အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 24 January 2012

...........................ရနိဳင္ခဲေသာတရားမ်ား.....................သုံးေလာကထြဋ္ထား ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းေတာ္တုိ ့အား--ရဟန္းတုိ ့...
ဤေလာက၌ အလုိရွိအပ္၊ႏွစ္သက္အပ္၊ စိတ္ႏွလုံးကုိ တိုးပြားေစအပ္ကုန္ေသာ
ဤတရားဆယ္မ်ိဴးတုိ ့ကုိ၊ရနိဳင္ခဲကုန္၏၊
ထုိဆယ္မ်ိဴးကား-
၁။ အလုိရွိအပ္၊ႏွစ္သက္အပ္၊စိတ္ႏွလုံးကုိ တိုးပြားေစတတ္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ ၊
၂။ အဆင္းလွျခင္း၊
၃။ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊
၄။ ကုိယ္က်င့္သီလ၊
၅။ ျမတ္ေသာအက်င့္၊
၆။ မိတ္ေဆြ၊
၇။ အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း၊
၈။ ဥာဏ္ပညာ၊
၉။ ျမတ္ေသာတရား၊
၁၀။ နတ္ျပည္၊ တုိ ့ ျဖစ္သည္။


ရဟန္းတုိ ့ဤေလာက၌၊ အလုိရွိအပ္၊ႏွစ္သက္အပ္၊စိတ္ႏွလုံးကုိတိုးပြားေစတတ္
ကုန္ေသာ၊ရနိဳင္ခဲကုန္ေသာ၊ ဤတရားဆယ္မ်ိဴးတုိ ့၏၊ အေႏွာက္အယွက္တုိ ့
သည္လည္း၊ဆယ္မ်ိဴးရွိကုန္၏။
ထုိဆယ္မ်ိဴးတုိ ့ကား--
၁။ ပ်င္းရိျခင္း၊ထၾကြလုံ့ ့လ မရွိျခင္းတို ့သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာ မရျခင္း၏ အေႏွာက္ယွက္
ျဖစ္၏၊
၂။ တန္ဆာမဆင္ျခင္း၊အတင့္အတယ္မျပဳျခင္းသည္ ၊အဆင္းလွျခင္း၏ အေႏွာက္အယွက္
ျဖစ္၏။
၃။ မသင့္မေလွ်ာ္ေသာ ျပဳမူေနထုိင္ျခင္း(စားေသာက္ျခင္း)သည္၊ အနာေရာဂါ ကင္ျခင္း၏
အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္၏။
၄။ မေကာင္းေသာမိတ္ေဆြ ရွိျခင္းသည္၊ ကုိယ္က်င့္သီလတုိ ့၏ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္၏။
၅။ ဣေျႏၵ တုိ ့၌ မေစာင့္စည္းျခင္းသည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္၏။
၆။ (တာဝန္ ဝတၱရား)ခ်ြတ္ယြင္းေစမွဳ့သည္၊ မိတ္ေဆြတုိ ့၏ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္၏။
၇။ ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ာယ္ျခင္း(ေလ့လာျခင္း)ကုိ မျပဳျခင္းသည္၊ အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း၏
အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္၏။
၈။ မၾကားနာျခင္း၊မေမးမျမန္း၊မေလ့လာျခင္းသည္ ပညာ၏အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္၏။
၉။ မစီစစ္ျခင္း၊ အဆင္ျခင္ ျခင္းသည္ တရားတုိ ့၏ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္၏။
၁၀။ မွားယြင္းစြာ က်င့္ၾကံမွဳ့သည္ နတ္ျပည္(ေရာက္ျခင္း)၏ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္၏။

ရဟန္းတုိ ့-ဤေလာက၌ အလုိရွိအပ္၊ႏွစ္သက္အပ္၊စိတ္ႏွလုံးကုိတိုးပြားေစတတ္ကုန္
ရနိဳင္ခဲကုန္ေသာ တရား ဆယ္မ်ိဴးတုိ ့၏ အေႏွာက္အယွက္ကင္းျခင္းတုိ ့၏ အေၾကာင္း
တရားဆယ္မ်ိဴးတုိ ့ကား-
မွတ္ခ်က္။ ။ေဖာ္ျပပါဆယ္မ်ိဴးမွ ၁။ ထၾကြ လုံ ့လ ရွိျခင္း၊မပ်င္းရိျခင္း၊ စသည္ျဖင့္.........
ဤဆယ္မ်ိဴးတုိ ့ျဖစ္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိန့္ ့ေတာ္မူ၏။ ထုိဆယ္မ်ိဴးကုိ အျပန္အား
ျဖင့္ နားလည္နိဳင္ၾကပါေလ။ ။vi99.......

(အဂုၤတၱိဳရ္ ပါဠိ၊ အာကခၤဝဂ္၊ ဣ႒ဓမၼ သုတ္။)

No comments:

Post a Comment