အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 24 January 2012

...................ဗုဒၶေဟာၾကားျမတ္တရား................

*သစၥာေလးပါး
အမွန္တရားကုိ၊
ဟုတ္တုိင္းမွန္ကန္စြာ
မသိမျမင္ၾကေသာေၾကာင့္၊
ဘဝမ်ားစြာတုိ ့၌
ရွည္လွ်ားစြာေသာ
ကာလတုိ ့ပတ္လုံး
က်င္လည္ခဲ့ၾကရေလသည္။

(မဟာဝဂၢ၊ သစၥသံယုတ္။)


*မိမိ၌
ျဖစ္လာသမွ်ေသာ
ဒုကၡတုိ ့သည္၊
မိမိကုိယ္တုိင္ပင္
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ေကာင္းေသာျပဳမွဳ
မေကာင္းေသာျပဳမွဳ
ဟူေသာ
အေၾကာင္းေၾကာင့္သာ၊
ျဖစ္၏။
မည္သည့္ ေကာင္းမွဳ
မေကာင္းမွဳ့ကုိမွ်
မျပဳလုပ္လွ်င္၊
ဒုကၡ
ျဖစ္ရေတာ့မည္
မဟုတ္ပါ။

(သုတၱနိပါတ္၊ ဒြါယတာနဳပႆနာသုတ္)


*မိမိ၌
ျဖစ္လာသမွ်ေသာ
ဒုကၡတုိ ့သည္၊
ပဋိသေႏၶ
ဝိညာဥ္ဟူေသာ၊
အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏၊
ပဋိသေႏၶ
ဝိညာဥ္မျဖစ္ေတာ့လ်ွင္၊
ဒုကၡျဖစ္ရေတာ့မည္၊
မဟုတ္ေတာ့ပါ။


(သုတၱနိပါတ္၊ဒြါယတာနဳပႆနာသုတ္)

No comments:

Post a Comment