အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 3 February 2012

..............................ပုဂၢိဳလ္ သုံး မ်ိဴး........................


၁။ အမာေဟာင္း(အနာေဟာင္း) ႏွင့္ တူေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။
၂။ လွ်ပ္စစ္ ႏွင္ တူေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္။
၃။ ဝဇိရစိန္ ႏွင့္ တူေသာစိတ္ရွိ ရွိေသာပုဂၢိဳလ္။

၁။ အမာေဟာင္း(အနာေဟာင္း) ႏွင့္ တူေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ ။ ။ ဤေလာက၌ အခ်ိဳ ့ေသာ
ပုဂၢိဳလ္ သည္ အမ်က္ေဒါသ ထြက္တတ္၏၊ ျပင္းစြာ စိတ္ဆုိးတတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္၏၊ အနည္းအငယ္ေျပာ
ဆုိရုံမွ်ျဖင့္ေသာ္လည္း စိတ္ဆုိး အမ်က္ထြက္တတ္၏၊ စိတ္နာျခင္း ခက္ထန္ျခင္း ျပစ္မွားျခင္း မနွစ္
သက္ျခင္း မ်ားကုိ ထင္စြာျပဳ တတ္၏၊
အမာေဟာင္း (အနာေဟာင္း)သည္ ဒုတ္ သစ္သားစ၊ခဲ အုိးျခမ္းခဲြ စသည္တုိ ့ျဖင့္ ထိခုိက္မိေသာ္
အလြန္အကဲ ေသြး ျပည္ အရိအရဲြ မ်ားယုိစီး ထြက္က်လာသကဲ့သုိ ့ အနည္းငယ္ေျပာဆုိရုံမွ်ျဖစ္ေသာ္
လည္း အမ်က္ေဒါသ ထြက္တတ္ျခင္း ျပင္းစြာစိတ္ဆုိး အမ်က္ထြက္တတ္ျခင္း စိတ္နာျခင္း ခက္ထန္
ျခင္း ျပစ္မွားျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္း မ်ားကုိ ထင္စြာျပဳတတ္၏။ဤကဲ့သုိ ့ေသာပုဂၢိဳလ္ကုိ အမာေဟာင္း
(အနာေဟာင္း)ႏွင့္ တူေသာစိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ ဟုဆုိအပ္၏။

၂။ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ တူေသာ စိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ ။ ။ ဤ ေလာက၌ အခ်ိဳ ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ သည္ -
"ဤကား ဆင္းရဲတည္း ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္တည္း၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ
နိဗၺာန္ တည္း၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ နိဗၺာန္သုိ ့ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း" ဟု
ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိ၏။
မ်က္စိအျမင္အာရုံ ရွိေသာ သူသည္ အလြန္ေမွာင္မိုက္ေသာ ညဥ့္၌ လွ်ပ္စစ္လက္ေသာ
ခဏအတြင္းဝယ္ ရူပါရုံ စသည္တို ့ကုိျမင္လုိက္သကဲ့သုိ ့ "ဤကား ဆင္းရဲတည္း၊ ဤကား
ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းတည္း၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာနိဗၺာန္တည္း ၊ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ
နိဗၺာန္သုိ ့ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း"ဟု ဟုတ္မွန္ေသာအတုိင္း သိ၏။
ဤကဲ့သုိ ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ တူေသာစိတ္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္ ဟုဆုိအပ္၏။

၃။ ဝဇိရစိန္ႏွင့္ တူေသာစိတ္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္။ ။ ဤေလာက၌ အခ်ိဳ ့ေသာပုဂၢိဳလ္သည္
အာသေဝါတရားတုိ ့၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားကင္းေသာ စိတ္၏ ကိေလသာမွ
လြတ္ေျမာက္ျခင္း အရဟတၱဖုိလ္သမာဓိႏွင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အရဟတၱဖုိလ္
ပညာကုိ ထူးေသာဥာဏ္ျဖင့္ သိသည္ျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလွ်က္ ေရာက္၍ေန၏။
ဝဇိရစိန္ျဖင့္ မခဲြမဖ်က္နိဳင္ေသာ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ပတၱျမားသည္ လည္းေကာင္း ၊
ေက်ာက္သည္လည္းေကာင္း မရွိ သကဲ့သုိ ့ ဤေလာက၌ အခ်ိဳ ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ -
အာသေဝါတရားတုိ ့၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားကင္းေသာ စိတ္၏ ကိေလသာမွ
လြတ္ေျမာက္ျခင္း အရဟတၱဖုိလ္သမာဝိႏွင့္ ကိေလသာမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း ၊အရဟတၱဖုိလ္
ပညာကုိ ထူးေသာဥာဏ္ျဖင့္ သိသည္ျဖစ္၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလွ်က္ ေရာက္၍ေန၏။
ဤကဲ့သုိ ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ဝဇိရစိန္ႏွင့္ တူေသာ စိတ္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ ဆုိအပ္၏။ Vi99၊


အဂၤုတၱဳိရ္၊ ၅-ဝဇိရူပမသုတ္။



No comments:

Post a Comment