိေရာဓံ အရိယသစၥံ သစၥိကာတဗၺ”ႏၱိ ေမ

ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၆။ “တံ ေခါပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓံ အရိယသစၥ သစၥိကတ”ႏၱိ ေမ

ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၇။ “ဣဒံ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥ “ႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၈။ “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံ ဘာေဝတဗၺ “ ႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၁၉။ “တံ ေခါ ပနိဒံ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစၥံဘာဝိတ”

ႏၱိ ေမ ဘိကၡေဝ ပုေဗၺ အနႏုႆုေတသု ဓေမၼသု စကၡံဳံ ဥဒပါဒိ၊ ဥာဏံ ဥဒပါဒိ၊ ပညာ ဥဒပါဒိ ဝိဇၨာ ဥဒပါဒိ၊ အေလာေကာ ဥဒပါဒိ။

၂၀။ ယာဝကိဝဥၥ ေမ ဘိကၡေဝ ကၠုုေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု

ဧဝံ တိပရိဝဋၬၬၬံ ဒြါဒသာကာရံ ယထာဘူတံ ဥာဏဒႆနံ န သုဝိ သုဒၶံ

အေဟာသိ။

ေနဝ တာဝါဟံ ဘိကၡေဝ သေဒဝေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏျဗဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒဝ မႏုႆာယ

“အနဳတၱရံ သမၼာသေမၺာဓိ ံ အဘိသမၺဳေဒၶါ”တိ ပစၥညာသိ ံ။

၂၁။ ယေတာစ ေခါ ေမ ဘိကၡဝ ကၠုုေမသု စတူသု အရိယသေစၥသု

ဧဝံ တိပရိဝဋံ ဒြါဒသာကာရံ ယထာညဘူတံ ဥာဏဒႆနံ

အထာဟံ ဘိကၡေဝ သေဒဝေက ေလာေက သမာရေက သျဗဟၼေက သႆမဏျဗဟၼဏိယာ ပဇာယ သေဒဝ မႏုႆာယ

“အနဳတၱရံ သမၼာသေမၺာဓိ ံ အဘိသမၺဳေဒၶါ”တိ ပစၥညာသိ ံ။

၂၂။ ဥာဏဥၥ ပန ေမ ဒႆနံ ဥဒပါဒိ “အကုပၸါ ေမ ဝိမုတၱိ အယ’မႏၱိမာ

ဇာတိ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗၻေဝါ”တိ။

၂၃။ ဣဒ မေဝါစ ဘဂဝါ။

အတၱမနာ ပဥၥဝဂၢီယာ ဘိကၡုဳ ဘဂဝေတာ ဘာသိတံ အဘိနႏၵဳႏၱိ။

၂၄။ ဣမသၼိ ံ စ ပန ေဝယ်ာကရဏသၼိ ံ ဘညမာေန အာယသၼာေတာ

ေကာ႑ညႆ ဝိရဇံ ဝီတမလံ ဓမၼစကၡံဳ ဥဒပါဒိ”ယံ ကိဥၥိသမုဒယ

ဓမၼံ သဗၺံ တံ နိေရာဓ ဓမၼ”ႏၱိ။

၂၅။ ပဝတၱိေတစ ပန ဘဂဝတာ ဓမၼစေကၠ ဘုမၼာ ေဒဝါ သဒၵ မနဳႆာ

ေဝသုံ “ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ကၠုုုသိပတေန မိဂဒါေယ အနဳတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏနဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ

ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိဝါ ေလာကသၼိ ံ”တိ။

ဘုမၼာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ စာတုမဟာရာဇိကာ ေဒဝါ သဒၵ

မနဳႆေဝသုံ “ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ကၠုုုသိပတေန မိဂဒါေယ အနဳတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏနဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ

ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိဝါ ေလာကသၼိ ံ”တိ။

စာတုမာရာဇိကာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံသုတြာ တာဝတိ ံသာ ေဒဝါ သဒၵ

မနဳႆေဝသုံ“ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ကၠုုုသိပတေန မိဂဒါေယ အနဳတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏနဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ

ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိဝါ ေလာကသၼိ ံ”တိ။

တာဝတိ ံသာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ယာမာ ေဒဝါ သဒၵ မနဳႆေဝသုံ“ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ကၠုုုသိပတေန မိဂဒါေယ အနဳတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏနဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ

ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိဝါ ေလာကသၼိ ံ”တိ။

ယာမာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ တုသိတာ ေဒဝါ သဒၵ မနဳႆေဝသုံ

“ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ကၠုုုသိပတေန မိဂဒါေယ အနဳတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏနဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ

ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိဝါ ေလာကသၼိ ံ”တိ။

တုသိတာနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ နိမၼာနရတီ ေဒဝါ သဒၵ မနဳႆေဝ

သုံ “ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ကၠုုုသိပတေန မိဂဒါေယ အနဳတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏနဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ

ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိဝါ ေလာကသၼိ ံ”တိ။

နိမၼာနရတီနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ပရနိမၼိတ ဝသဝတၱီ ေဒဝါ သဒၵ မနဳႆ ေဝသုံ“ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ကၠုုုသိပတေန မိဂဒါေယ အနဳတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏနဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါ

ေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိဝါ ေလာကသၼိ ံ”တိ။

ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနံ ေဒဝါနံ သဒၵံ သုတြာ ျဗဟၼကာယိကာ ေဒဝါ

သဒၵ မနဳႆေဝသုံ“ဧတံ ဘဂဝတာ ဗာရာဏသိယံ ကၠုုုသိပတေန မိဂဒါေယ အနဳတၱရံ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ အပၸဋိဝတၱိယံ သမေဏနဝါ ျဗဟၼေဏန ဝါေဒေဝန ဝါ မာေရန ဝါ ျဗဟၼဳနာ ဝါ ေကနစိဝါ ေလာကသၼိ ံ”တိ။

ဣနိဟ ေတန ခေဏန ေတန လေယန ေတန မုဟုေတၱန ယာဝ

ျဗဟၼေလာကာ သေဒၵါ အဗၻဳဂၢ စၦိ။

၂၆။ အယဥၥ ဒသ သဟႆိ ေလာကဓာတု သံကမၸိ သမၸကမၸိ သမၸေဝ

ဓိ။

၂၇။ အပၸမာေဏာစ ဥဠာေရာ ၾသဘာေသာ ေလာေက ပါတုရေဟာသိ

အတိကၠမၼ ေဒဝါနံ ေဒဝါနဳသာဝႏၱိ။

၂၈။ အထေခါ ဘဂဝါ ဣမံံ ဥဒါနံ ဥဒါေနသိ “အညာသိ ဝတေဘာ ေကာ႑ေညာ၊ အညာသိ ဝတေဘာ ေကာ႑ေညာ၊ “တိ။

ဣတိိဟိဒံ အာယသၼေတာ ေကာ႑ညႆအညာသိ ေကာ႑

ေညာေတြဝ နာမံ အေယာသိ။

၂၉။ အထေခါ အာယသၼာ အညာသိေကာ႑ေညာ ဒိ႒ဓေမၼာ ပတၱဓေမၼာ ေဝဒိတ ဓေမၼာ ပရိေယာဂါဠ ဓေမၼာ တိဏၰဝိစိကိေစၦာ

ဝိဂတ ကထံကေထာ ေဝသာရဇၨပၸေတၱာ အပရပၸစၥေယာ သတၳဳ

သာသေန ဘဂဝႏၱံ ဧတဒေဝါစ-

“လေဘယ်ာဟံ ဘေႏၱ ဘဂဝေတာ သႏၱိေကပဗၺဇၨံ။လေဘယ်ံ

ဥပသမၸဒ”ႏၱိ။

“ဧဟိ ဘိကၡဴ” တိ ဘဂဝါ အေဝါစ သြကၡာေတာ ဓေမၼာ စရ ျဗဟၼစရိယံ သမၼာ ဒုကၡႆ အႏၱကိရိယာယာတိ။ သာဝ တႆ အာယသၼေတာ ဥပသမၸဒါ အေဟာသီတိ။

ဓမၼစကၠပဝတၱနသုတၱံ နိ႒ိတံ။

_____________

ဓမၼစၾကာသုတ္ကုိ

ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္ပြားမ်ားနိဳင္ပါသည္။(vi-99)
No comments:

Post a Comment