အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 1 February 2012

..................................ျမတ္ဗုဒၶ..........................*သူတည္ေထာင္ရာ၊သာသနာကုိ၊
ေမတၱာစိတ္ျဖင့္၊လမ္းသစ္ဖြင့္သည္၊
ျမင့္ုျမတ္ပါေသာ-အုိ-ဗုဒၵ။
*နိဗၺာန္သြားရာ၊ခ်မ္းသာရာကုိ၊
ဓမၼာအသိ ၊ပညာသိျဖင့္၊
က်င့္သိပြားကာ၊ေရာက္ေစပါသည္၊
မဟာအတုလ-ျမတ္ဗုဒၵ။
*အရွင္ေလွ်ာက္လွမ္း၊
က်င့္သည့္လမ္းျဖင့္၊
တက္လွမ္းေအးခ်မ္း နိဗၺာန္နန္းကုိ၊
စံျမန္းဧကန္၊ေရာက္ေစရန္သာ၊
အမွန္သစၥာ ၊ညႊန္ျပပါသည္၊
ကရုဏာရွင္- ျမတ္ဗုဒၵ။
*သီလ သမာ ျမတ္ပညာႏွင့္၊
မ်ားစြာဂုဏ္သင္း၊ေက်ာ္ေစာျခင္းတို ့၊၊
သတင္းဂုဏ္လွ-ျမတ္ဗုဒၵ။
*နိဗၺာန္ၾကြသြား ျမတ္ဘုရားကား၊
မွာၾကားေဒသနာ မိန္ ့ခဲ့ရွာသည္၊
ဘယ္ခါေမ့ေလွ်ာ့ မဆေပါ့ႏွင့္၊
ရွိေတာ့သတိ ျမဲခုိင္ဘိ၍၊
တည္ရွိေနၾက ေနရစ္ၾကေလာ့။
*ၾကီးျခင္း ျမတ္ျခင္း ဂုဏ္သတင္းတုိ ့၊
ထင္လင္းေက်ာ္ၾကား ျမတ္ဘုရား၏၊
ဂုဏ္မ်ားစြာကုိ ေအာက္ေမ့ဆုိကာ၊
ပူေဇာ္ပါသည္ ျမတ္စြာဗုဒၵ-အုိ..ဗုဒၵ။

(Vi99)

No comments:

Post a Comment